25

Tej paaj lug kws Xalaumoo has ntxwv

1Ntawm nuav yog Xalaumoo tej paaj lug kws Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya cov tub teg tub taw sau ca.
  2Qhov kws Vaajtswv muaj koob meej
   yog qhov kws nwg npog ntau yaam ca,
  tassws qhov kws tej vaajntxwv tau koob meej
   yog qhov kws puab tshawb tau
   ntau yaam tshwm lug.
  3Lub ntuj nyob sab le caag
   hab lub nplajteb nyob tub le caag,
  kuj tshawb tsw tau tej vaajntxwv lub sab taag
   ib yaam le ntawd.
  4Ca le muab tej quav nyaj nchuav
   kuas tawm moog,
  mas txhad tau cov tseem nyaj
   rua tug Kws ua taig.
  5Ca le muab cov tuabneeg limham
   lawv tawm ntawm tug vaajntxwv xubndag moog,
  nwg lub zwm txwv
   txhad yuav nyob ncaaj nceeg moog le.
  6Tsw xob moog sawv tsaab ua luj
   rua ntawm vaajntxwv xubndag
  hab tsw xob moog sawv
   ntawm cov kws ua hlub lub chaw,
  7Qhov kws luas has tas,
   “Nce lug rua ntawm nuav,”
  zoo dua le raug muab lawv
   nqeg rua lub rooj qeg taab meeg cov thawj.

  Yaam kws koj pum
  8tsw xob maaj moog ua timkhawv
   rua huv tsev tu plaub
  tsaam muaj dua lwm tug
   ua rua koj poob ntsej muag
   mas thaus kawg koj yuav ua le caag?
  9Ca le nrug tug kws muaj plaub rua koj
   has kuas hum,
   tsw xob nthuav nwg lub qai rua lwm tug,
  10tsaam lwm tug tau nov tes koj raug txaaj muag
   hab luas yuav xyaav
   koj lub moo tsw zoo moog le.
  11Has tej lug zoo rua lub swjhawm
   kws cheem tsum has,
  mas zoo yaam nkaus le lub txwv duaj kub
   kws nyob huv lub taig nyaj.
  12Tug kws txawj ntse
   ntuag tug kws tig ntsej noog
  mas zoo yaam nkaus le
   nplhaib kub saw kub.
  13Daus xwb daus npu laaj txag
   rua lub caij sau qoob le caag,
  mas tug tub tshaaj xu kws ncaaj zoo le ntawd
   rua cov kws khaiv nwg moog,
   nwg ua rua cov kws khaiv nwg moog kaaj sab.
  14Tug kws khaav has tas nwg yuav pub
   yaam u yaam nuav tassws kuj tsw pub,
  mas zoo yaam nkaus le
   tej fuab cua kws tsw muaj naag.
  15Qhov kws ua sab ntev
   yuav haub tau num tswv,
  hab tug nplaig kws has lug mog lug muas
   yuav txu tau lub sab tawv.
  16Yog koj pum zwb ntaab
   ca le noj kuas txaus nkaus xwb,
   tsaam koj tsau dhau tes ntuav.
  17Koj txhais kwtaw kws moog cov zog
   huv luas tej tsev
  mas tsawg moog ib ntswv,
   tsaam tes luas dhuav hab ntxub koj.
  18Tug kws ua cuav timkhawv tum kwvtij zej zog
   kuj zoo yaam nkaus le tug qws
   lossws raab ntaaj lossws raab xub kws ntse.
  19Qhov kws tso sab rua ib tug kws tsw ncaaj
   thaus kws koj raug txom nyem,
  kuj zoo yaam nkaus le tug nav kws mob
   hab txhais kwtaw kws ceg tawv.
  20Tug kws hu nkauj rua tug kws lwj sab noog
   mas zoo yaam nkaus le tug kws hle
   nwg cev tsoog tsho rua nub kws no,
  hab zoo yaam nkaus le
   muab kua qaub laub rua lub kav txhaab.
  21Yog koj tug yeeb ncuab tshaib plaab
   tes muab mov rua nwg noj,
   yog nwg nqhes dej ca le muab rua nwg haus,
  22tsua qhov koj yuav rauv ib cub thee
   cig quas plawg rua sau nwg taubhau,
   mas Yawmsaub yuav muab nqe zug rua koj.
  23Cua ntsawj saab peg tuaj
   coj naag lug le caag,
  tug nplaig kws taug xaiv
   kuj coj lub ntsej muag chim lug
   ib yaam le ntawd.
  24Nyob sau ruv tsev zoo dua le
   nrug tug quaspuj tsawm taug nyob huv tsev.
  25Tej xuv zoo kws tuaj tebchaws deb tuaj
   kuj zoo yaam nkaus le
   khob dej txag rua tug kws nqhes.
  26Tug ncaaj nceeg kws swb
   tug tuabneeg limham
  zoo yaam nkaus le
   lub hauv dej av lossws lub qhov dej qas.
  27Qhov kws noj zwb ntaab ntau kuj tsw zoo,
   yog le ntawd yuav tsw xob has
   tej lug qhuas ntau dhau.
  28Tug kws tswj tsw tau nwg lub sab,
   kuj yaam nkaus le lub nroog kws pob taag
   tsw muaj ntsaa loog.