17

  1Nduqc aax hnaangx-nqaai, biauv yaac baengh orn sekv nyei,
   se gauh longx maaih orv diuv buangv dieh yaac maaih nzaeng jaax nyei sic.
  2Zoux duqv gong longx, cong-mengh nyei bou duqv gunv ninh nyei ziouv zoux sic nyaiv nyei dorn,
   ziouc duqv nzipc buonc ndongc yietc dauh wuov deix muoz-dorn doic.
  3Nyaanh korqv se weic sinx nyaanh, louh se weic sinx jiem,
   se Ziouv seix mienh nyei hnyouv.
  4Zoux orqv nyei mienh muangx mienh waaic mienh nyei nzuih gorngv.
   Gorngv-baeqc mienh muangx gorngv-baeqc mienh nyei waac.
  5Haaix dauh huotv mienh jomc mienh se mangc piex Zeix Ninh Daaih Nyei Tin-Hungh.
   Haaix dauh a'hneiv mienh zuqc zeqc naanc, wuov dauh biaux maiv ndutv dingc zuiz.
  6Fu'jueiv-fun benx mienh gox mienh nyei ningv,
   diex maac benx fu'jueiv nyei njang-laangc.
  7Mienh hngongx mienh bungx waac-maux se maiv puix.
   Zoux hlo nyei mienh gorngv-baeqc se gauh fatv maiv puix.
  8Ziux bun nyei mienh nyei m'zing buatc, nyaanh hmuangx benx buv aqv,
   maiv gunv huin haaix bung yaac haih duqv longx.
  9Haaix dauh guangc nqoi mienh zoux dorngc nyei sic ziouc duqv mienh hnamv,
   mv baac haaix dauh nzamc zoux dorngc nyei jauv ziouc caeqv nqoi loz-gaeng doic.
  10Yietc joux gorngv-hemx nyei waac haih tengx hnyouv mengh baeqc nyei mienh
   gauh camv mienh hngongx mienh zuqc mborqv yietc baeqv biaav.
  11Orqv mienh kungx oix lorz jauv faanv lunc,
   mv baac zungv maaih dauh doqc haic nyei douc fienx mienh oix daaih mborqv ninh.
  12Mienh mingh buangh dauh zuqc guangc dorn nyei jiepv-nyeiz,
   se gauh longx buangh mienh hngongx mienh zoux jienv ninh hngongx nyei sic.
  13Haaix dauh zoux orqv sic winh mienh zoux nyei kuv sic,
   orqv nyei sic ziouc maiv leih nqoi ninh nyei biauv.
  14Jiez gorn nzaeng jaax se hnangv bungx wuom liouc cuotv.
   Hnangv naaic oix zuqc guangc nqoi ndaangc maaih nzaeng jaax nyei sic cuotv.
  15Haaix dauh bungx zoux dorngc nyei mienh,
   yaac bun maiv zoux dorngx nyei mienh zuqc dingc zuiz,
   naaiv deix i nyungc zungv fih hnangv nyei, Ziouv youx haic.
  16Mienh hngongx mienh nyei buoz weic haaix diuc oix nanv jienv nyaanh maaiz cong-mengh?
   Ninh zungv maiv maaih hnyouv hoqc hiuv.
  17Loz-gaeng doic zanc-zanc hnamv jaax,
   muoz-doic cuotv seix weic tengx jienv ndaam kouv naanc.
  18Samx maiv cuotv haaix nyungc nyei mienh laengz beu mienh nyei zaeqv,
   yaac dorng jienv ninh nyei juangc laangz mienh laengz zoux ndaam-daauh.
  19Haaix dauh a'hneiv zoux waaic sic, ninh a'hneiv nzaeng jaax.
   Haaix dauh zoux biauv nyei gaengh hlang ziouc lorz jauv bun ganh zuqc mietc.
  20Hnyouv njuotv nyei mienh maiv haih duqv longx,
   gorngv-baeqc nyei mienh zungv zuqc zeqc naanc.
  21Die maaih dorn hngongx ziouc bun die nzauh,
   mienh hngongx mienh nyei die maiv maaih njien-youh.
  22Hnyouv njien-youh se longx haic nyei ndie.
   Hnyouv kouv hoic sin kouv jienv njiec.
  23Orqv mienh beic ndiev zipv nyaanh hmuangx
   weic zoux waaic baengh fim nyei jauv.
  24Mienh guai mienh nyei hmien hungx jienv cong-mengh nyei jauv mingh,
   mv baac mienh hngongx mienh nyei m'zing mangc lungh gorn.
  25Hngongx nyei dorn bun ninh nyei die zuqc nzauh,
   yaac bun ninh nyei maa hnyouv mun.
  26Baatc kuv mienh se maiv benx,
   mborqv hnyouv longx nyei mienh yaac maiv horpc.
  27Haaix dauh haih nyienz duqv ninh nyei waac maaih wuonh zaang,
   haih zanv duqv hnyouv nyei mienh se haih mengh baeqc nyei mienh.
  28Liemh mienh hngongx mienh sekv nzieqc, maiv ko lo, ziouc funx maaih cong-mengh,
   ninh nqapc jienv nzuih maiv gorngv waac ziouc funx guai.