11

  1Yahweh hơƀak drak kơ pô yua gai pơkă ƀu djơ̆ hơnơ̆ng,
   samơ̆ Ñu mơak hăng gơnam pơkơtraŏ djơ̆ yơh.

  2Hlơi pô jing hĭ pơgao ang, sĭt ñu ăt tŭ tơlơi pơmlâo mơ̆n,
   samơ̆ hlơi pô pơluă gŭ hĭ ñu pô, sĭt ñu či tŭ mă tơlơi rơgơi yơh.

  3Tơlơi tơpă sĭt ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či dui ba ƀing gơñu,
   samơ̆ tơlơi wĕ wŏ mơnuih pơblư̆ či pơrai hĭ gơñu pô yơh.

  4Mŭk dram jing hĭ đôč đač yơh amăng hrơi Yahweh phat kơđi mơnuih mơnam,
   samơ̆ tơlơi hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng či pơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi djai.

  5Ƀing mơnuih ƀu ngă soh, tơlơi tơpă hơnơ̆ng gơñu či pơagaih brơi jơlan gơñu,
   samơ̆ ƀing sat ƀai, tơlơi sat ƀai gơñu pô yơh či pơtơhneč hĭ ƀing gơñu.

  6Ƀing mơnuih tơpă hiam, tơlơi tơpă hơnơ̆ng gơñu či pơklaih hĭ ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀing mơnuih pơblư̆ pơƀlŏr, tơlơi amoaih kluh sat ƀai gơñu či ngă brơi kơ ƀing gơñu djơ̆ hĭ čơđo̱ng gơñu pô pơkra yơh.

  7Tơdang mơnuih sat ƀai djai hĭ, tơlơi čang rơmang ñu ăt rơngiă hĭ mơ̆n,
   yuakơ abih bang tơlơi ñu pơmĭn kơ tơlơi dưi ñu pô kiăng kơ ngă jing hĭ đôč đač yơh.

  8Mơnuih tơpă hơnơ̆ng Yahweh pơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi rŭng răng,
   kơđai glaĭ tơlơi rŭng răng anŭn yơh truh djơ̆ ƀơi mơnuih sat ƀai.

  9Hăng amăng bah ñu yơh, mơnuih pleč ƀlŏr kiăng pơrai hĭ mơnuih re̱ng gah ñu,
   samơ̆ yua mơ̆ng tơlơi thâo pơmĭn yơh, mơnuih tơpă hơnơ̆ng đuaĭ tơklaih hĭ.

  10Tơdang mơnuih tơpă hơnơ̆ng đĭ kơyar, ƀing ană plei pla hơ̆k mơak yơh,
   laih anŭn tơdang mơnuih sat ƀai răm rơngiă, ƀing ană plei pla anŭn či ur dreo hơ̆k mơak yơh.

  11Tơdang Yahweh bơni hiam kơ mơnuih tơpă hiam, plei pla gơñu hơmâo tơlơi pơpŭ pơyom,
   samơ̆ tơdang amăng bah mơnuih sat ƀai pơhiăp tơlơi pleč ƀlŏr, plei anŭn răm rai hĭ yơh.

  12Mơnuih klao djik kơ mơnuih re̱ng gah ñu, ñu anŭn kơƀah hĭ tơlơi kơsem răng,
   samơ̆ mơnuih thâo hluh pơkơ̆ng hĭ jơlah ñu pô.

  13Mơnuih pơhiăp rơkŭt pơblư̆ hĭ tơlơi kơnang kơjăp pran jua arăng,
   samơ̆ mơnuih năng lăp kơ tơlơi kơnang, djă̱ pioh tơlơi hơgŏm arăng yơh.

  14Lŏn čar rơngiă hĭ yơh yuakơ kơƀah hĭ pô thâo ba akŏ,
   samơ̆ lŏn čar hơmâo lu mơnuih djru pơmĭn rơgơi, sĭt hơmâo tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng yơh.

  15Hlơi pô ƀuăn pơkơjăp kơ mơnuih tuai či hơƀlơ̆k glaĭ kơ tơlơi ñu ngă anŭn yơh,
   samơ̆ hlơi pô hơngah ƀu kiăng ngă ôh tơlơi pơjao tơngan anŭn, či rơnŭk rơnua yơh.

  16Đah kơmơi hơmâo pran jua hiam klă či hơmâo tơlơi pơpŭ mơ̆ng ƀing ană plei pla yơh,
   samơ̆ ƀing đah rơkơi ƀrưh mơhiăh, ñu anŭn kơnơ̆ng mă tŭ mŭk dram đôč yơh.

  17Mơnuih hiam klă pơkơmlai kơ ñu pô,
   samơ̆ pô kheñ pơrŭng hĭ ñu pô yơh.

  18Mơnuih sat ƀai či mă hơmâo khul nua apăh phara hăng tơlơi ñu čang rơmang,
   samơ̆ hlơi pô sai pơjĕh tơlơi tơpă hơnơ̆ng sĭt či hơpuă mă tơlơi bơni hiam hlŏng lar yơh.

  19Mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn sĭt či hơmâo tơlơi hơdip,
   samơ̆ hlơi pô kiaŏ tui tơlơi sat ƀai, nao tơpă pơ tơlơi djai ñu pô yơh.

  20Yahweh hơƀak drak kơ ƀing hlơi pô hơmâo jua pơmĭn wĕ wŏ,
   samơ̆ Ñu mơak hăng ƀing hlơi pô rơbat ƀơi jơlan djơ̆ tơpă nanao yơh.

  21Sĭt yơh mơnuih sat ƀai či tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l,
   samơ̆ ƀing hlơi pô jing tơpă hơnơ̆ng, ƀing gơñu anŭn či nao rơngai yơh.

  22Sa čô đah kơmơi hiam bơnai samơ̆ pơrơđah kơƀah tơlơi kơsem răng
   jing hrup hăng sa boh kong mah yom tơƀăk ƀơi adŭng bơbui yơh.

  23Ƀơi hơnăl tuč, tơlơi amoaih kiăng mơnuih tơpă hơnơ̆ng či ba rai tơlơi hiam klă,
   samơ̆ tơlơi čang rơmang mơnuih sat ƀai kơnơ̆ng či ba rai tơlơi ƀrŭk hil đôč yơh.

  24Hlơi pô pha brơi čơmah kơ ƀing kơƀah kiăng, sĭt ñu či jing hĭ pơdrŏng săh yơh,
   samơ̆ hlơi pô klih ƀu kiăng pha brơi čơmah ôh, ñu anŭn či jing hĭ ƀun rin yơh.

  25Mơnuih čơmah či đĭ kơyar,
   laih anŭn hlơi pô ngă hiam klă kơ arăng, sĭt ñu anŭn ăt či tŭ mă tơlơi hiam klă yơh.

  26Ƀing arăng hơtŏm păh kơ hlơi pô djă̱ pơkơ̆ng glaĭ pơdai kiăng kơ mă prăk lu,
   samơ̆ tơlơi bơni hiam arăng anŭn či jing kar hăng guang đoăn troă ƀơi hlơi pô sĭ tơbiă pơdai djơ̆ nua.

  27Hlơi pô gir hơduah sem tơlơi hiam klă kơ arăng, ñu anŭn či hơduah hơmâo tơlơi rơiêŭ mơak yơh,
   samơ̆ hlơi pô hơduah sem tơlơi pơrơngot kơ arăng, tơlơi pơrơngot anŭn či truh ƀơi ñu pô yơh.

  28Hlơi pô đaŏ kơnang kơ tơlơi pơdrŏng săh ñu, ñu anŭn či lê̆ rơbuh,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng či bluh đĭ kar hăng hla kơyâo mơtah yơh.

  29Hlơi pô ba rai tơlơi rŭng răng kơ sang anŏ ñu pô, ñu anŭn kơnơ̆ng mă tŭ angĭn đôč đač yơh,
   tui anŭn mơnuih mlŭk anŭn či jing hĭ ding kơna kơ mơnuih rơgơi yơh.

  30Boh čroh mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing sa phŭn kơyâo pha brơi tơlơi hơdip kơ arăng,
   laih anŭn hlơi pô dưi ba glaĭ bơngăt jua arăng pơ tơlơi hơdip, ñu anŭn jing rơgơi yơh.

  31Tơdah ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng mă tŭ tơlơi bơni gơñu ƀơi lŏn tơnah anai,
   sĭt răm prŏng biă mă yơh či truh pơ ƀing mơnuih ƀrưh ƀai soh sat!