15

1Nau plơ̆ lah ma bâr rdơ̆ ăn djoh nau ji nuih.
 Ƀiălah nau ngơi dăng nsônh tay nau ji nuih.
2Mpiăt phung blau mĭn ngơi nau gĭt rbăng ƀiălah bâr mbung phung rluk kanŏng luh nau mhĭk.
3Măt Yêhôva uănh lam ntŭk, kâp uănh phung djơh jêh ri phung ueh.
4Mpiăt ngơi nau ueh jêng nâm bu tơm si nau rêh.
 Bi ma mpiăt ngơi kue ƀư chah rai nuih n'hâm.
5Bunuyh rluk tâm rmot đah mbơ̆ păng ntĭm nti;
 ƀiălah mbu nơm sŏk dơn nau nkra geh nau blau mĭn.
6Tâm ngih bunuyh sŏng geh âk drăp ndơ khlay.
 Ƀiălah ndô ndơ bunuyh ƀai geh tât nau uh ah.
7Bâr mbung bunuyh blau mĭn srih nau gĭt mĭn âk.
 Ƀiălah nau mĭn phung rluk mâu ƀư pô nây ôh.
8Yêhôva tâm rmot ma ndơ phung kue ƀư brah.
 Ƀiălah nau phung sŏng mbơh sơm ƀư maak ma Păng.
9Yêhôva tâm rmot ma trong phung djơh mhĭk.
 iălah Păng rŏng ma nơm tĭng ndô̆ nau sŏng,
10Mbu nơm chalơi trong sŏng mra dơn nau tâm rmal katang.
 Mbu nơm tâm rmot nau bu nduyh nkra păng mra khĭt.
11Yêhôva hŏ saơ jêh lĕ rngôch ndơ tâm Ƀon Phung Khĭt jêh ri ntŭk bri phan, rlau lơn ma nây păng gĭt năl jêh nuih n'hâm phung bunuyh!
12Phung dăng mưch mâu ŭch ôh bu nduyh nkra.
 Păng mâu hăn dăch ôh ma phung blau mĭn.
13Nuih n'hâm gơih nđơr tâm mpơl muh măt răm maak.
 Ƀiălah nuih n'hâm rngot huêng geh nau rdja.
14Nuih n'hâm nơm gĭt rbăng tĭng joi nau blau mĭn âk.
 Ƀiălah bâr mbung rluk mra dơn nau rluk păng.
15Lĕ rngôch nar phung rêh ni jêng mhĭk da dê.
 Ƀiălah nuih n'hâm hâk răm geh nau nhêt sa ƀaƀơ.
16Ueh lơn geh djê̆ drăp ndơ ndrel ma nau klach yơk ma Yêhôva đah geh âk drăp ndơ ndrel ma nau uh ah.
17Ueh lơn geh biăp trao sông sa ma nau rŏng đah du mlâm ndrôk lay sa ndrel geh nau tâm rmot.
18Bunuyh gơnh nuih nsônh nau tâm djrel.
 Ƀiălah bunuyh băt nuih ƀư rplai lơi nau tâm djrel.
19Trong phung ƀlao nâm bu mpâr lok, bi trong ma bunuyh sŏng lĕ rli lâng.
20Du huê kon bu klâu blau mĭn ƀư maak ma mbơ̆ păng.
 Ƀiălah du huê kon rluk tâm rmot ma mê̆ păng.
21Bunuyh mâu gĭt vât jêng nau răm maak ma nơm mâu geh nau blau mĭn ôh.
 Ƀiălah du huê gĭt rbăng nkra ăn sŏng trong păng jêh ri mơ hăn.
22Tơ lah mâu geh nau tâm nchră, nau ŭch nchră nây mra roh.
 Ƀiălah yor geh âk bunuyh nchră nau may ŭch nchră mra jêng.
23Bâr ueh plơ̆ lah di, ƀư maak ma bu jêh ri nau ngơi tâm di jêng nau ueh ngăn.
24Trong ma bunuyh blau mĭn njŭn leo hao kalơ ma nau rêh.
 Gay ma klaih bơh Ƀon Phung Khĭt tâm dâng.
25Yêhôva ƀư rlâm lơi ngih phung sưr,
 Ƀiălah Păng king nâp n'har bri bu ur ndrô.
26Yêhôva tâm rmot nau mĭn phung ƀai.
 Ƀiălah nau phung kloh ueh ngơi ƀư maak ma Păng.
27Bunuyh hay sa drăp ndơ bu ƀư uh ah ma rnăk vâl păng nơm.
 Mbu nơm tâm rmot ma drăp bu blŏl mra dơi geh nau rêh.
28Nuih n'hâm bunuyh sŏng mĭn rvê mâm nau mra plơ̆ lah;
 Ƀiălah bâr mbung bunuyh mhĭk ngơi luh âk nau mhĭk.
29Yêhôva gŭ ngai đah phung ƀai,
 ƀiălah Păng gŭ iăt nau phung sŏng mbơh sơm.
30Nau ang trôm măt gay ăn nuih n'hâm răm maak.
 Jêh ri du nau mhe mhan ueh gay ăn nting nđăng dơi ueh.
31Mbu nơm rkêng tôr iăt ma nau bu nduyh nkra dơi geh nau gĭt rbăng.
32Mbu nơm dun nau bu ntĭm nti tâm rmot ma huêng păng nơm.
 Ƀiălah mbu nơm iăt nau bu nduyh nkra dơi geh nau gĭt rbăng.
33Nau klach yơk ma Yêhôva sâm nti nau blau mĭn.
 Jêh ri nau dêh rhêt hăn lor panăp nau yơk.