17

  1Noj ib qho mov qhuav los nyob kaaj sab
   kuj zoo dua le lub tsev kws noj nqaj noj qhau
   los muaj kev sws caav sws tshe.
  2Tug qhev kws ua num ntse quas ntsuav
   yuav tswj tau tug tub kws rhuav ntsej muag,
  hab nwg yuav muaj feem nrug cov tub
   tau qub txeeg qub teg.
  3Lub yeej vub swv nchuav cov tseem nyaj,
   lub cub thee swv nchuav cov tseem kub,
   tassws Yawmsaub swm tuabneeg lub sab.
  4Tug kws ua phem
   noog daim tawv ncauj kws limham tej lug,
  hab tug tuabneeg daag ua tuab zoo noog
   tug nplaig kws ntxeev ntxag.
  5Tug kws thuaj luag cov tuabneeg pluag
   kuj yog saib tsw taug Yawmsaub
   kws yog tug tswm,
  tug kws thaus lwm tug raug ceblaaj
   los tseed zoo sab
   kuj yuav tsw dim kev teem txem.
  6Tej xeeb ntxwv yog tej laug lub mom kub,
   hab leej txwv yog cov tub lub koob meej.
  7Tug tuabneeg ruag tsw phim has
   tej lug zaaj lug zuag,
  hab tej lug daag yeej tsw phim
   cov kws muaj meej mom.
  8Nyaj xab mas tug muab pum tas zoo yaam
   nkaus le tej pov hum kws muaj fwjchim,
   nwg moog rua qhov twg los nwg vaam meej.
  9Tug kws zaam txem rua luas
   kuj yog nrhav kev sws raug zoo,
  tassws tug kws pheej rov dig tej qub lug
   kuj yog rhuav kev ua phoojywg.
  10Tej lug qhuab ntuag nkaag rua huv
   tug tuabneeg thoob tswb tub dua le
   kws nplawm tug ruag ib puas nplawg.
  11Tug tuabneeg phem nrhav kev faav xeeb,
   tassws yuav muaj ib tug tub tshaaj xu nyaum
   moog tiv nwg.
  12Moog ntswb ib tug maum dais
   kws cov mivnyuas pluj lawm
  zoo dua le kws ntswb ib tug tuabneeg ruag
   kws ua tej num ruag.
  13Yog leejtwg ua phem pauj zoo,
   kev phem yuav tsw tawm huv nwg lub tsev moog.
  14Thaus chiv sws caav sws tshe
   kuj zoo yaam nkaus le tso lub paag dej nqeg,
  yog le ntawd ca le tseg ua ntej kws
   kev sws tshe sws ntaus tawm tuaj.
  15Tug kws tso tej tuabneeg txhum dim
   hab tug kws rau txem rua cov kws tsw txhum,
  mas ob tug kws ua le nuav
   Yawmsaub ntxub kawg le.
  16Ua caag tug tuabneeg ruag yuav rhu nyaj
   huv nwg txhais teg yuav tswvyim
   rua thaus kws nwg tsw txawj xaav daabtsw?
  17Tej phoojywg kuj muaj kev sws hlub
   txhua lub swjhawm,
  hab tej kwvtij kuj yug lug sws paab
   rua thaus muaj kev txom nyem.
  18Tug tuabneeg tsw thoob tswb
   txhad nrug luas cog lug, hab laav kwvtij zej zog.
  19Tug kws nyam kev txhum
   kuj nyam kev sws caav sws tshe,
  tug kws ua lub qhov rooj sab sab
   kuj yog nrhav kev puam tsuaj.
  20Tug kws lub sab nkhaus yuav tsw vaam meej,
   tug nplaig ntxeev xaiv poob rua qhov txom nyem.
  21Leejtxwv kws muaj tub tsw thoob tswb
   kuj muaj kev txhawj xeeb,
  hab leej txwv kws muaj tub ruag
   tsw muaj ntsej muag luag.
  22Lub sab xyiv faab yog cov tshuaj zoo,
   tassws kev poob sab ua rua pob txhaa qhuav.
  23Tug tuabneeg limham txais tej nyaj xab
   ntawm luas lub naab tsho lug qhau txujcai.
  24Tug kws thoob tswb to nrog tub,
   mas saib ntsoov rua tswvyim,
  tassws tug ruag lub qhov muag
   nuam rua qaab ntuj kawg.
  25Tug tub ruag ua rua leej txwv
   txhawj quas ntsuav
   hab ua rua leej nam kws yug ab sab.
  26Qhov kws muab tug ncaaj nceeg nplua
   kuj tsw zoo,
  qhov kws muab tug kws zoo nplawm
   kuj txhum.
  27Tug kws tswj tau nwg tej lug
   kuj yog nwg txawj ntse,
  tug kws muaj lub sab ntev
   kuj thoob tswb to nrog.
  28Tug ruag ua tuabywv
   kuj suav tas muaj tswvyim,
  thaus nwg qus nwg daim tawv ncauj
   kuj suav tas nwg txawj xaav.