14

1Bu ur blau mĭn ndâk ngih păng; ƀiălah bu ur rluk sŏk ti păng nơm rơih lơi ngih păng.
2Mbu nơm hăn tĭng nau sŏng klach yơk ma Yêhôva, bi ma nơm ƀư nau kue tâm rmot ma Păng.
3Tâm mbung bunuyh rluk mra geh mâng nkhôm ma nau sưr păng;
 ƀiălah bâr mbung bunuyh blau mĭn mra mât săk păng nơm.
4Ta ntŭk mâu geh ndrôk ta nây ndrêch gơ̆ dơm;
 ƀiălah geh play ba âk luh tă n'hâm suan ndrôk nkuăng.
5Du huê bunuyh răp jăp mbơh mâu geh ndơm ôh.
 Ƀiălah du huê bunuyh mbơh mâu geh nau nanê̆ ôh jêng nơm mƀruh.
6Bunuyh dăng mưch joi nau blau mĭn, ƀiălah nau gĭt mĭn jêng nơih ma nơm gĭt rbăng.
7Ăn may der ngai hom bơh bunuyh rluk, khân păng mâu dơi sâm nti may ma nau blau mĭn ôh.
8Nau blau mĭn bunuyh blau njrăng nây jêng gĭt rbăng tâm trong păng;
 ƀiălah nau mâl phung rluk jêng nau ndơm.
9Phung rluk mưch rmot ma nau tâm rmal ma nau tih;
 ƀiălah bunuyh sŏng ƀư ma nuih n'hâm ueh.
10Nuih n'hâm gĭt năl nau rngot păng nơm, du huê bu năch mâu blau tâm pă ôh nau păng maak.
11Bu mra ƀư rai ngih phung ƀai, ƀiălah ngih phung sŏng mra văch ma hao.
12Geh trong bunuyh kơp ntôn lah sŏng; ƀiălah nglĕ dŭt păng njŭn ma nau khĭt.
13Nđâp lah dôl geh nau gơm nuih n'hâm ăt hôm geh nau rngot;
 jêh ri pakơi ma nau răm rhơn nây jêng nau rngot rvê.
14Nuih n'hâm mhĭk mra mplơ̆ tâm trong nau mhĭk păng nơm, Jêh ri bunuyh ueh mra geh nau nkhôm bơh kan ueh păng.
15Bunuyh rluk rnơm iăt lĕ rngôch nau; ƀiălah bunuyh blau njrăng sek uănh lĕ trong păng chuat hăn.
16Bunuyh blau mĭn blau njrăng jêh ri der bơh nau tih;
 ƀiălah bunuyh rluk ƀư sưr mâu blau njrăng ôh.
17Mbu nơm gơnh ji nuih ƀư nau rluk; jêh ri bunuyh ƀlêp-ƀlêr bu tâm rmot.
18Phung mâu blau mĭn ôh sŏk dơn nau rluk.
 Ƀiălah phung blau njrăng geh nau nkhôm đon hađăch nau gĭt rbăng
19Phung mhĭk mra chon mon ta năp phung ueh;
 jêh ri phung ƀai chon mbah panăp mpôl phung sŏng.
20Du huê bunuyh o ach nđâp lah phung chiau meng ăt biănh đŏng.
 Ƀiălah phung ndrŏng geh âk mĭt jiăng.
21Mbu nơm tâm rmot ma phung chiau meng păng jêng bunuyh tih:
 Ƀiălah ueh maak ngăn ma nơm yô̆ ma phung o ach.
22Phung tâm chră ma nau ƀư mhĭk mâu hĕ tih?
 Bi ma nau ueh jêh ri n'hêl nanê̆ jêng phung tâm chră ƀư nau di.
23Tâm lĕ rngôch nau kan geh nau khlay da dê.
 Ƀiălah bâr mbung kanŏng ngơi dơm mra njŭn ma nau mâu geh.
24Đon hađăch ma phung blau mĭn jêng nau ndrŏng.
 Ƀiălah nau rluk mâl ma phung rluk kanŏng tâm rvang nau rluk.
25Nơm mbơh nau ngăn gay tâm rklaih huêng bu; ƀiălah bunuyh ngơi mƀruh jêng nau ƀlêp ƀlêr.
26Mbu nơm klach yơk ma Yêhôva geh ntŭk nsing nâp ngăn.
 Jêh ri phung jêng kon Păng mra dơn geh du ntŭk nde.
27Nau klach yơk ma Yêhôva jêng du tu nau rêh, gay ăn bu der bơh dăk nau khĭt.
28Nau chrêk rmah ma hađăch jêng phung ƀon lan âk;
 ƀiălah nau mâu geh bunuyh, nây jêng rai lôch ma kôranh chiă uănh.
29Mbu nơm băt (mâu gơnh) nuih geh nau gĭt rbăng toyh.
 Ƀiălah mbu nơm gơnh nuih n'hao nau rluk.
30Nuih n'hâm đăp rmên ăn nau rêh ma săk jăn.
31Phung tŭn jot bunuyh o ach rak suai ma Nơm Njêng ôbăl.
 Ƀiălah mbu nơm yô̆ ma bunuyh o ach jêng yơk ma Nơm Njêng Ôbăl.
32Bunuyh mhĭk rai roh yor nau tih păng nơm ƀư.
 Ƀiălah bunuyh sŏng ăt hôm geh ntŭk nde nđâp tơlah dôl păng khĭt.
33Nau blau mĭn gŭ tâm nuih n'hâm bunuyh gĭt rbăng.
 Ƀiălah nuih n'hâm bunuyh rluk mâu gĭt rbăng ôh.
34Nau sŏng srăng n'hao ăn bri dak dơi hao.
 Ƀiălah nau tih jêng nau ƀư prêng ntil mpôl bunuyh.
35Hađăch yô̆ ma oh mon gŭ ngao blau mĭn; ƀiălah păng ji nuih ma nơm ƀư nau prêng.