11

1Tus TSWV ntxub cov neeg uas muab rab teev ntxo los luj rau luag. Nws txaus siab rau cov neeg uas muab rab teev tsis ntxo los luj rau luag.
2Tus neeg khavtheeb yuav poob ntsejmuag, tiamsis tus neeg txawj ntse paub txo hwjchim.
3Txojkev ncaj ncees yuav coj tus neeg ua zoo kev; cov neeg uas tsis ncaj yuav raug puastsuaj.
4Kev npluanuj yuav tsis muaj qabhau rau hnub uas koj tuag, tiamsis kev ncaj ncees yuav cawm tau koj txojsia.
5Txojkev ncaj ncees ua rau tus neeg siab zoo ua lub neej kaj siab, tiamsis tus neeg siab phem tej kev phem yuav rov ua rau nws raug puastsuaj.
6Txojkev ncaj ncees pab tau tus neeg siab ncaj dim, tiamsis tus neeg siab nkhaus yuav mag lub vojhlua uas yog nws txojkev ua phem.
7Thaum tus neeg siab phem tuag, nws txojkev cia siab tas nrog nws. Txhua yam uas nws cia siab rau yuav tsis muaj qabhau dabtsi.
8Cov neeg ncaj ncees tau txais kev cawm dim; cov neeg siab phem yuav raug kev puastsuaj.
9Tus neeg uas tsis hwm Vajtswv tej lus ua rau koj raug kev puastsuaj; tiamsis tus neeg ncaj ncees txojkev txawj ntse pab tau koj dim.
10Tej neeg hauv lub nroog zoo siab thaum cov neeg ncaj ncees tau koob hmoov, thiab lawv qw zoo siab thaum cov neeg ua phem tuag.
11Thaum cov neeg ncaj ncees foom koob hmoov, lub nroog muaj kev vammeej; tiamsis cov neeg siab phem tej lus ua rau lub nroog raug kev puastsuaj.
12Tus neeg ruam nyiam hais lus thuam lwm tus; yog koj ntse, koj tsis txhob ua neeg ntau ncauj.
13Tsis muaj leejtwg cia siab rau tus neeg ntau ncauj, tiamsis koj yeej tso siab tau rau tus uas koj ntseeg siab.
14Yog tsis muaj tus coj, lub tebchaws yuav poob mus, tiamsis yog muaj coob tus tuavxam yuav ua rau muaj kev tswjhwm ruaj khov.
15Yog koj tau coglus nrog lwm tus them nuj nqi, koj yuav tau ris cov nqi ntawd. Zoo dua koj cia li muab tso tseg tsis txhob koom tes nrog nws.
16Tus pojniam uas muaj lub siab zoo mas luag yeej hwm nws, tiamsis tus pojniam uas siab tsis ncaj yuav poob ntsejmuag.
 Tus neeg tubnkeeg yeej tsis nrog luag muaj nyiaj ib zaug li, tiamsis tus neeg nquag yuav muaj txiag npluanuj.
17Thaum koj ua siab dawb siab zoo yog koj ua zoo rau koj ntag. Tiamsis yog koj ua lub siab nruj tsiv, tej ntawd yuav rov los raug koj.
18Tus neeg ua phem tsis tau tej nqi zog zoo, tiamsis yog koj ua kev ncaj ncees, koj yuav tau tej nqi zog uas zoo.
19Tus uas ua lub neej nyob ruaj nrees rau txojkev ncaj ncees yuav muaj txojsia nyob, tiamsis tus uas pheej nrhiav nrhw txojkev phem ua yuav tuag mus.
20Tus TSWV ntxub cov neeg uas muaj lub siab limhiam, tiamsis nws hlub cov neeg ncaj ncees.
21Koj yuav tsum paub hais tias cov neeg ua phem ua qias yuav raug txim, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav khiav dim.
22Tus pojniam zoo nkauj uas tsis muaj tswvyim, zoo ib yam li lub khawb kub uas muab dai rau ntawm npua taubntswg ntag.
23Tej uas cov neeg zoo xav tau, yeej ibtxwm xaus rau yam zoo; thaum cov neeg ua phem tau yam uas lawv ntshaw, tsuas yog kev npau taws xwb.
24Muaj qee leej siv lawv tej nyiaj txiag lawm laub lug los lawv tseem muaj txiag npluanuj, tiamsis muaj ibtxhia qia dub kawg los lawv pluag kawg li.
25Ua neeg siab dawb siab zoo, koj lub neej thiaj yuav vammeej. Pab lwm tus, luag thiaj yuav pab koj.
26Tej neeg tsawm foom tus uas sau qoob los tseg cia tos muag kom tau nqi ntau, tiamsis luag qhuas tus uas muag pheej yig.
27Tus neeg uas nrhiav yam zoo yuav tau txais yam zoo, tiamsis tus neeg uas nrhiav yam phem yuav tau txais yam phem.
28Cov neeg uas tso siab rau lawv txojkev npluanuj yuav poob ib yam li tej nplooj thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav vammeej ib yam li tej nplooj thaum lub caij nplooj ntoos hlav.
29Tus neeg uas pheej tsim teebmeem rau nws tsevneeg, thaum kawg nws yuav tsis muaj ib yam dabtsi li.
 Cov neeg ruam yuav tau ua cov neeg txawj ntse qhev mus li.
30Kev ncaj ncees pub txojsia, tiamsis kev nruj tsiv rho txojsia.
31Cov neeg ua zoo yeej tau txais nqi zog hauv lub ntiajteb no, koj yuav tsum paub hais tias cov neeg ua phem thiab cov neeg txhaum yuav raug txim.