18

1Phung amâo bi mguôp hŏng phung mkăn ôh duah klei diñu pô čiăng,
   diñu bi kdơ̆ng hŏng jih klei mĭn djŏ.
  2Mnuih mluk amâo khăp ôh kơ klei thâo săng,
   ƀiădah knŏng čiăng hưn klei ñu pô mĭn.
  3Tơdah mâo klei ngă ƀai, klei bi êmut truh msĕ mơh,
   tơdah mâo klei hêñ mâo klei ƀuah msĕ mơh.
  4Klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei sa čô mnuih jing msĕ si êa êlam,
   akŏ klei thâo mĭn jing hnoh êa dôk đoh.
  5Amâo jăk ôh dôk tĭng kơ mnuih ƀai,
   amâodah bi msoh klei djŏ kơ mnuih kpă.
  6Êlah mnuih mluk bi truh klei bi mneh msao,
   leh anăn klei ƀăng êgei ñu blŭ mčhur brei arăng čăm ñu.
  7Ƀăng êgei mnuih mluk jing klei bi luč ñu pô,
   leh anăn êlah ñu jing kđông ƀêč kơ mngăt ñu pô.
  8Klei blŭ mnuih yăl dliê djưč jing msĕ si mnơ̆ng arăng khăp ƀơ̆ng,
   diñu kma êlam hlăm prôč tiê.
  9Hlei pô alah hlăm bruă ñu
   jing ayŏng adei hŏng pô bi rai.
  10Anăn Yêhôwa jing kđông kjăp,
   mnuih kpă ênô êran đuĕ tinăn leh anăn mâo klei hơĭt.
  11Ngăn drăp mnuih mdrŏng jing ƀuôn prŏng kjăp kơ ñu
   ñu mĭn dŏ anăn jing msĕ si mnư̆ dlông mgang ñu.
  12Ai tiê mgao nao êlâo kơ klei rai tuč;
   klei luă gŭ nao êlâo kơ klei arăng mpŭ.
  13Hlei pô lŏ wĭt lač êlâo kơ dôk hmư̆,
   klei anăn jing klei mluk leh anăn klei bi hêñ ñu.
  14Ai tiê mĭn čiăng hdĭp krơ̆ng mnuih êjai ñu ruă duam,
   ƀiădah tơdah ñu luč klei anăn amâo lŏ mâo klei čang hmăng ôh?
  15Ai tiê pô thâo săng duah klei thâo mĭn lu,
   leh anăn knga phung thâo mĭn tui duah hmư̆ klei thâo săng.
  16Mnơ̆ng brei mơ̆ng sa čô mnuih srăng pŏk êlan kơ ñu,
   leh anăn brei ñu dưi mŭt bi tuôm hŏng phung prŏng.
  17Pô blŭ êlâo arăng mĭn găl klei ñu,
   tơl truh pô ksiêm êmuh klei anăn srăng jing klă.
  18Klei bi mđăo dưi bi ruê̆ klei bi tăng,
   leh anăn mâo klei bi čuăn tŭ hdơ̆ng phung mâo klei dưi prŏng bi msao.
  19Lŏ mă ai tiê sa čô ayŏng adei arăng bi msoh leh jing dleh hĭn kơ plah mă sa boh ƀuôn prŏng,
   leh anăn klei bi mneh msao anăn jing msĕ si kliăng ƀăng bhă kđăl leh.
  20Klei sa čô mnuih blŭ dưi bi bŏ tian ñu,
   ñu trei hŏng boh tŭ dưn mơ̆ng klei êlah ñu blŭ.
  21Êlah mâo klei dưi bi hdĭp leh anăn bi mdjiê,
   snăn arăng srăng mă tŭ tui si klei ñu blŭ.
  22Hlei pô duah mô̆ mâo leh klei jăk,
   leh anăn mă tŭ klei pap mơ̆ng Yêhôwa.
  23Mnuih ƀun ƀin kwưh klei pap,
   ƀiădah mnuih mdrŏng lŏ wĭt lač hŏng klei khăng.
  24Mnuih mâo lu phung mah jiăng srăng mâo klei knap mñai kơ ñu pô,
   ƀiădah mâo sa čô mah jiăng dôk sĭt suôr jing jăk hĭn kơ sa čô ayŏng adei sa amĭ ƀă.