23

Tơlơi Pơrơtưh Tal Năm

  1Tơdang khua djă̱ akŏ jak iâu ih nao ƀơ̆ng huă hăng ñu,
   khŏm lăng pơñen bĕ lu gơnam ƀơ̆ng arăng yŏng ƀơi anăp ih,
  2Laih anŭn tơdah ih jing pô ƀơ̆ng huă ră̱,
   pơkhư̆ hĭ bĕ ih pô anăm ƀơ̆ng lu đơi ôh.
  3Anăm amoaih kluh kơ gơnam ƀơ̆ng jơma̱n khua anŭn ôh,
   huĭdah ñu yuakơ gơnam ƀơ̆ng anŭn či pleč ƀlŏr hĭ ih.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Tơjuh

  4Anăm pơgleh pơglan ih pô kiăng kơ jing pơdrŏng ôh;
   jing hĭ bĕ rơgơi laih anŭn pơkhư̆ hĭ ih pô.
  5Tơdang ih gle̱ng mơta ih ƀơi khul mŭk dram anŭn,
   gơnam anŭn đuaĭ hĭ thĕng yơh hrup hăng čă rai khul čăng
   laih anŭn pŏr đuaĭ hĭ ataih pơ adai adih kar hăng čim si̱ng yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Sapăn

  6Anăm ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng huă mơnuih klih ôh,
   anăm kluh amoaih kơ khul gơnam ƀơ̆ng jơma̱n ñu ôh.
  7Anăm ngă tui anŭn ôh yuakơ ñu jing sa čô pơmĭn nanao kơ tơlơi pơhoăč yơh.
   Ñu či laĭ kơ ih tui anai, “Ƀơ̆ng mơñum bĕ,”
   samơ̆ pran jua ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yơh.
  8Ih či kiăng ô̱̆ pơtah hĭ yơh hơdôm gơnam ƀơ̆ng ih ƀơ̆ng anŭn,
   laih anŭn hơmâo pơhoăč hĭ laih khul boh hiăp hiam ih bơni kơ ñu.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapăn

  9Anăm pơhiăp pơtô mơnuih mlŭk ôh,
   yuakơ ñu či djik djak kơ boh hiăp rơgơi ih yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh

  10Anăm mă pơđuaĭ hĭ guai boh pơtâo hơđăp ôh
   boh nik ñu anăm ƀrư̆ ƀrư̆ sua mă đang hơma ƀing tơhrit ama ôh.
  11Tơdah ih ngă tơlơi anŭn, Ơi Adai jing Pô Pơgang Kơtang gơñu,
   či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih amăng anih phat kơđi yuakơ tơhơnal tơlơi gơñu yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Sa

  12Brơi bĕ jua pơmĭn ih răng pơñen tui tơlơi pơhrăm
   laih anŭn tơngia ih pơđi̱ng hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi pơhiăp thâo pơmĭn.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Dua

  13Anăm pơkơ̆ng hĭ ôh tơlơi pơkhư̆ pơhrăm kơ ană bă ih,
   sĭt tơdah ih pơkơhma̱l ñu hăng gai hơnuăt, ñu ƀu či djai hĭ ôh.
  14Kơđai glaĭ, pơkơhma̱l bĕ ñu hăng gai hơnuăt
   laih anŭn ih či pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu mơ̆ng tơlơi djai yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Klâo

  15Ơ dăm, tơdah jua pơmĭn ih jing rơgơi,
   tui anŭn kâo yơh či hơ̆k mơak amăng jua pơmĭn kâo.
  16Sĭt tơdang tơƀông bah ih pơhiăp hơdôm tơlơi djơ̆ tơpă
   hơtai pran kâo či hơ̆k kơdơ̆k yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Pă̱

  17Anăm brơi jua pơmĭn ih pơiăng hăng hơdôm dram gơnam ƀing mơnuih soh hơmâo ôh,
   kơđai glaĭ khŏm nanao hur har huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh.
  18Tơdah ih ngă tui anŭn, ih či hơmâo tơlơi čang rơmang kơ tơlơi hơdip ih yơh,
   laih anŭn tơlơi čang rơmang ih anŭn ƀu či rơngiă hĭ ôh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Rơma

  19Ơ dăm ăh, hơmư̆ tui bĕ boh hiăp kâo laih anŭn jing hĭ rơgơi.
   Răng pơñen bĕ jua pơmĭn ih kiăng kơ đuaĭ tui jơlan djơ̆.
  20Tui anŭn, anăm pơgop ôh hăng ƀing mơnuih mơñum ia tơpai lu đơi
   ƀôdah ƀơ̆ng huă ră̱ hăng añăm mơnơ̆ng,
  21yuakơ ƀing măt tơpai laih anŭn ƀing ră̱ ƀơ̆ng jing hĭ ƀun rin yơh,
   laih anŭn mơnuih ră̱ pĭt anŭn či buh hơô abăn ao tơĭ tel yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Năm

  22Hơmư̆ tui ama ih bĕ, yuakơ ñu yơh jing pô brơi kơ ih tơlơi hơdip,
   laih anŭn anăm djik djak kơ amĭ ih ôh tơdang gơ̆ tha laih.
  23Tŭ mă bĕ tơlơi sĭt laih anŭn anăm hơngah lui hĭ tơlơi sĭt anŭn ôh;
   gir mă tŭ bĕ tơlơi rơgơi, tơlơi pơkhư̆ pơhrăm laih anŭn tơlơi thâo hluh.
  24Ama pô tơpă hơnơ̆ng hơ̆k kơdơ̆k biă mă,
   sĭt hlơi pô hơmâo ană đah rơkơi rơgơi, ñu či mơak mơai yuakơ gơ̆ yơh.
  25Kwưh kiăng amĭ ama ih mơak mơai,
   laih anŭn kwưh kiăng kơ pô tơkeng rai ih anŭn hơ̆k kơdơ̆k!

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Tơjuh

  26Ơ dăm, brơi bĕ jua pơmĭn ih pơđi̱ng nao pơ kâo,
   laih anŭn brơi bĕ mơta ih krăp lăng nanao ƀơi tơlơi hơdip pơhơmu hiam kâo.
  27Ngă tui anŭn yuakơ đah kơmơi rĭh răm jing kar hăng sa boh hlung dơlăm
   laih anŭn bơnai tă tăn jing kar hăng sa boh ia dơmŭn gơniă.
  28Kar hăng ƀing dŏ krăp kiăng kơ klĕ dŏp arăng yơh, ƀing gơñu dŏ krăp,
   kiăng kơ pơhưč lu rơkơi lê̆ rơbuh amăng tơlơi ƀu dŏ tŏng ten hăng bơnai gơñu ôh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Sapăn

  29Hlơi pô hơmâo tơlơi răm ƀăm laih anŭn ăt hơmâo tơlơi rơngot hơning lĕ?
   Hlơi pô hơmâo tơlơi pơrơjăh laih anŭn ăt hơmâo tơlơi brŏk ƀuăh lĕ?
   Hlơi pô hơmâo tơlơi ruă rơka ƀu hơmâo tơhơnal laih anŭn ăt hơmâo mơta mriah lĕ?
  30Anŭn jing ƀing dŏ pŭk pul ƀơi ia tơpai,
   jing ƀing nao mơñum ia tơpai lŭk kơtang yơh.
  31Anăm gle̱ng nao pơ ia tơpai tơdang tơpai anŭn jing mriah kơtang biă mă,
   tơdang ñu blŭk đĭ amăng kơčŏk,
   tơdang ñu mŭt nao amuñ amăng đŏk ôh!
  32Samơ̆ ƀơi hơnăl tuč tơpai anŭn kĕ kar hăng ala
   jing hrup hăng ala tơpơ̆ng čŏh ih yơh.
  33Mơta ih či ƀuh khul tơlơi phara
   laih anŭn jua pơmĭn ih či pơmĭn pơhiăp khul tơlơi rŭng ƀŭng yơh.
  34Ih či sêng grêng hrup hăng sa čô pơgăt sŏng yuakơ jơlah ia rơsĭ păh pung ƀơi sŏng yơh,
   jing kar hăng pô anŭn khŏm djă̱ ƀơi gơ̆ng tơmĕh sŏng kiăng kơ ƀu rơbuh ôh.
  35Ih pô či pơmĭn tui anai, “Ƀing gơñu taih kâo, samơ̆ kâo ƀu ruă ôh!
   Ƀing gơñu taih čŏm kâo, samơ̆ kâo ƀu mưn ôh!
   Hơbĭn kâo či mơdưh dơ̆ng kiăng kơ kâo dưi hơduah mơñum ia tơpai dơ̆ng lĕ?”