14

1Mniê thâo mĭn mdơ̆ng sang ñu, ƀiădah hŏng kngan ñu pô mniê mluk ruh sang ñu.
  2Hlei pô êbat hlăm klei kpă huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   ƀiădah hlei pô ngă klei wê bi êmut kơ Ñu.
  3Klei phung mnuih mluk blŭ jing msĕ si sa ƀĕ giê čăm diñu,
   ƀiădah êlah phung thâo mĭn srăng mgang diñu pô.
  4Tơdah amâo mâo êmô, amâo mâo mdiê ôh,
   ƀiădah kyua klei mơai êmô yơh arăng wiă mdiê êbeh dlai.
  5Sa čô pô hưn sĭt suôr amâo mplư ôh,
   ƀiădah sa čô pô hưn amâo sĭt suôr blŭ klei luar.
  6Mnuih kreh mưč duah klei thâo mĭn ƀiădah amâo ƀuh ôh,
   ƀiădah klei thâo mĭn jing ênưih kơ pô mâo klei thâo săng.
  7Brei ih đuĕ mơ̆ng mnuih mluk,
   diñu amâo dưi bi hriăm ih klei thâo mĭn ôh.
  8Klei thâo mĭn mnuih thâo răng jing klei ksiêm êlan ñu,
   ƀiădah klei mluk phung mluk jing klei mplư.
  9Phung mluk mưč kơ klei kmhal kơ klei soh,
   ƀiădah phung kpă ênô čiăng mâo klei pap ti anăp Aê Diê.
  10Ai tiê pô thâo kral klei ênguôt ñu pô,
   sa čô mkăn amâo thâo bi mbha ôh klei ñu hơ̆k.
  11Arăng srăng bi rai sang phung ƀai,
   ƀiădah sang phung kpă srăng đĭ kyar.
  12 Mâo êlan mnuih yap msĕ si kpă,
   ƀiădah ti knhal tuč ñu atăt kơ klei djiê.
  13Wăt êjai mâo klei tlao, ai tiê ăt mâo klei ênguôt,
   leh anăn êdei kơ klei hơ̆k dưi mâo klei ênguôt.
  14Phung wê srăng ƀơ̆ng boh klei wê diñu,
   leh anăn phung mnuih jăk srăng mâo klei mưn mơ̆ng bruă jăk diñu.
  15Mnuih mluk đăo kơ jih jang klei,
   ƀiădah mnuih thâo răng ksiêm kơ êlan ñu êbat.
  16Mnuih thâo mĭn thâo răng leh anăn weh đuĕ mơ̆ng klei soh,
   ƀiădah mnuih mluk ngă mgao amâo thâo răng ôh.
  17Hlei pô djăl ăl ngă klei mluk,
   mnuih mâo mnêč jhat arăng bi êmut.
  18Phung amâo thâo mĭn ôh dưn tŭ klei mluk,
   ƀiădah phung thâo răng mâo đuôn mtao klei thâo săng.
  19Phung jhat srăng buôn ti anăp mnuih jăk,
   leh anăn phung ƀai srăng luă gŭ ti anăp ƀăng bhă phung kpă ênô.
  20Wăt phung riêng gah bi êmut mơh kơ mnuih ƀun ƀin,
   ƀiădah phung mdrŏng mâo lu mah jiăng.
  21Hlei pô bi êmut kơ pô riêng gah ñu, ñu anăn jing mnuih soh,
   ƀiădah jăk mơak yơh hlei pô pap kơ phung ƀun ƀin.
  22Amâo djŏ hĕ phung trông čhai kơ klei jhat ngă soh,
   ƀiădah phung trông čhai kơ klei jăk mâo klei khăp leh anăn klei sĭt suôr?
  23Jih jang bruă suăi mâo klei tŭ dưn,
   ƀiădah klei knŏng blŭ atăt kơ klei ƀun ƀin.
  24Đuôn mtao kơ phung thâo mĭn jing klei mdrŏng,
   ƀiădah klei mluk jing klei mưn kơ phung mluk.
  25Pô hưn klei sĭt bi mtlaih mngăt arăng,
   ƀiădah mnuih blŭ luar jing pô lhiăr.
  26Hlei pô huĭ mpŭ kơ Yêhôwa mâo klei knang kjăp,
   klei anăn srăng jing anôk kđap kơ phung anak Ñu.
  27Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing akŏ êa kơ klei hdĭp,
   čiăng bi weh đuĕ arăng mơ̆ng kđông klei djiê.
  28Klei guh kơang kơ mtao jing phung ƀuôn sang lu,
   ƀiădah klei kƀah mnuih ƀuôn sang jing klei rai tuč kơ khua kiă kriê.
  29Hlei pô êmưt krêñ mâo klei thâo săng prŏng,
   ƀiădah hlei pô djăl ăl ngă klei mluk.
  30Ai tiê êđăp ênang brei klei hdĭp kơ asei mlei,
   ƀiădah klei nač jing iêng ƀơ̆ng klang.
  31Hlei pô ktư̆ juă mnuih ƀun ƀin dlao wač kơ Pô Mjing gơ̆,
   ƀiădah hlei pô pap kơ mnuih ƀun ƀin mpŭ kơ Pô Mjing gơ̆.
  32Mnuih ƀai dlưh kyua klei soh ñu pô ngă,
   ƀiădah mnuih kpă ênô wăt hlăk ñu djiê ăt mâo anôk đuĕ dăp.
  33Klei thâo mĭn dôk hlăm ai tiê pô thâo săng,
   ƀiădah ai tiê phung mluk amâo thâo ñu ôh.
  34Klei kpă ênô bi mđĭ sa phung găp djuê mnuih,
   ƀiădah klei soh jing klei bi hêñ kơ phung ƀuôn sang.
  35Mtao khăp kơ dĭng buăl ngă hŏng klei thâo mĭn,
   ƀiădah ñu srăng ngêñ kơ pô ngă klei hêñ.