13

1Tus tub uas txawj ntse yeej ua tib zoo mloog thaum nws txiv qhuab ntuas nws, tiamsis tus uas muab hlob yeej tsis kam lees nws tej kev txhaum.
2Cov neeg siab zoo yuav tau nqi zog vim tej lus zoo uas lawv hais, tiamsis cov neeg dag ntxias nrhiav nrhw ua kev phem.
3Tus neeg uas tswj tau nws lub qhovncauj yuav ceev tau nws txojsia; tus neeg ntau ncauj yuav raug kev puastsuaj.
4Tus neeg tubnkeeg ntshaw npaum li cas los nws yeej tsis tau tej ntawd ib zaug li. Tus neeg nquag yuav tau txhua yam raws li nws lub siab xav.
5Cov neeg ncaj ncees ntxub txojkev dag, tiamsis cov neeg siab phem yuav txajmuag thiab poob ntsejmuag.
6Kev ncaj ncees tsomkwm tus neeg uas tsis muaj txim txhaum; kev txhaum ua rau tus neeg ua phem raug kev puastsuaj.
7Muaj ibtxhia ua li lawv yog neeg npluanuj, tiamsis lawv tsis muaj dabtsi li. Muaj ibtxhia ua li lawv yog neeg pluag, tiamsis lawv yog neeg muaj txiag npluanuj.
8Tus neeg npluanuj siv nyiaj txiag cawm nws txojsia, tiamsis tsis muaj leejtwg ua phem rau tus neeg pluag.
9Cov neeg ncaj ncees zoo ib yam li lub teeb ci pom kev lam lug, cov neeg siab phem zoo ib yam li lub teeb uas twb muab tshuab tuag lawm.
10Tus neeg muab hlob tsuas tsim kom muaj kev kub ntxhov, tiamsis tus neeg uas thov luag pab tuav tswvyim thiaj yog neeg ntse.
11Tej nyiaj uas nej tau los yoojyim yuav nyob tsis ntev; tiamsis tej nyiaj uas nej siv dag zog khwv tau los yuav muaj ntau ntxiv.
12Thaum koj tas kev cia siab, mob koj siab kawg li, tiamsis thaum tau kiag lawm ua rau koj zoo siab kawg.
13Yog koj tsis kam yuav luag tej lus ntuas, ces koj yuav raug teebmeem; coj raws li luag tej lus qhia koj thiaj ua neej kaj siab.
14Cov neeg txawj ntse tej lus qhuab qhia yog lub qhovdej cawm txojsia; tej lus ntawd yuav pab koj thaum koj raug kev txhawjxeeb.
15Luag yuav hwm tus neeg txawj ntse, tiamsis cov neeg uas luag tsis cia siab rau tabtom taug txojkev puastsuaj.
16Cov neeg txawj ntse yuav ua dabtsi lawv xub xav ua ntej mam li ua, tiamsis cov neeg ruam cia li khav lawv tej kev ruam rau sawvdaws mloog.
17Tus neeg xa xov tsis ncaj tsim kom muaj kev kub ntxhov, tiamsis tus uas xa xov ncaj yuav ua rau sawvdaws kaj siab lug.
18Tus uas tsis kam kawm txawj kawm ntse yuav pluag thiab txaj muag, tiamsis tus uas khaws luag tej lus ntuas cia rau nruab siab luag yuav hwm.
19Yog yus tau yam uas yus xav yuav mas zoo yus siab heev! Cov neeg ruam tsis kam tso lawv txojkev phem kev qias tseg li.
20Yog koj nrog cov neeg txawj ntse ua ke koj thiaj yuav txawj ntse. Yog koj ua phoojywg nrog cov neeg ruam, koj yuav raug kev puastsuaj.
21Teebmeem raws cov neeg txhaum qab rau txhua txhia txojkev, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav tau tej nqi zog zoo.
22Tus neeg siab zoo nws yuav muaj nyiaj txiag tseg rau nws tej xeebntxwv, tiamsis cov neeg txhaum tej nyiaj txiag yuav tseg cia rau cov neeg ncaj ncees yuav.
23Tus neeg pluag ua tau qoobloo ntau hauv nws daim teb, tiamsis tus neeg tsis ncaj tuaj txeeb tas lawm.
24Yog koj tsis qhuab qhia koj tus tub, ces yog koj tsis hlub nws. Yog koj hlub nws, koj yeej yuav ntuas nws.
25Cov neeg ncaj ncees muaj noj nplua mias, tiamsis cov neeg ua phem tshaib nqhis tas mus li.