20

1Haus cawv ntau ua rau koj vwm thiab qw lom vab vab. Tsuas yog tus neeg ruam thiaj quav cawv xwb.
2Thaum vajntxwv chim, koj yuav ntshai ib yam li koj ntshai tsov ntxhuav nyooj; ua rau nws npautaws ces yog yus rov tua yus.
3Tus neeg ruam ua kom muaj kev sib cav sib ceg, tiamsis tus uas txav deb tej ntawd yuav tsis poob ntsejmuag.
4Tus tswv teb uas nkees laij nws thaj teb rau lub caij laij teb yuav tsis muaj qoob nrog luag sau.
5Tej uas neeg lub siab xav, zoo ib yam li cov dej uas nyob hauv lub qhovtshij tob tob, tiamsis tus uas muaj tswvyim yuav muab qhia rau sawvdaws paub.
6Txhua tus nyias taus nyias khav hais tias nws yog tus ncaj ncees, tiamsis yog yuav nrhiav tus neeg ncaj ncees tiag mas laj nrhiav tau.
7Cov menyuam uas tau koob hmoov twb yog leej txiv ua ncaj thiab ua zoo.
8Vajntxwv zaum ntawm lub rooj txiav txim nws pom thiab paub txhua tus tej kev phem.
9Puas muaj leejtwg hais tau hais tias, nws lub siab ncaj ncees thiab tsis muaj txhaum?
10Tus TSWV ntxub cov neeg uas muab rab teev ntxo los luj thiab muab lub kawm uas tsis txwm los yeem.
11Txawm yog ib tug menyuam los nws yeej ua nws tus yamntxwv rau koj paub hais tias nws nyiam li cas. Koj yuav paub hais tias nws ua ncaj thiab ua zoo.
12Tus TSWV yeej pub rau peb muaj qhovmuag pom kev thiab muaj pobntseg hnov lus.
13Yog koj siv sijhawm pw ntau, koj yuav pluag. Rau siab ntso ua haujlwm koj thiaj yuav muaj noj muaj haus nplua mias.
14Tus uas tuaj muas khoom yws hais tias luag muag kim heev, tiamsis thaum nws tawm lawm, nws khav hais tias nws khom tau tus nqi pheejyig kawg li.
15Yog koj paub hais tej lus uas zoo tseem zoo tshaj tej kub lossis tej hlaws muaj nqis.
16Yog tus neeg ruam mus coglus them lwm tus tej nujnqis, yuav tau kom nws muab nws tej qhov txhia chaw mus yuam nqi ua ntej.
17Tej uas koj tau los ntawm kev tsis ncaj ncees yuav txaus koj siab ib yam li tej zaub mov uas qab heev, tiamsis tsis ntev yuav zoo ib yam li suabzeb nyob hauv koj qhovncauj.
18Khaws luag tej lus ntuas tib zoo cia, koj thiaj yuav vammeej. Yog tsis tau tuav tswvyim ua ntej tsis txhob rawm mus ntau rog.
19Tus neeg taugxaiv yeej tsis paub zais lus. Tsis txhob nrog tej neeg ntau ncauj ua ke.
20Yog koj cem koj niam koj txiv, koj txojsia yuav tu ib yam li lub teeb uas tuag thaum tsaus ntuj nti.
21Tej nyiaj uas koj khwv tau los yoojyim yuav ploj mus yoojyim ib yam nkaus.
22Tsis txhob ua pauj tej uas luag ua txhaum rau koj. Cia siab rau tus TSWV, nws yuav pab koj.
23Tus TSWV ntxub cov neeg uas muab rab teev ntxo coj los luj ntxo luag tug.
24Tus TSWV yog tus uas coj peb txoj haukev, leejtwg thiaj yuav paub nws lub neej yav tom ntej?
25Ua tib zoo xav ua ntej mam coglus muab khoom fij rau Vajtswv, nyob tsam koj yuav khuv xim tom qab.
26Tus vajntxwv uas ntse yeej paub tus neeg uas ua txhaum, nws yuav rau txim rau tus ntawd thiab tsis zam li.
27Tus TSWV paub peb tej kev xav uas nyob nraim nkoos hauv peb lub siab, peb yeej zais tsis tau tej ntawd.
28Tus vajntxwv uas yuav tau kav tebchaws ntev, yog tus uas muaj kev hlub, muaj siab zoo thiab kav ncaj ncees.
29Peb qhuas cov hluas lub zog thiab hwm cov laus uas plaubhau dawb paug.
30Raug ntaus thiab raug nplawm, ua rau peb hloov tau peb lub siab thiab ua lub neej zoo.