11

  1Raab teev kws ntxo luas
   Yawmsaub ntxub kawg le,
  tassws lub thauj teev kws hum
   ua rua nwg zoo sab.
  2Thaus khaav theeb lawm
   yuav raug poob ntsej muag,
  tassws tswvyim yuav nrug nraim
   tug kws tsw muab hlub.
  3Tug kws ncaaj nceeg txujkev ua ncaaj
   yuav coj nwg lub hauv ntej,
  tassws tug tuabneeg ntxeev ntxag
   txujkev nkhib nkhaus yuav rov
   ua rua nwg puam tsuaj.
  4Tej nyaj txag tsw muaj qaabhau
   rua nub kws Yawmsaub npau tawg,
  tassws txujkev ncaaj nceeg
   cawm kuas dim kev tuag.
  5Tug kws tsw muaj chaw thuaj,
   nwg txujkev ncaaj nceeg
   yuav coj nwg kev ncaaj nraim,
  tassws tug tuabneeg limham yuav qaug ntawg
   rua huv nwg txujkev ua limham.
  6Tug ncaaj nceeg txujkev ua ncaaj
   yuav paab nwg dim,
  tassws tug tuabneeg ntxeev ntxag txujkev ntshaw
   yuav rov nteg tau nwg.
  7Thaus tug tuabneeg limham tuag,
   nwg txujkev vaam kuj pluj taag,
  tug kws tsw fwm Vaajtswv
   tej kws nwg xaav tau kuj pluj ntshws lawm.
  8Tug kws ncaaj nceeg
   tau kev dim qhov txom nyem,
  tassws tug tuabneeg limham
   yuav nyob nwg chaw raug txom nyem.
  9Tug kws tsw fwm Vaajtswv nwg lub qhov ncauj
   ua rua kwvtij zej zog puam tsuaj,
  tassws tug kws ncaaj nceeg kev txawj ntse
   paab tau nwg dim.
  10Thaus cov kws ncaaj nceeg noj qaab nyob zoo
   mas lub nroog kuj xyiv faab,
  thaus cov tuabneeg limham puam tsuaj taag
   kuj muaj suab qw zoo sab.
  11Tej koob moov kws cov tuabneeg
   ncaaj nceeg tau,
   ua rua lub nroog vaam meej tuaj,
  tassws cov tuabneeg limham lub qhov ncauj
   ua rua lub nroog puam tsuaj.
  12Tug kws saib tsw taug kwvtij zej zog
   yog tug kws tsw thoob tswb,
  tassws tug kws paub qaabhau
   mas nyob tuabywv.
  13Tug kws cov zog taug xaiv
   pheej qha tej kws muab npog ca tshwm lug,
  tassws tug kws tso sab tau
   mas yeej npog tau tej ntawd ca.
  14Qhovtwg tsw muaj tug txawj coj
   tej pejxeem yuav qaug taag,
  tassws qhov kws muaj ntau leej ua chaw sablaaj
   yeej yuav nyob thaaj yeeb.
  15Tug kws laav lwm tug
   yuav raug kev ntxhuv sab,
  tassws tug kws tsw kaam laav lwm tug
   yuav nyob kaaj sab lug.
  16Tug quaspuj kws paub cai yeej tau koob meej,
   tassws tug quasyawg sab heev
   yuav tau nyaj txag.
  17Tug kws hlub luas yuav rov
   ua rua nwg tau zoo,
  tassws tug kws nyaum
   yuav rov ua rua nwg mob.
  18Tug tuabneeg limham tau cov nqe zug
   kws daag nwg xwb,
  tassws tug kws tseb txujkev ncaaj nceeg
   yuav tau tej nqe zug kws tseeb.
  19Tug kws khov kho huv txujkev ncaaj nceeg
   yuav muaj txujsa nyob,
  tassws tug kws lawv quas ncav
   txujkev phem yuav tuag.
  20Cov tuabneeg kws lub sab nkhaus,
   Yawmsaub ntxub kawg le,
  tassws cov kws tsw muaj chaw thuaj le
   ua rua Yawmsaub zoo sab.
  21Ca le paub tseeb tas tug tuabneeg phem
   yuav tsw dim kev teem txem,
  tassws tug kws ncaaj nceeg
   yuav tau kev cawm dim.
  22Tug quaspuj zoo nkauj kws tsw paub cai
   zoo le lub nplhaib kub
   kws npua coj ntawm qhov ntswg.
  23Qhov kws cov tuabneeg ncaaj nceeg ntshaw
   coj moog tau qhov zoo xwb,
  tassws qhov kws cov tuabneeg limham vaam
   coj moog txug Vaajtswv kev npau tawg.
  24Tug kws zoo sab pub dawb
   nwg nplua nuj quas zug,
  tug kws tsw kaam pub yaam kws nwg pub tau,
   nwg kuj pluag quas zug.
  25Tug kws lub sab daav pub tau
   yeej yuav nplua nuj,
  tug kws muab dej rua luas haus,
   luas kuj yuav pub dej rua nwg.
  26Tuabneeg tshev foom tug kws
   tuav nqe qoob loos tsw muag,
  tassws tug kws ca le muag,
   yuav tau moov zoo rua sau nwg lub taubhau.
  27Tug kws swv zug nrhav qhov zoo
   yeej yuav ua rua luas txaus sab rua nwg,
  tassws kev phem yuav raug
   tug kws nrhav qhov phem.
  28Tug kws tso sab rua nwg tej nyaj txag
   yuav qaug pluj taag,
  tassws tug kws ncaaj nceeg yuav hlub zoo
   yaam nkaus le tej nplooj ntoo ntsuab.
  29Tug kws tswm kev kub ntxhuv
   rua nwg tsev tuabneeg,
  mas thaus kawg nwg yuav tau cua
   ua qub txeeg qub teg xwb,
   hab tug ruag yuav ua tug ntse qhev.
  30Tug kws ncaaj nceeg tej num
   yog tsob ntoo kws pub txujsa,
  tassws qhov kws kwv tawv txuj kevcai
   yeej yog txuv txujsa.
  31Yog cov tuabneeg ncaaj nceeg
   tau tej kws tswm nyog tau huv nplajteb nuav,
  mas cov tuabneeg limham hab muaj txem
   yimfuab yuav raug teem txem.