17

1Tsevneeg uas noj mov qhuav, tiamsis muaj kev kaj siab zoo dua li tsevneeg uas muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis muaj kev sib cav sib ceg.
2Tus tubtxib uas ntse yuav tau ua tus kav tus tswv tus tub uas rhuav ntsejmuag, thiab yuav tau txais tus tswv tej qubtxeeg qubteg ib yam li tus tub.
3Nyiaj thiab kub yuav raug muab hluavtaws sim, tiamsis tus TSWV yuav sim neeg lub siab.
4Cov neeg ua phem yeej nyiam lub tswvyim phem, thiab tus neeg dag yeej nyiam mloog tej lus dag.
5Yog koj saib tsis taus cov neeg pluag, ces yog koj tuam mom Vajtswv tus uas tsim lawv. Yog koj luag tus uas raug kev txomnyem plig, koj yuav raug txim.
6Tej neeg laus zoo siab heev rau lawv tej xeebntxwv ib yam li tej menyuam zoo siab rau lawv niam lawv txiv.
7Cov neeg muaj koob muaj meej yeej tsis lam hais tej lus dag ib zaug, tiamsis tej neeg ruam lam tau lam hais tej lus tsis tseemceeb.
8Muaj qee leej xav hais tias tej nyiaj uas luag muab tuaj xiab zoo li lub povhaum. Lawv xav hais tias tej nyiaj ntawd ua tau txhua yam.
9Yog koj xav kom neeg nyiam koj, thaum lawv ua txhaum rau koj, koj yuav tsum zam txim rau lawv. Tus uas cim ntsoov luag tej kev ua txhaum rau nruab siab yuav tu kev phoojywg.
10Tus neeg txawj ntse raug luag cem ib zaug xwb, nws ris siab hlo; tus neeg ruam raug luag ntaus quas pua nplawm los nws tsis hloov.
11Kev tuag yuav raug cov neeg siab phem uas pheej tsim kev kub ntxhov ib yam li tus tub ceevxwm uas tsis zam rau leejtwg li.
12Koj mus ntsib tus maum dais uas luag muab nws cov menyuam lawm zoo dua li koj mus ntsib tus neeg ruam uas rau siab ntso rau nws tes haujlwm ruam uas tsis muaj qabhau.
13Yog koj ua qhov phem pauj qhov zoo, mas kev phem yuav rov los raug koj.
14Kev pib sib cav sib ceg mas zoo ib yam li lub pasdej tauv uas pib paim. Cia li cheem tsis txhob pub kom nthuav loj tuaj.
15Rau txim rau tus neeg uas tsis muaj txim, thiab tso tus neeg uas muaj txim mus, yog ob yam uas tus TSWV ntxub.
16Muab nyiaj rau tus neeg ruam mus kawm ntawv, ces yeej tsis muaj qabhau dabtsi, rau qhov nws twb tsis muaj tswvyim li.
17Tej phoojywg twb txawj sib hlub txhua lub sijhawm. Yog kwvtij tsis paub sib pab thaum muaj kev txomnyem yuav zoo dabtsi?
18Tsuas yog tus neeg tsis muaj tswvyim thiaj lees them lwm tus tej nujnqis xwb.
19Tus uas nyiam kev txhaum yeej nyiam tsim teebmeem; yog koj pheej khavtheeb, ces yog koj nrhiav teebmeem ntag.
20Tus uas muaj lub siab xav phem thiab hais lus tsis zoo, yeej tsis muaj ib yam zoo rau nws lub neej, tsuas yog tau kev puastsuaj xwb.
21Leej txiv uas muaj tus tub ruam tsis muaj kev cia siab dabtsi li, tsuas muaj kev nyuaj siab thiab tu siab xwb.
22Kev zoo siab ua hauv tshuaj kuab muaj tsuas rau koj lub cev. Kev ntxhov siab ua rau koj lub neej tsaus ntuj nti.
23Cov tu plaub ntug uas siab phem yuav luag tej nyiaj xiab, yeej txiav txim tsis ncaj.
24Tus neeg txawj ntse muaj lub homphiaj ua haujlwm, tiamsis tus neeg ruam tsis paub pib qhov twg tuaj.
25Tus tub ruam ua rau nws txiv tu siab thiab ua rau nws niam nyuaj siab kawg li.
26Tsis muaj cai nplua tus neeg tsis muaj txim txhaum. Rau txim rau tus neeg zoo yog ua tsis ncaj.
27Tus neeg uas thoob tsib to nrog tsis ntau ncauj, thiab tus neeg uas ua siab ntev yog tus txawj ntse.
28Txawm yog tus ruam los yog nws nyob twjywm, ces luag xav hais tias nws ntse. Nws tsis hais lus luag suav hais tias nws yog tus muaj tswvyim.