15

1Lo lus mos lus muag ua rau kev chim ploj mus, tiamsis lo lus nruj tsiv ua rau kev chim tawm tuaj.
2Thaum cov neeg txawj ntse hais lus, lawv hais tej lus ntse ntsuav, tiamsis cov neeg ruam hais lus tsis muaj hauvpaus hauvntsis.
3Tus TSWV pom txhua yam xwm txheej uas muaj nyob txhua qhov, nws saib ntsoov peb, thaum peb ua zoo lossis thaum peb ua phem.
4Tus nplaig uas hais lus zoo yog tsob tshuaj uas cawm txojsia, tiamsis tus nplaig uas hais lus phem ua rau luag ntsawv siab.
5Tus neeg ruam yeej tsis quavntsej leej txiv tej lus qhia, tus neeg ntse yeej khaws leej txiv tej lus ntuas.
6Tej neeg ncaj ncees txuag tau lawv tej nyiaj txiag, tiamsis tej neeg siab phem tej nyiaj txiag yuav ploj mus tas thaum lawv ntsib kev txom nyem.
7Kev txawj ntse yog los ntawm cov neeg muaj tswvyim, tsis yog los ntawm cov neeg ruam.
8Tus TSWV txaus siab rau cov neeg siab zoo tej lus thov, tiamsis nws ntxub tej khoom fij uas cov neeg siab phem coj tuaj fij.
9Tus TSWV ntxub tej haujlwm uas cov neeg siab phem ua, tiamsis nws txaus siab rau cov neeg ncaj ncees.
10Yog koj ua txhaum, koj yuav raug txim hnyav. Yog koj tsis cia luag ntuas koj, koj yuav tuag.
11Txawm yog tubtuag teb los yeej txwv tsis tau tsis pub tus TSWV paub hais tias hauv muaj dabtsi li. Yog li ntawd, neeg yuav ua li cas zais tau nws tej kev xav tsis pub Vajtswv paub?
12Cov neeg uas thuam lwm tus tsis nyiam kom luag ntuas; lawv yeej tsis thov kom cov neeg txawj ntse qhuab ntuas lawv.
13Thaum neeg zoo siab, lawv lub ntsejmuag luag ntxhi, tiamsis thaum lawv ntxhov siab, lawv lub ntsejmuag mluas mlob.
14Cov neeg txawj ntse xav kawm txujci ntxiv, tiamsis cov neeg ruam tsis quavntsej kawm dabtsi li.
15Tus neeg pluag ua neej tiv kev txomnyem ntsuav, tiamsis tus neeg uas muaj noj muaj haus niaj hnub muaj kev zoo siab.
16Ua neeg pluag uas paub ntshai tus TSWV zoo dua li ua neeg npluanuj, tiamsis muaj teebmeem.
17Noj zaub tsuag nyob nrog kev sib hlub zoo dua li noj nqaij nyob nrog kev sib ntxub.
18Tej lus phem ua rau muaj kev sib cav sib ceg, tiamsis ua siab ntev muaj kev sib haumxeeb.
19Tus neeg tubnkeeg txojkev tuaj pos fab hnyo, tiamsis tus neeg siab ncaj txoj haukev davfo.
20Tus tub txawj ntse ua rau nws txiv zoo siab heev. Tsuas yog tus ruam thiaj saib tsis taus nws niam xwb.
21Cov neeg ruam zoo siab heev rau lawv tej kev ruam, tiamsis cov neeg ntse ua dabtsi los yog qhov tseeb.
22Khaws luag tej tswvyim cia kom zoo, koj thiaj yuav vammeej. Yog tsis tau tswvyim pab, koj ua haujlwm tsis tiav.
23Lo lus teb zoo ua rau luag zoo siab, lub sijhawm uas yus hais tau lo lus zoo ua rau yus kaj siab.
24Txojkev uas cov neeg txawj ntse taug coj mus tau txojsia, tsis yog coj mus rau hauv tubtuag teb.
25Tus TSWV yuav rhuav tshem cov neeg muab hlob tej vajtse, tiamsis nws yuav tsomkwm cov pojntsuam tej teej tug.
26Tus TSWV ntxub lub siab uas xav phem, tiamsis nws txaus siab rau tej lus mos lus muag.
27Tej pajlaum uas tau los ntawm kev tsis ncaj ncees yuav ua rau koj tsevneeg tau kev kub ntxhov. Tsis txhob yuav tej nyiaj uas luag coj tuaj xiab, koj thiaj muaj sia nyob ntev.
28Cov neeg siab zoo ua tib zoo xav ua ntej mam li teb luag. Cov neeg siab phem maj nroos teb luag, tiamsis ua kom muaj teebmeem xwb.
29Thaum cov neeg ncaj ncees thov, tus TSWV yeej mloog, tiamsis nws tsis quavntsej cov neeg txhaum tej lus thov.
30Ntsejmuag luag ntxhi ua rau koj zoo siab, thiab hnov xov zoo ua rau koj kaj siab lug.
31Yog koj ua tib zoo mloog thaum luag ntuas koj, koj thiaj yog tus ntse.
32Yog koj tsis kawm, ces yog koj rhuav koj xwb. Yog koj khaws luag tej lus qhuab ntuas, koj thiaj yuav txawj ntse.
33Hwm tus TSWV yog kev kawm txawj kawm ntse ntag. Koj yuav tsum txo hwjchim luag thiaj hwm koj.