13

1Phung anak thâo mĭn dôk hmư̆ klei ama diñu bi hriăm,
   ƀiădah phung mnuih mưč amâo dôk hmư̆ ôh klei arăng ƀuah.
  2Mnuih jăk ƀơ̆ng klei jăk tui si klei ñu blŭ,
   ƀiădah phung lhiăr tluh ngă klei măk ƀai.
  3Hlei pô răng kriê kơ ƀăng êgei ñu kiă kriê klei hdĭp ñu,
   hlei pô ha prŏng ƀăng êgei ñu nao kơ klei rai luč.
  4Mnuih alah mâo klei tluh ƀiădah amâo mâo mnơ̆ng ôh,
   ƀiăđah phung mnuih kriăng mâo djăp mta mnơ̆ng.
  5Mnuih kpă ênô bi êmut kơ klei luar,
   ƀiădah mnuih ƀai ngă klei arăng bi êmut leh anăn bŏ hŏng klei hêñ.
  6Klei kpă mgang hlei pô êbat êlan ênuah ênô,
   ƀiădah klei soh mdlưh phung ƀai.
  7Mâo pô mgưt ngă mdrŏng, ƀiădah amâo mâo sa mta mnơ̆ng ôh,
   mâo pô mkăn mgưt ngă ƀun ƀin, ƀiădah mâo lu ngăn drăp.
  8Klei mdrŏng sa čô mnuih jing mnơ̆ng bi tui kơ klei hdĭp ñu,
   ƀiădah mnuih ƀun ƀin amâo huĭ klei arăng arưp aram ôh.
  9Klei mngač phung kpă ênô mtrang mngač nanao,
   ƀiădah pui kđen phung ƀai djăl ram.
  10Klei mgao knŏng bi truh klei bi mneh msao,
   ƀiădah klei thâo mĭn dôk mbĭt hŏng phung dôk hmư̆ klei kčĕ.
  11Ngăn drăp mâo hŏng klei wê srăng luč ƀrư̆ ƀrư̆,
   ƀiădah ngăn drăp mkăm pioh ƀrư̆ ƀrư̆ srăng đĭ hĭn nanao.
  12Klei bi kdung klei čang hmăng bi ruă ai tiê,
   ƀiădah klei čang hmăng truh leh jing sa ƀĕ kyâo klei hdĭp.
  13Hlei pô bi êmut klei bi hriăm bi luč ñu pô,
   ƀiădah hlei pô mpŭ kơ klei mtă srăng mâo klei mưn.
  14Klei sa čô thâo mĭn bi hriăm jing akŏ êa klei hdĭp,
   čiăng bi mtlaih arăng mơ̆ng kđông klei djiê.
  15Klei thâo săng jăk bi truh klei pap,
   ƀiăđah êlan phung wê jing dleh.
  16Mnuih thâo răng ngă jih bruă hŏng klei thâo mĭn,
   ƀiădah mnuih mluk bi êdah klei mluk ñu.
  17Mnuih ba klei mrâo mrang jhat bi truh klei rŭng răng,
   ƀiădah dĭng ktang sĭt suôr bi truh klei bi hlao.
  18Hlei pô hngah klei mjuăt srăng jing ƀun ƀin leh anăn hêñ,
   ƀiădah hlei pô tŭ klei mkra srăng mâo klei mpŭ.
  19Sa klei čiăng truh leh jing mmih kơ mngăt,
   ƀiădah phung mluk amâo čiăng đuĕ mơ̆ng klei ngă ƀai ôh.
  20Hlei pô dôk hŏng phung thâo mĭn srăng jing thâo mĭn,
   ƀiădah hlei pô jing găp hŏng phung mluk srăng tŭ klei jhat.
  21Klei knap mñai tiŏ phung ngă soh,
   ƀiădah klei đĭ kyar jing klei mưn kơ phung kpă ênô.
  22Mnuih jăk brei ngăn dưn kơ phung anak čô ñu,
   ƀiădah ngăn dŏ mnuih soh pioh kơ phung kpă ênô.
  23Hma mnuih ƀun ƀin dưi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai,
   ƀiădah mnơ̆ng anăn luč hĕ kyua arăng amâo ngă kpă ôh.
  24Hlei pô amâo čăm mkra anak êkei ñu hŏng giê bi êmut kơ gơ̆ yơh,
   ƀiădah hlei pô khăp kơ gơ̆ kriăng mkra gơ̆.
  25Mnuih kpă ênô mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă djăp kơ ñu pô,
   ƀiădah tian phung ƀai srăng mâo klei kƀah.