18

1Cov neeg uas lawv tsuas pom lawv zoo xwb, lawv nrog tsis taus luag ua phoojywg, lawv tsis pom tej uas sawvdaws pom hais tias yog qhov zoo.
2Tus neeg ruam tsis quavntsej kev txawj ntse hlo li, tiamsis nws khav hais tias nws yog tus muaj tswvyim.
3Kev txhaum thiab kev txajmuag mus ua ke. Koj poob ntsejmuag, ces yog koj raug thuam.
4Tus neeg muaj tswvyim tej lus tob ib yam li hiavtxwv, thiab zoo ib yam li tus dejcag uas ntws ntshiab si.
5Tsis tsimnyog tsa tus neeg ua txhaum txoj cai thiab tsis tsimnyog rau txim rau tus neeg ncaj ncees.
6Tus neeg ruam ua rau muaj kev sib cav sib ceg, thiab nws twv ntxhias qhov sib ntaus.
7Tus neeg ruam tej lus rov ua rau nws raug kev puastsuaj. Nws tej lus rov ua lub vojhlua khi nws.
8Tej lus uas hais luag nplig zoo hais kawg li, sawvdaws thiaj nyiam hais ua luaj.
9Tus neeg tubnkeeg zoo ib yam li tus neeg uas ua kom muaj kev puastsuaj.
10Tus TSWV zoo ib yam li lub chaw tsomfaj uas ruaj khov heev thiab yog qhov chaw cawm siav uas cov neeg ncaj ncees vamkhom. 11Cov neeg npluanuj xav hais tias lawv tej nyiaj txiag tiv thaiv tau lawv ib yam li tus ntsayeej uas siab thiab ruaj khov thaiv ibncig lub nroog.
12Tus uas tsis txo hwjchim yuav tsis muaj leejtwg hwm nws. Cov neeg uas khavtheeb yuav raug kev puastsuaj.
13Ua tib zoo mloog ua ntej tso koj mam teb. Yog koj tsis ua tib zoo mloog, ces koj yog tus neeg ruam thiab raug luag thuam ntag.
14Ua neej nyob koj nyiaj taus kev mob, tiamsis tsis muaj leejtwg tiv taus txojkev nyuaj siab.
15Cov neeg ntse nrhiav kev txawj ntse thiab muab siab rau kawm.
16Yog koj xav mus cuag ib tug neeg tseemceeb, cia li nqa khoom mus pub rau nws, ces koj yuav mus cuag tau nws.
17Tus yeejkom uas xub peev lus hauv tsev tu plaub zoo li nws muaj cai kawg, tiamsis cia txog thaum tus pemkom peev lus tas tso.
18Yog muaj ob tug neeg uas muaj cai sib luag sib kom mus rau hauv tsev tu plaub yuav tau rho ntawv kom muaj tus yeej tus xwb.
19Pab koj tus kwvtij nws thiaj yuav tiv thaiv koj ib yam li tus ntsayeej uas thaiv lub nroog, tiamsis yog koj nrog nws sib ceg, nws yuav kaw qhovrooj tsis pub koj mus hauv nws tsev.
20Koj yuav tau txais raws li tej lus uas koj tau hais lawm. 21Tej lus uas koj hais cawm tau txojsia lossis txov txojsia. Yog li ntawd, koj yuav tau sau raws li tej lus uas koj hais.
22Koj yuav tau pojniam ces yog tau yam uas zoo, thiab koj tau txais koob hmoov zoo los ntawm Vajtswv.
23Tus neeg pluag hais tej lus uas zoo xwb, tiamsis tus neeg npluanuj teb nyaum kawg li.
24Muaj ibtxhia phoojywg kav tsis ntev, tiamsis muaj qee leej phoojywg tseem sib raug zoo dua tej kwvtij txheeb.