14

  1Tswvyim ua nwg lub tsev,
   tassws txujkev ruag txhais teg
   muab nwg lub tsev rhuav pov tseg.
  2Tug kws taug txujkev ncaaj
   fwm hab paub ntshai Yawmsaub,
  tassws tug kws taug txujkev nkhaus
   yog saib tsw taug Yawmsaub.
  3Huv tuabneeg ruag lub qhov ncauj
   muaj raab nplawm rua nwg lub nraus qaum,
  tug tuabneeg ntse daim tawv ncauj
   yuav tiv thaiv tau nwg.
  4Qhovtwg tsw muaj txwv nyuj,
   qhov ntawd tsw muaj qoob,
  tassws tej qoob loos ntau
   tau ntawm nyuj tug zug.
  5Tug timkhawv ncaaj tsw has daag,
   tassws tug timkhawv cuav ua paa
   puavleej yog daag.
  6Tug kws muab hlub
   yeej nrhav tsw tau tswvyim le,
  tassws tug kws nkaag sab
   mas yoojyim kawm tau kev txawj ntse.
  7Ca le tswv ntawm tug tuabneeg ruag
   lub xubndag moog
  vem tas koj yuav tsw tau tej lug
   txawj ntse hov ntawd.
  8Tug paub taab tug tswvyim
   qha nwg paub ua neej,
  tassws tug tuabneeg ruag txujkev ruag
   daag ntxag nwg.
  9Tuabneeg ruag luag qhov kws ua kevcai
   xyeem daws txem,
  tassws Vaajtswv txaus sab
   rua cov kws ncaaj nceeg.
  10Nyag lub sab paub nyag txujkev lwj sab,
   hab tsw muaj lwm tug lug nrug nwg zoo sab.
  11Tug tuabneeg limham lub tsev
   yuav raug puam tsuaj,
  tassws tug kws ncaaj nceeg lub tsev ntaub
   yuav vaam meej.
  12Muaj ib txujkev kws tuabneeg pum tas zoo,
   tassws txujkev hov qhov kawg yog kev tuag.
  13Lub ntsej muag luag
   los lub sab tseed txhawj quaj,
  qhov kws sab xyiv faab,
   thaus kawg yog kev quaj ntsuag.
  14Tug tuabneeg sab nkhaus
   yuav tau saws tej kws nwg ua phem puv npo,
  tuabneeg zoo yuav tau saws
   tej kws nwg ua zoo.
  15Tug tuabneeg tsw thoob tswb
   ntseeg txhua yaam,
  tassws tug kws paub qaabhau
   ua tuab zoo saib nwg taug txujkev twg.
  16Tug kws muaj tswvyim ceev faaj
   hab tig hlo ntawm txujkev phem,
  tassws tug tuabneeg ruag tsw txawj tswj,
   nwg laam tau laam ua.
  17Tug tuabneeg npau ceev
   mas ua tej kws ruag kawg le,
   tassws tug kws ntse ua sab ntev.
  18Cov kws tsw thoob tswb tau txujkev ruag,
   cov kws paub qaabhau tau txujkev txawj ntse
   ua lub mom kub.
  19Cov tuabneeg phem pe cov tuabneeg zoo,
   cov tuabneeg limham pe
   ntawm cov kws ncaaj nceeg lub qhov rooj.
  20Tug tuabneeg pluag
   mas kwvtij zej zog los kuj ntxub,
   tassws tug nplua nuj muaj phoojywg coob heev.
  21Tug kws saib tsw taug kwvtij zej zog
   kuj muaj txem,
   tassws tug kws hlub cov pluag kuj tau moov zoo.
  22Cov kws ntaus tswvyim phem tsw txhum lov?
   Cov kws ntaus tswvyim zoo kuj tau qhov zoo
   hab luas tso sab rua puab.
  23Muaj tshaaj thawj rua txhua yaam num kws ua,
   tassws lub ncauj has do xwb ua rua pluag.
  24Tej nyaj txag yog cov kws txawj ntse
   lub mom kub,
  tassws txujkev ruag yog cov kws ruag
   txuj saw ntawm cej daab.
  25Tug timkhawv kws ncaaj paab cawm txujsa,
   tassws tug has tsw ncaaj
   yog ntxag luas nce nthaab.
  26Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   ua rua yug nyob tso sab plhuav,
  yug cov mivnyuas kuj tau lub chaw
   moog cawm sav.
  27Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub qhov dej txhawv kws pub txujsa,
   sub txhad zos dhau txujkev tuag lub vuj hlua.
  28Tej pejxeem coob coob
   yog vaajntxwv le meej mom,
  yog tsw muaj pejxeem
   vaajntxwv kuj puam tsuaj taag.
  29Tug kws tsw chim sai
   kuj yog tug thoob tswb to nrog,
  tassws tug kws npau tawg sai
   kuj yog txhawb txujkev ruag.
  30Lub sab kws nyob tug
   kuj yog pub txujsa rua lub cev,
  tassws lub sab kws kub ntxhuv quas nyo
   ua rua pob txhaa po.
  31Tug kws quab yuam tug pluag
   kuj saib tsw taug Vaajtswv kws yog tug tswm,
  tassws tug kws hlub cov kws txom nyem
   kuj ua rua Vaajtswv tau koob meej.
  32Tug tuabneeg limham qaug
   vem tej kev phem kws nwg ua,
  tassws tug ncaaj nceeg kuj tau
   lub chaw cawm sav vem nwg ua ncaaj.
  33Tswvyim nyob huv tug kws
   thoob tswb to nrog lub sab,
  tassws tuabneeg ruag lub sab
   tsw pum tswvyim hlo le.
  34Kev ncaaj nceeg txhawb nqaa lub tebchaws,
   tassws kev txhum ua rua lub tebchaws
   poob ntsej muag.
  35Cov tub qhe kws ua num ntse ntswb ntsuav
   ua rua vaajntxwv txaus sab,
  tassws vaajntxwv npau tawg
   rua tug kws ua tej kev txaaj muag.