24

  1Maiv dungx mueic jieqv orqv mienh,
   yaac maiv dungx maaih hnyouv oix caux ninh mbuo yiem,
  2weic zuqc ninh mbuo nyei hnyouv daav doqc nyei za'eix.
   Ninh mbuo nyei nzuih gorngv orqv haic nyei waac.
  3Zoux biauv oix zuqc longc cong-mengh,
   yaac longc mengh baeqc nyei za'eix liepc daaih.
  4Maaih wuonh zaang, biauv ziouc maaih longx haic,
   jaaix haic nyei ga'naaiv buangv.
  5Cong-mengh mienh maaih qaqv hlo.
   Maaih wuonh zaang nyei mienh jaa henv jienv faaux,
  6weic zuqc meih mingh mborqv jaax oix zuqc bangc cong-mengh nyei za'eix,
   maaih caangh laangh nyei mienh camv ziouc duqv hingh jiex.
  7Cong-mengh nyei jauv weic mienh hngongx mienh ba'laqc hlang haic.
   Yiem zingh gaengh ninh maiv gorngv haaix nyungc aqv.
  8Daav za'eix zoux orqv sic wuov dauh
   ziouc duqv mienh heuc cuoqv sic mienh.
  9Hnamv cuotv zoux hngongx nyei sic benx zuiz.
   Mienh yaac youx huotv mienh nyei mienh.
  10Se gorngv meih zuqc sic nyei hnoi meih hnyouv mau,
   meih nyei qaqv faix haic.
  11Oix zuqc njoux dorh mingh daix daic nyei mienh,
   yaac dangv jienv lorpc lorpc ndorpc ndorpc nyei mingh zuqc daix daic wuov deix.
  12Se gorngv meih gorngv, “Naaiv deix sic yie mbuo maiv hiuv,”
   Tin-Hungh, dongh nziang mienh nyei hnyouv wuov dauh, mangc duqv buatc maiv zeiz?
  Goux meih wuov dauh hiuv duqv meih nyei hnyouv maiv zeiz?
   Ninh yaac maiv zeiz oix ziux mienh zoux nyei winh bun ninh mbuo fai?
  13Yie nyei dorn aah! Gunv nyanc mueiz-dorngh weic zuqc mueiz-dorngh se longx haic.
   Nyanc mueiz-pengx ndiepv njiec nyei mueiz-dorngh haiz mueix doc gaam.
  14Oix zuqc hiuv duqv meih nyei hnyouv duqv cong-mengh se hnangv wuov nor.
   Se gorngv meih lorz buatc cong-mengh, meih nqa'haav hingv nyei jauv ziouc maaih lamh hnamv nyei,
   yaac maiv zuqc jamv guangc.
  15Maiv dungx mbaapv jienv zuov hnangv orqv mienh zuov jienv hoic kuv mienh nyei biauv.
   Maiv dungx zoux doqc, zoux waaic ninh yiem nyei dorngx,
  16weic zuqc kuv mienh ndorpc siec nzunc corc haih jiez sin daaih,
   mv baac orqv mienh zungv zuqc zeqc naanc mbienv njiec.
  17Meih nyei win-wangv ndorpc, meih maiv dungx a'hneiv.
   Ninh ndiqv zuqc ndorpc, maiv dungx orn-lorqc.
  18Nziex Ziouv buatc ziouc maiv a'hneiv,
   yaac huin mingh ganh bung, maiv qiex jiez win-wangv.
  19Maiv dungx weic orqv mienh guaax hnyouv,
   yaac maiv dungx mueic jieqv mienh waaic mienh,
  20weic zuqc orqv mienh maiv maaih hoz nqaang.
   Mienh waaic mienh nyei dang yaac oix zuqc biomv daic.
  21Yie nyei dorn aac, oix zuqc taaih Ziouv yaac taaih hungh diex,
   maiv dungx ngaengc maiv muangx ninh mbuo i dauh nyei waac,
  22weic zuqc maaih zeqc naanc oix liemh zeih yiem ninh mbuo i dauh daaih.
   Haaix dauh hiuv duqv ninh mbuo i dauh oix hnangv haaix nor bun mienh zuqc baaic?

Ganh Ginc Cong-Mengh Nyei Waac

23Aengx jiex mingh maaih cong-mengh mienh gorngv nyei waac.
  Dunx sic nyei ziangh hoc mangc mienh nyei hmien se maiv horpc.
  24Haaix dauh gorngv mbuox orqv mienh, “Meih maiv maaih dorngc nyei dorngx,”
   wuov dauh ziouc zuqc maanc fingx zioux, zuqc maanc guoqv mienh youx.
  25Mv baac haaix dauh bun ninh zuqc dingc zuiz, wuov dauh ziouc a'hneiv,
   yaac oix duqv longx haic nyei fuqv.
  26Haaix dauh longc zien nyei waac dau,
   bun cing benx zien loz-gaeng doic.
  27Oix zuqc zoux ziangx ga'nyiec nyei gong ndaangc,
   liuc leiz ziangx meih nyei lingh deic,
   nqa'haav cingx daaih gomv biauv.
  28Maiv dungx zoux maiv maaih gorn-baengx nyei zorng-zengx hoic juangc laangz mienh,
   yaac maiv dungx longc meih nyei nzuih nduov mienh.
  29Maiv dungx gorngv, “Yie oix zoux bun ninh hnangv ninh zoux bun yie.
   Ziux ninh zoux nyei yie oix winh bun ninh.”
  30Yie jiex mienh lueic mienh nyei liangx-ndeic,
   jiex mienh hngongx mienh nyei a'ngunc huingx,
  31mangc maah! Maaih njimv cuotv daaih buangv ndau-beih,
   maaih njimv nyei miev mbiorngz buangv,
   weih jienv nyei la'bieiv-laatc yaac mbaang.
  32Yie yietc binc mangc, yietc binc hnamv,
   yie mangc liuz ziouc duqv hoqc hiuv yietc nyungc aqv,
  33aengx bueix dangh, m'njormh dangh,
   qopv jienv buoz m'njormh da'hngatv dangh,
  34jomc nyei jauv ziouc liemh zeih taux hnangv janx-zaqc.
   Dangx-donx nyei jauv oix daaih hnangv mienh dorh jienv wuoqc ginc daaih taux.