22

  1Ginv mengh dauh longx se gauh longx ginv zinh zoih camv,
   duqv mienh taaih se gauh longx jiem nyaanh.
  2Mienh maaih mienh caux mienh jomc mienh maaih yietc diuc fih hnangv,
   se Ziouv zeix ninh mbuo yietc zungv daaih.
  3Mienh guai mienh buatc haih maaih sic cuotv ziouc simv nqoi,
   mv baac maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh hungx jienv mingh ziouc zuqc kouv aqv.
  4Nyiemc ganh zoux faix yaac taaih Ziouv
   bun mienh duqv zinh zoih, duqv mienh taaih yaac duqv maengc ziangh.
  5Buv longh buv dangv mienh nyei jauv maaih njimv caux koux,
   haaix dauh goux duqv ganh zungv leih nqoi naaiv deix ga'naaiv go.
  6Njaaux fu'jueiv gan ninh horpc zuqc yangh nyei jauv,
   gox daaih ninh ziouc maiv leih nqoi.
  7Butv-zoih mienh gunv mienh jomc mienh,
   gaav zaeqv nyei mienh benx zaeqv-ziouv nyei nouh.
  8Mienh zuangx orqv nyei jauv ziouc siou zeqc naanc,
   Tin-Hungh nouz mienh nyei biaav yaac oix bun ninh zuqc mietc.
  9Haaix dauh mangc maiv jiex mueic, zoux hnyouv jangv, ziouc duqv fuqv,
   weic zuqc ninh zorqv buonc ganh nyei nyanc hopv bun mienh jomc mienh.
  10Oix zuqc zunc cuotv huotv mienh nyei mienh, nzaeng jaax nyei jauv ziouc baac mi'aqv.
   Nzaeng jaax, gorngv doqc nyei jauv yaac sekv nzengc.
  11Haaix dauh a'hneiv maaih cing-nzengc hnyouv, ninh nyei waac yaac maaih en-zingh,
   wuov dauh ziouc duqv hungh diex zoux ninh nyei doic.
  12Ziouv nyei m'zing goux jienv wuonh zaang,
   mv baac ninh mbienv maiv ziepc zuoqv nyei mienh nyei waac.
  13Mienh lueic mienh gorngv, “Ga'nyiec maengx maaih dauh sienh.
   Nziex yiem wuov jaai-horngc yie haih zuqc ninh ngaatc daic.”
  14Hienx nqox nyei m'sieqv dorn nyei nzuih hnangv ndo haic nyei kuotv,
   Ziouv qiex jiez nyei mienh zungv zuqc ndortv bieqc gu'nyuoz.
  15Hngongx nyei jauv m'daaih yiem fu'jueiv nyei hnyouv,
   mv baac longc biaav mborqv njaaux haih zunc cuotv leih ninh go.
  16Haaix dauh zeix mienh jomc mienh weic douh ganh butv zoih,
   fai fungx zingh nyeic bun butv-zoih mienh,
   setv mueiz ninh ganh jomc mi'aqv.

Faah Ziepc Ginc Cong-Mengh Waac

  17Meih oix zuqc baeng m'normh muangx cong-mengh mienh nyei waac.
   Yie njaaux nyei waac oix zuqc longc hnyouv muangx.
  18Se gorngv meih zaangh jienv naaiv deix waac yiem hnyouv,
   yaac liuc leiz ziangx zanc-zanc haih gorngv,
   ziouc tengx meih horpc hnyouv aqv.
  19Yie ih hnoi njaaux nyei se dongh meih, meih ziouc haih hiuv duqv naaiv deix waac
   weic bun meih kaux Ziouv.
  20Yie weic meih fiev faah ziepc ginc kuinx nyei waac
   caux wuonh zaang nyei waac maiv zeiz?
  21Yie oix bun meih hiuv duqv haaix nyungc horpc, haaix nyungc zien,
   weic bun meih haih longc zien waac dau paaiv meih mingh nyei mienh.
  22Maiv dungx caangv mienh jomc mienh nyei ga'naaiv weic zuqc ninh jomc,
   yaac maiv dungx yiem zingh gaengh zeix doh naanc mienh,
  23weic zuqc Ziouv oix tengx ninh mbuo caengx sic.
   Haaix dauh hoic ninh mbuo, Ziouv oix hoic wuov dauh nyei maengc.
  24Maiv dungx caux hungh hec qiex jiez siepv nyei mienh daav loz-gaeng,
   yaac maiv dungx caux ga'qiex beqv nyei mienh mingh.
  25Nziex meih haih zuotc ninh nyei nyungc zoux,
   yaac zuqc koux hlopv zuqc ganh.
  26Maiv dungx hnangv mienh laengz nzuih beu mienh nyei zaeqv,
   yaac maiv dungx laengz zoux ndaam-daauh.
  27Se gorngv meih maiv maaih haaix nyungc jaauv sung,
   liemh meih bueix jienv nyei coux ninh mbuo ziouc zorqv mingh.
  28Meih nyei ong-taaix liepc nyei deic-jaaix,
   meih maiv dungx suiv.
  29Meih buatc maaih banh zeic zoux gong longx nyei mienh,
   ninh duqv souv jienv hungh diex nyei nza'hmien,
   maiv zeiz souv maiv maaih mengh dauh nyei mienh nyei nza'hmien.