13

  1Cong-mengh nyei dorn muangx ninh nyei die njaaux nyei waac,
   mv baac huotv mienh nyei mienh maiv muangx mienh gorngv-hemx ninh.
  2Weic mienh longx mienh gorngv nyei waac ninh duqv longx nyei jauv,
   mv baac oix hoic mienh nyei mienh kungx maaih hnyouv oix zoux doqc.
  3Haaix dauh goux ninh nyei nzuih duqv goux ganh nyei maengc,
   mv baac haaix dauh la'guaih gorngv, maiv hnamv ndaangc, zungv oix zuqc baaic aqv.
  4Mienh lueic mienh cei yaac maiv duqv haaix nyungc,
   mv baac mienh jienh mienh ziux ninh oix nyei duqv daaih buangv hnyouv.
  5Kuv mienh nzorng haic gorngv-baeqc nyei waac,
   mv baac orqv mienh zoux duqv nyaiv, gamh nziev haic.
  6Hnyouv zingx nyei mienh maaih zoux horpc nyei jauv beu jienv,
   mv baac zuiz bun orqv mienh zuqc baaic.
  7Maaih dauh zoux hnangv butv-zoih mv baac maiv maaih haaix nyungc,
   maaih dauh zoux hnangv jomc, mv baac maaih zinh zoih camv.
  8Mienh nyei zinh zoih haih zuoqc ninh nyei maengc,
   mv baac mienh jomc mienh maiv haiz mienh gorngv haeqv nyei waac.
  9Kuv mienh hnangv njang haic nyei njang,
   mv baac orqv mienh hnangv oix zuqc biomv daic nyei dang.
  10Zoux maux nyei jauv kungx zoux cuotv nzaeng jaax nyei sic,
   mv baac muangx kuinx nyei waac wuov deix maaih cong-mengh.
  11Hungh hec duqv nyaanh siepv ziouc zitc jienv njiec,
   mv baac yietc nzunc siou deix, yietc nzunc siou deix, ziouc maaih camv jienv faaux.
  12Maaih lamh hnamv oix duqv nyei, yaac maiv gaengh duqv, ziouc bun mienh hnyouv nzauh kouv,
  mv baac duqv daaih ziux hnyouv hnamv oix duqv nyei, se hnangv diuh ziangh maengc nyei ndiangx.
  13Haaix dauh mangc piex njaaux nyei waac ziouc hoic ninh ganh zuqc mietc,


   mv baac haaix dauh taaih leiz-latc, wuov dauh ziouc duqv zingh nyeic.
  14Cong-mengh mienh njaaux nyei waac se ziangh maengc nyei wuom-zingv,
   bun mienh simv nqoi zuqc daic nyei koux.
  15Mienh hnamv duqv tong, hnamv duqv longx, ziouc duqv mienh taaih,
   mv baac maiv ziepc zuoqv nyei mienh nyei jauv se mingh zuqc baaic.
  16Mienh guai mienh longc ninh nyei wuonh zaang zoux nyungc-nyungc,
   mv baac mienh hngongx mienh ceng ninh ganh hngongx nyei jauv.
  17Waaic nyei douc fienx mienh hoic mienh zuqc kouv,
   mv baac ziepc zuoqv nyei gong-zoh hnangv ndie zorc mienh longx.
  18Maiv longc mienh njaaux nyei waac wuov dauh zuqc benx mienh jomc mienh yaac zuqc nyaiv,
  mv baac haaix dauh muangx mienh gorngv-njaaux nyei waac duqv mienh taaih.
  19Za'gengh duqv daaih ziux hnamv oix duqv nyei, haiz za'gengh! longx haic,
   mv baac weic mienh hngongx mienh, simv nqoi orqv sic se youx haic nyei sic.
  20Haaix dauh caux cong-mengh mienh juangc jauv yangh ziouc benx cong-mengh mienh,
   mv baac caux mienh hngongx mienh zoux doic zungv oix zuqc kouv aqv.
  21Zeqc naanc zunc jienv zuiz-mienh mingh
   mv baac kuv mienh duqv longx weic zoux ninh mbuo nyei zingh nyeic.
  22Mienh longx mienh liouh nzipc nyei buonc bun ninh nyei zeiv-fun,
   mv baac zuiz-mienh nyei zinh zoih siou daaih bun kuv mienh.
  23Mienh jomc mienh nyei ndeic duqv gaeng-zuangx camv,
   mv baac laaix maiv baengh fim nyei jauv zuqc guaatv mingh mi'aqv.
  24Haaix dauh nyienz jienv maiv longc biaav mborqv njaaux, wuov dauh maiv hnamv ninh nyei dorn,
   mv baac haaix dauh hnamv dorn se jienh mborqv njaaux.
  25Kuv mienh duqv nyanc beuv,
   mv baac orqv mienh nyei ga'sie ngorc jienv yiem.