23

  1Thaus koj nyob tsawg
   nrug ib tug num tswv noj mov ua ke,
  koj yuav tsum ua tuab zoo saib
   daabtsw nyob ntawm koj xubndag.
  2Yog koj qaab lus heev,
   koj ca le muab raab rag kem koj cej daab.
  3Tsw xob ntshaw noj nwg tej zaub mov qaab qaab,
   vem tas tej zaub mov hov yuav ntxag tau koj.
  4Tsw xob khwv dhau fuas nyaj txag xwb,
   yuav tsum ntse tsw xob fuas le ntawd.
  5Thaus koj lub qhov muag saib quas ntsoov
   tej ntawd, kuj pluj plag lawm.
  Taamswm ntawd tej nyaj txag hov
   yeej muaj kauj tis yaa moog
   rua sau nruab ntug yaam nkaus le daav npoj.
  6Tsw xob noj tug tuabneeg cuam khum le zaub mov,
   tsw xob ntshaw noj nwg tej zaub mov qaab qaab,
  7tsua qhov nwg zoo yaam nkaus le tug kws
   pheej xaam nqe tej zaub mov hov huv lub sab.
  Nwg txhob koj tas, “Noj tag haus tag,”
   tassws nwg lub sab tsw has le ntawd.
  8Koj yuav ntuav tej zaub mov
   kws koj tau noj ntawd,
   hab yuav nkim koj tej lug mog lug muas.
  9Tsw xob has rua tej ruag tau nov,
   vem puab yuav saib tsw taug
   koj tej lug kws muaj tswvyim.
  10Tsw xob txaav tej qub nrwm,
   hab tsw xob naam tej mivnyuas ntsuag le teb,
  11tsua qhov tug kws cawm puab muaj zug heev,
   nwg yuav tuaj puab tog
   has plaub tawm tsaam koj.
  12Ca le muab tsua sau sab khaws
   tej lug qhuab qha,
  hab tig koj lub qhov ntsej noog
   tej lug txawj ntse.
  13Tsw xob tseg qhov kws
   nplawm qhuab qha mivnyuas,
  yog swv raab nplawm nplawm,
   nwg yuav tsw tuag.
  14Yog koj swv raab nplawm nplawm nwg,
   koj yuav paab tau nwg txujsa
   dim huv tub tuag teb.
  15Kuv tub 'e, yog koj lub sab ntse,
   kuv kuj yuav zoo sab hab.
  16Kuv tug ntsuj plig yuav xyiv faab
   rua thaus kws koj daim tawv ncauj
   has tej lug kws raug cai.
  17Tsw xob ca koj lub sab
   khib cov kws muaj txem,
  tassws yuav tsum ua koj lub neej
   fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   taag naj taag nub le.
  18Yog koj ua le ntawd koj lub hauv ntej yuav zoo
   hab koj yuav tsw nplaam tej kws koj vaam.

  19Kuv tub 'e, ca le noog hab ca le ntse,
   hab coj koj lub sab taug txujkev ncaaj ntawd.
  20Tsw xob moog nrug cov tuabneeg
   qaug cawv nyob ua ke,
  hab tsw xob nrug cov
   kws hu loj noj nqaj nyob ua ke.
  21Tsua qhov cov kws qaug cawv
   hab cov kws hu loj yuav raug txujkev pluag,
  hab txujkev tsaug zug ncaws quas nrws
   yuav muab tej khaub hlaab rua puab naav.

  22Ca le noog koj txwv kws yug koj,
   hab tsw xob saib tsw taug
   koj nam thaus nwg laug.
  23Ca le yuav qhov tseeb tsw xob muab muag,
   ca le yuav tswvyim hab tej lug qhuab qha
   hab kev thoob tswb to nrog.
  24Tug tuabneeg ncaaj nceeg leej txwv
   yuav zoo sab xyiv faab kawg,
  tug kws yug tau tug tub ntse
   yuav zoo sab rua tug tub.
  25Koj ca le ua kuas koj nam koj txwv zoo sab,
   ca le ua kuas tug kws yug koj
   zoo sab xyiv faab.
  26Kuv tub 'e, ca le muab koj lub sab rua kuv,
   hab ca koj lub qhov muag saib kuv txujkev.
  27Tug puj muag cev yog lub qhov tub,
   hab tug puj cov zej cov zog
   yog lub qhov dej kws nqaim.
  28Tug puj hov zuv tog yaam nkaus le tub saab,
   hab ua kuas muaj tuabneeg
   tsw ncaaj coob zuj zug.

  29Leejtwg muaj kev txom nyem?
   Leejtwg lwj sab quas ntsuav?
  Leejtwg muaj kev sws caav sws tshe?
   Leejtwg ywg le u le nuav?
  Leejtwg raug mob raug to
   kws tsw paub yog tim le caag?
   Leejtwg qhov muag lab quas khav?
  30Yog cov kws nyob tsau tsawv laav cawv,
   hab xyum haus tej cawv txwv maab
   kws tub muab tov sws xyaw lawm.
  31Tsw xob saib cov cawv txwv maab
   kws kua lab ploog
  hab laam quas thaab huv lub khob
   hab yoojyim nqog.
  32Thaus kawg cov cawv txwv maab
   yuav tum ib yaam le naab tum,
   hab ncaws ib yaam le tug naab muaj taug.
  33Koj lub qhov muag yuav pum
   tej yaam txawv txawv
  hab koj lub sab yuav has
   tej lug plhom moj quas ntsuav.
  34Koj yuav zoo yaam le tug kws pw
   huv lub nkoj huv plawv havtxwv,
  yuav zoo yaam nkaus le
   tug kws pw sau tug ncej dai daim ntaub nkoj.
  35Koj yuav has tas,
   “Puab ntaus kuv los tsw mob,
   puab tsoo kuv los kuv tsw nov.
  Kuv yuav tswm thaus twg?
   Kuv yuav nrhav lug haus dua.”