19

1Tus neeg pluag uas muaj kev ncaj ncees zoo dua tus neeg ruam uas pheej hais lus dag.
2Tus neeg siab kub tiamsis tsis muaj kev txawj ntse tsis zoo dabtsi. Tus uas tsis ua siab ntev yuav ua rau nws raug teebmeem.
3Muaj ibtxhia raug kev puastsuaj vim lawv tej haujlwm ruam thiab lawv liam txim rau tus TSWV.
4Cov neeg npluanuj muaj phoojywg coob zuj zus, tiamsis cov neeg pluag tej phoojywg tso lawv tseg.
5Tus uas ua timkhawv tsis tseeb hauv tsev tu plaub, nws yuav raug txim thiab khiav tsis dim li.
6Txhua tus nyiam tus neeg siab dawb siab zoo; thiab txhua tus xav ua phoojywg rau tus neeg uas muab khoom pub dawb tau rau lwm tus.
7Txawm yog tus neeg pluag tej kwvtij kiag los twb tsis nyiam nws; yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj phoojywg. Txawm yog nws xav nrog luag ua phoojywg los luag tsis kam li.
8Cia li txaus siab rau koj thiab rau siab kawm kev txawj ntse, thiab cim ntsoov tej uas koj tau kawm lawm cia rau nruab siab koj lub neej thiaj yuav vammeej.
9Tus uas ua timkhawv tsis tseeb hauv tsev tu plaub yeej yuav raug txim, thiab tus uas hais lus dag yuav raug puastsuaj.
10Cov neeg ruam tsis tsimnyog nyob tej vajtse zoo, thiab tej qhev tsis tsimnyog kav tej nomtswv.
11Yog koj txawj xav, koj yuav tsum tswj kom tau koj txojkev chim. Txawm yog luag ua tsis yog rau koj los puam chawj, koj ua li ntawd zoo dua.
12Vajntxwv txojkev chim zoo ib yam li tus tsov ntxhuav nyooj, tiamsis qhov uas nws txaus siab zoo ib yam li kob nag rau tej roj ntsuag.
13Tus tub uas ruam yuav ua rau nws txiv raug kev puastsuaj. Tus pojniam uas yws taus zoo ib yam li lub tsev uas xau nag.
14Vajtse thiab nyiaj txiag yog niam thiab txiv tseg ua qubtxeeg qubteg rau tus tub, tiamsis tus pojniam uas paub tab yog tus TSWV muab rau nws.
15Ua neeg tubnkeeg tau zoo pw, tiamsis yuav tsis muaj noj tsis muaj haus.
16Hwm tus TSWV txoj kevcai, koj thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev. Yog koj tsis quavntsej Vajtswv tej kevcai, koj yuav raug kev ploj kev tuag.
17Thaum koj muab rau tus pluag yog koj qiv rau tus TSWV ntag, ces tus TSWV yuav them rov rau koj.
18Cob qhia koj tej menyuam thaum lawv tseem yau, lawv thiaj kawm tau. Yog koj tsis qhuab qhia lawv, ces yog koj nrog lawv rhuav lawv lub neej.
19Yog leejtwg pheej npautaws sai, cia nws ris nws lub txim ntawd. Yog koj pab nws ib zaug lawm, lwm zaus koj yuav rov tau pab nws dua thiab.
20Yog koj khaws luag tej lus qhuab ntuas thiab muab siab rau kawm, muaj ib hnub koj yuav txawj ntse.
21Neeg xav ntau yam hauv lub siab yuav ua, tiamsis yuav yog haum tus TSWV siab thiaj ua tau.
22Ua neeg siab hlob ces poob ntsejmuag. Ua neeg pluag zoo dua ua neeg dag.
23Koj yuav tsum hwm tus TSWV, koj thiaj muaj sia ua neej nyob ntev, muaj kev txaus siab thiab tsis raug xwm phem dabtsi.
24Tus neeg tubnkeeg cev diav mus hais mov hauv lub tais twb laj nqa los rau ntawm nws lub ncauj.
25Qhov uas rau txim rau tus neeg uas thuam lwm tus ntawd, yuav ua rau tus neeg uas tsis paub kawm tau kev txawj ntse. Yog koj ntse, thaum luag qhuab ntuas koj, koj yuav kawm tau.
26Tus ua ntxeev siab rau nws txiv thiab ntiab nws niam tawm hauv tsev mus yog tus tub uas raug luag hais tsis zoo thiab txajmuag kawg.
27Metub, yog koj tso kev kawm tseg ces tsis ntev koj yuav tsis nco tej uas koj twb paub lawm.
28Tus uas ua timkhawv tsis tseeb ntxo lwm tus yog tus neeg tsis ncaj ncees. Tej neeg siab phem yeej nyiam kev phem kev qias.
29Tus neeg ruam uas khavtheeb yeej yuav mag nplawm xwb.