13

1Con roan rangoaiq tamứng santoiq mpoaq án tĩeih atỡng; ma cũai ca ễq noau khễn, án tỡ ễq noau pai án táq lôih.
2Cũai o bữn roap cóng cỗ nhơ tễ láih parnai án o; ma cũai sâuq yoc ễ táq ống ranáq tachoât sâng.
3Cũai dáng rabán bỗq án bữm, la án rabán rangứh án tê; cũai táq ntỡng ma tỡ bữn chanchớm nhũang, ki samoât án pupứt tỗ án bữm.
4Cũai aloah tỡ dáng bữn máh ramứh án yoc ễ bữn; ma cũai sarâng, án lứq bữn samoât án yoc.
5Cũai tanoang o kêt santoiq lauq; ma cũai loâi táq ranáq yỗn cỡt casiet cớp ỡt clễr níc.
6Ranáq tanoang o bán curiaq cũai táq pĩeiq; ma ranáq sâuq pupứt cũai táq lôih.
7Bữn cũai tỡ bữn bữn ntrớu, ma táq nan án la sốc bữn; mŏ bữn tê cũai sốc bữn táq nan ariang cũai cadĩt.
8Cũai sốc bữn têq pláih dỡi tamoong án na práq; ma cũai cadĩt tỡ bữn túh táq ngkíq.
9Cũai tanoang o cỡt samoât tabong abal rana pỡq; ma cũai loâi cỡt samoât chớp tớu ca lalĩu ễ pât.
10Ranáq ỗt dững atoâq moang ranáq ralỗih raléh sâng; ma khaq tamứng santoiq tĩeih atỡng dŏq cỡt cũai rangoaiq.
11Cũai bữn sanốc lambỡ, sanốc ki pứt lambỡ tê; ma cũai sốc cỗ án sarốh pahũr yũr cumứl, ki án lứq cỡt sốc achỗn ễn.
12Khân cũai ỡt ngcuang acoan níc tễ muoi ramứh ntrớu, mứt pahỡm án cỡt ngua; ma khân ramứh án ngcuang lứq toâq, mứt pahỡm án sâng bũi lứq.
13Ŏ́c túh coat toâq pỡ cũai mumat santoiq noau tĩeih atỡng; ma cũai ca noap santoiq noau tĩeih atỡng, án ỡt ien khễ.
14Santoiq cũai rangoaiq atỡng chuai yỗn cũai bữn tamoong, machớng dỡq mec chuai yỗn cũai bữn dỡq nguaiq; santoiq rangoaiq ki têq rachuai yỗn vớt tễ cuchĩt.
15Cũai rangoaiq, lứq noau yám noap án; ma cũai tỡ bữn tanoang tapứng, ki án cỡt rúng pứt.
16Cũai rangoaiq chanchớm voai nhũang án ễ táq; ma cũai sacũl apáh yỗn cũai canŏ́h hữm án lứq sacũl.
17Cũai aléq dững santoiq pau ma tỡ bữn pau ĩn sốt án ớn, ki án dững atoâq ranáq túh coat; ma cũai dững santoiq pau pĩeiq lứq, ki samoât án dững atoâq ŏ́c ien khễ.
18Cũai ca tỡ ễq noau catoaih atỡng, lứq án cỡt cadĩt cớp casiet táq; ma cũai aléq noap ĩt máh santoiq noau catoaih atỡng, ki noau yám noap án.
19Khân cũai bữn máh ramứh án sâng yoc ễ bữn, ki án sâng bũi; ma cũai sacũl tỡ nai cachian táh máh ranáq sâuq.
20Cũai aléq ỡt ratoi cớp cũai rangoaiq, cũai ki cỡt rangoaiq tê; ma khân án ỡt ratoi cớp cũai loâi, ki án cỡt loâi tê.
21Ranáq túh coat puai cũai lôih cu ntốq dũ nnơi; ma cũai tanoang o bữn cóng o dũ ramứh.
22Cũai o dŏq máh mun án yỗn con châu; ma máh mun cũai loâi, mun ki lứq cỡt mun cũai tanoang o ễn.
23Tam nia sarái cũai cadĩt cỡt palâi sa‑ữi, ma cũai loâi lôp nheq sarnóh cũai cadĩt khoiq chóh.
24Cũai aléq mŏ tỡ bữn manrap con án, ŏ́c ki samoât án kêt con án; ma khân án ayooq con án, án cóq téh ễp arĩen.
25Cũai tanoang o tỡ bữn ŏ́q crơng sana; ma cũai loâi cỡt panhieih khlac níc.