13

  1Tug tub kws ntse
   noog nwg leej txwv tej lug qha,
  tassws tug kws thuaj luag
   tsw noog tej lug qhuab ntuag.
  2Tug tuabneeg zoo tau noj
   tej kws nwg lub qhov ncauj has zoo,
  tassws tug tuabneeg ntxeev ntxag
   ntshaw ua limham ndais ntuj.
  3Tug kws tswj tau nwg lub qhov ncauj
   tuav tau nwg txujsa,
  tassws tug kws qheb daim tawv ncauj rua tsuag
   kuj raug kev puam tsuaj.
  4Tug cis nkeeg tug ntsuj plig nqhes nqhes
   los kuj tsw tau daabtsw le,
   tassws tug nquag tug ntsuj plig puv ntoob.
  5Tug ncaaj nceeg ntxub kev daag,
   tassws tug tuabneeg limham
   ua tej kws txaaj muag hab poob koob meej.
  6Txujkev ncaaj nceeg tsom kwm
   tug kws ua ncaaj,
  tassws lub txem ua rua tuabneeg limham
   puam tsuaj.
  7Ib txha ua txuj nplua nuj
   tassws tsw muaj daabtsw le,
  ib txha ua txuj pluag
   tassws muaj nyaj txag ntau kawg le.
  8Nqe txhwv tuabneeg txujsa
   yog tej nyaj txag kws nwg muaj,
  tassws tsw muaj leejtwg hem
   tug tuabneeg pluag.
  9Tug kws ncaaj nceeg lub teeb
   ci zoo sab xyiv faab,
  tassws tug tuabneeg limham lub teeb
   yuav raug muab tua.
  10Qhov kws muab hlub tsuas yog
   ua kuas muaj kev sws caav sws tshev xwb,
  tassws tswvyim nrug cov
   kws noog tej lug taw qha.
  11Tej nyaj txag kws ua ib paas xwb tub tau,
   los yuav lau zuj zug taag,
  tassws tug kws maav khwv tau
   yuav tsaav kuas tau ntau.
  12Qhov kws tsw tau lawv le lub sab vaam kuj mob sab,
   tassws qhov kws tau lawv le lub sab xaav
   kuj yog tsob ntoo kws pub txujsa.
  13Tug kws saib tsw taug tej lug qhuab qha
   nwg coj kev puam tsuaj lug rua nwg,
  tassws tug kws fwm tej kevcai
   yuav tau yeeb koob.
  14Tej lug kws cov tuabneeg txawj ntse qha
   yog lub qhov dej txhawv kws pub txujsa,
   sub txhad zos dhau txujkev tuag lub vuj hlua.
  15Tug kws taab faab zoo mas luas fwm,
   tassws tug tuabneeg tsw ncaaj txujkev
   ua rua nwg puam tsuaj.
  16Tug tuabneeg kws paub qaabhau
   nwg ua txhua yaam lawv le kev txawj ntse,
  tassws tug tuabneeg ruag
   tsuas qha nwg txujkev ruag xwb.
  17Tug tub tshaaj xu kws tsw ncaaj
   ua rua tuabneeg poob rua huv kev kub ntxhuv,
  tassws tug tub tshaaj xu kws ncaaj
   coj tshuaj tuaj khu.
  18Kev pluag kev txaaj muag
   lug raug tug kws tsw quav ntsej tej lug qhuab qha,
  tassws tug kws noog tej lug qhuab ntuag
   tau koob meej.
  19Yog tau lawv le kws yug ntshaw
   mas qaab zwb kawg rua yug tug ntsuj plig,
  tassws tug tuabneeg ruag
   ntxub qhov kws tso kev phem tseg kawg le.
  20Tug kws nrug nraim tug txawj ntse
   nwg kuj yuav txawj ntse,
  tassws tug kws nrug cov tuabneeg ruag
   ua phoojywg yuav raug kev lamswm.
  21Lub khuab phem lawv cuag cov muaj txem,
   tassws kev vaam meej poob rua cov ncaaj nceeg.
  22Tug tuabneeg zoo tseg qub txeeg qub teg
   rua nwg tub ki xeeb ntxwv,
  tassws tug tuabneeg muaj txem tej nyaj txag
   yuav khaws tseg ca rua tug ncaaj nceeg.
  23Tug tuabneeg pluag tej teb kws muab tso tseg
   tseed yuav tau qoob loos ntau,
  tassws qhov kws tu plaub tsw ncaaj
   yuav muab txeeb hlo moog.
  24Tug kws tsw swv raab nplawm
   kuj yog ntxub nwg tug tub,
  tug kws hlub nwg tug tub
   yeej yuav ua tuab zoo nplawm qhuab qha.
  25Tug kws ncaaj nceeg yuav noj
   txaus sab txaus ntsws,
  tassws tuabneeg limham lub plaab
   tshaib tshaib.