18

  1Mơnuih pơčơlah ñu pô mơ̆ng arăng kơnơ̆ng pơmĭn kơñăm kơ ñu pô đôč,
   laih anŭn ñu hơngah djik hĭ abih bang tơlơi răng pơñen.
  2Mơnuih mlŭk ƀu kiăng mă tŭ ôh tơlơi thâo hluh
   samơ̆ kơnơ̆ng mơak amăng tơlơi pơrơđah tơlơi pơmĭn ñu pô đôč.
  3Tơdang mơnuih sat ƀai rai, tơlơi arăng djik djak kơ ñu ăt rai mơ̆n,
   laih anŭn hăng tơlơi pơmlâo ñu tơlơi arăng pơgrĭ grañ kơ ñu ăt rai mơ̆n.
  4Boh pơhiăp jua pơmĭn mơnuih jing kar hăng ia dơlăm rơiăt,
   laih anŭn phŭn kơ tơlơi rơgơi jing kar hăng čroh ia tơbiă rai yơh.
  5Ƀu hiam ôh tơdah pô phat kơđi pơrơđah tơlơi be̱r glông kơ mơnuih sat ƀai
   ƀôdah mă pơđuaĭ hĭ tơlơi phat kơđi tơpă sĭt kơ mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh.

  6Tơƀông bah mơnuih mlŭk ba rai kơ ñu tơlơi pơrơjăh,
   sĭt amăng bah ñu jak iâu rai tơlơi taih juă tơdruă yơh.
  7Amăng bah mơnuih mlŭk jing tơlơi răm rai ñu pô,
   sĭt tơƀông bah ñu jing sa boh čơđo̱ng kơ tơlơi hơdip ñu pô yơh.
  8Khul boh hiăp mơnuih mơnam pơhiăp rơkŭt hrup hăng čơđeh gơnam ƀơ̆ng jơma̱n;
   laih anŭn arăng khăp kơ lun ƀơ̆ng čơđeh gơnam ƀơ̆ng anŭn yơh.

  9Hlơi pô ngă alah amăng bruă ñu
   ñu anŭn ăt jing djơ̆ hrup hăng pô pơrăm pơrai mơ̆n.

  10Yahweh pô yơh jing kar hăng sa boh sang kơtŭm kơjăp;
   mơnuih tơpă hơnơ̆ng dưi đuaĭ nao pơ Ñu kiăng kơ dŏ rơnŭk rơnua yơh.
  11Mŭk dram ƀing mơnuih pơdrŏng jing kơđông kơjăp kơ ƀing gơñu;
   amăng tơlơi pơmĭn gơñu, mŭk anŭn či pơgang ƀing gơñu hrup hăng sa boh pơnăng plei prŏng glông yơh.

  12Mơnuih hơmâo kơnuih pơdun đĭ ñu pô hlâo či lê̆ rơbuh yơh tơdơi,
   samơ̆ mơnuih khŏm luă gŭ ñu pô hlâo kơ tŭ mă tơlơi pơpŭ pơyom.
  13Hlơi pô laĭ glaĭ hlâo kơ pơđi̱ng hơmư̆,
   tơlơi anŭn pơrơđah kơ tơlơi kơmlư ñu laih anŭn tơlơi ñu pơmlâo kơ arăng yơh.
  14Bơngăt jua mơak mơnuih djru kơ ñu dŏ gir amăng tơlơi ruă nuă,
   samơ̆ hlơi pô dưi grơ̆ng glăm tơdah bơngăt jua glưh pơčah lĕ?
  15Jua pơmĭn mơnuih thâo rơđah hơduah hơmâo tơlơi thâo pơmĭn,
   sĭt tơngia mơnuih rơgơi kiăng kơ pơđi̱ng hơmư̆ tơlơi thâo anŭn yơh.

  16Tơdah sa čô kiăng bưp sa čô yom prŏng,
   sa boh gơnam brơi pơyơr či dui ba ñu nao pơ anăp mơnuih yom anŭn yơh.
  17Tơlơi pô pơhiăp pơhaih blung hlâo amăng anih phat kơđi, arăng pơmĭn jing djơ̆,
   samơ̆ tơdang arăng hơmư̆ tơlơi pô pơkŏn tơña kơsem kơ pô anŭn, arăng pơmĭn ƀu djơ̆ dơ̆ng tah.
  18Tơdang dua čô kơtang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơdruă amăng anih phat kơđi,
   ngă bĕ čram kiăng pơsir hĭ kơđi tơlơi pơrơjăh gơñu.
  19Kiăng kơ pơrơno̱m glaĭ hăng sa čô ayŏng adơi tah hơtai jing tơnap hloh kơ bruă blah mă sa boh plei kơjăp kơtang,
   sĭt khul tơlơi pơrơjăh anŭn pơčơlah hĭ ayŏng adơi hrup hăng hơdôm čơnŭh khuă khul amăng ja̱ng plei yơh.

  20Hlŭng mơnuih či trơi bă hăng boh čroh mơ̆ng boh hiăp amăng bah ñu yơh;
   sĭt hiam ƀôdah ƀu hiam yơh tơƀông bah ñu či hơpuă mă tơlơi trơi hrăp.
  21Jơlah mơnuih hơmâo tơlơi dưi kơtang kơ tơlơi djai hăng tơlơi hơdip mơnuih mơnam,
   laih anŭn hlơi pô khăp kơ tơlơi yua tơlơi dưi anŭn, khŏm ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng tơlơi yua anŭn yơh.

  22Hlơi pô hơduah ƀuh sa čô bơnai hơmâo kơnuih hiam, ñu anŭn hơduah ƀuh tơlơi hiam klă
   tơlơi anŭn pơrơđah kơ tơlơi Yahweh hơmâo bơni hiam kơ ñu yơh.
  23Mơnuih ƀun rin kwưh rơkâo tơlơi khăp pap,
   samơ̆ mơnuih pơdrŏng laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu hăng tơlơi mơhiăh.
  24Hơmâo lu gơyut gơyâo tañ lui hĭ biă mă gơyut gơyâo gơñu tơdang tơlơi truh sat truh rai,
   samơ̆ ăt hơmâo gơyut gơyâo sĭt dŏ jĕ hloh kơ ƀing ayŏng adơi mơ̆n.