19

  1Tug tuabneeg pluag kws taug txujkev ncaaj nceeg
   kuj zoo dua tug tuabneeg ruag
   kws has lug ntxeev ntxag.
  2Tug kws kub sab quas lug
   tassws tsw muaj kev txawj ntse kuj tsw zoo,
   hab tug kws ua kwtaw sai kuj pheej yuam kev.
  3Thaus leejtwg txujkev ruag
   coj kev puam tsuaj lug raug nwg,
   nwg kuj chim sab npau rua Yawmsaub.
  4Tej nyaj txag nqug kuas tau phoojywg coob,
   tassws tug pluag
   raug phoojywg muab tso tseg.
  5Tug cuav timkhawv yuav tsw dim
   qhov kws raug txem,
   tug kws pheej daag xwb yuav tsw dim.
  6Muaj tuabneeg coob nrhav kev hlub
   ntawm tug kws muaj meej,
  hab txhua tug kuj nrug tug kws
   pub tau rua puab ua phoojywg.
  7Tug tuabneeg pluag tej kwvtij kuj ntxub nwg,
   mas nwg tej phoojywg
   yeej los yuav tswv deb ntawm nwg.
  Nwg has lug rua puab
   los tsw muaj leejtwg noog le.
  8Tug kws tau tswvyim kuj yog hlub nwg tug kheej,
   tug kws khaws kev txawj ntse ca yuav vaam meej.
  9Tug cuav timkhawv yuav tsw dim
   qhov kws raug txem,
   tug kws pheej daag xwb yuav puam tsuaj.
  10Tug tuabneeg ruag
   tsw phim yuav swv nplua quas mag,
  yimfuab tsw tswm nyog tug qhev
   kaav cov thawj kws muaj meej.
  11Qhov kws thoob tswb to nrog
   ua rua tuabneeg tsw chim sai,
  hab qhov kws nwg tsw quav ntsej
   tej kws luas ua txhum rua nwg,
   kuj yog meej mom rua nwg.
  12Qhov kws vaajntxwv npau tawg
   zoo yaam nkaus le tsuv ntxhuav lub suab nyooj,
  tassws nwg txujkev hlub
   zoo yaam nkaus le tej dej lwg sau tej nyom.
  13Tug tub ruag yog kev plaag kev pluag rua leej txwv,
   tug quaspuj tsawm taug zoo yaam nkaus le
   naag lug nrug tuj tawv tsw tu.
  14Tej vaaj tse hab nyaj txag yog qub txeeg
   qub teg kws tau ntawm leej txwv lug,
  tassws tug quaspuj kws thoob tswb to nrog
   yog tau ntawm Yawmsaub lug.
  15Txujkev cis nkeeg ua rua tsaug zug ceev,
   hab tug cis nkeeg yuav raug kev tshaib.
  16Tug kws tuav txuj kevcai kuj tuav tau nwg txujsa,
   tug kws saib tsw taug tej lug qha yuav tuag.
  17Tug kws pub rua cov pluag
   kuj yog qev rua Yawmsaub,
   mas Yawmsaub yuav pauj tej kws nwg pub.
  18Ca le nplawm qhuab qha koj tug tub
   rua thaus tseed muaj sab vaam,
   tsw xob txav sab ca nwg moog puam tsuaj.
  19Tug kws npau tawg ceev kuj yuav raug txem,
   yog koj paab nwg ib zag lawm
   los kuj yuav rov paab dua hab.
  20Ca le noog tej lug taw qha
   hab khaws tej lug qhuab qha,
   koj txhad tau tswvyim rua tom hauv ntej.
  21Tuabneeg lub sab npaaj daag num ca ntau yaam,
   tassws tej kws Yawmsaub npaaj ca txhad le tav.
  22Yaam kws ntshaw huv lwm tug yog kev sws hlub,
   tug kws pluag kuj zoo dua tug kws daag.
  23Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   coj moog txug txujsa,
  hab tug kws tau lawd kuj nyob txaus sab hlo,
   tsw muaj kev phem lug raug nwg.
  24Tug cis nkeeg muab txhais teg tsau
   rua huv lub phaaj
  hab tub tsw yeem tsaa txhais teg
   ntaus mov lug rua lub qhov ncauj.
  25Ca le nplawm tug kws muab hlub
   mas tug kws tsw paub qaabhau
   txhad le kawm tau kev paub taab.
  Ca le qhuab ntuag tug kws thoob tswb to nrog
   nwg txhad le tau kev txawj ntse.
  26Tug kws ua nruj ua tswv rua nwg txwv
   hab ntab nwg nam tswv,
  yog tug tub kws tswm kev txaaj muag
   hab raug luas thuaj.
  27Kuv tub 'e, yog koj tso tej lug qhuab qha tseg
   mas koj yuav yuam kev
   ntawm tej lug kws tswvyim qha.
  28Tug timkhawv kws tsw tseeb
   kuj luag qhov kws tu plaub ncaaj,
  hab tuabneeg limham lub qhov ncauj
   noj nqog tej kev txhum txem.
  29Kev rau txem tub npaaj txhwj
   rua cov kws muab hlub,
  hab raab nplawm npaaj
   rua cov tuabneeg ruag nraus qaum.