25

Tej Pajlug uas Xalumoos Hais Ntxiv

1Ntawm no yog Xalumoos tej pajlug uas cov Yudas tus Vajntxwv Hexekiyas tej nomtswv muab sau tseg cia rau hauv tsev tu plaub.
2Peb hwm Vajtswv rau qhov nws npog txhua yam cia, peb hwm tej vajntxwv rau qhov lawv tshawb txhua yam tawm.
3Koj yeej tsis paub txog vajntxwv lub siab xav ib zaug li, nws xav tau dav tshaj peb; ntuj ceebtsheej siab thiab hiavtxwv tob npaum li cas nws yeej xav dhau peb deb npaum li ntawd.
4Cais tej quav hlau tawm ntawm cov tseem nyiaj mus thiaj li nchuav tau tej tais nyiaj zoo nkauj. 5Tsis txhob pub cov tuavxam siab phem nyob ze vajntxwv thiab nws cov nomtswv, vajntxwv thiaj tswj tau lub tebchaws ncaj ncees.
6Thaum koj sawv tabmeeg ntawm vajntxwv, tsis txhob ua txuj khav li koj yog tus neeg tseemceeb. 7Cia luag caw koj mus zaum lub chaw siab zoo dua li luag ntiab koj sawv thiab muab lub chaw ntawd rau lwm tus neeg uas tseemceeb dua koj zaum.
8Tej yam uas koj paub tsis tseeb, koj tsis txhob maj mus ua timkhawv rau hauv tsev tu plaub. Nyob tsam muaj dua lwm tus timkhawv pom qhov tseeb dua koj, thaum ntawd koj yuav ua li cas?
9Yog koj thiab koj tej phoojywg zejzog muaj tej lus tsis sib haum xeeb, neb cia li sib hais neb kom tas, tsis txhob muab hais ncha teb ncha chaw. 10Yog tsis ua li ntawd, luag yuav paub hais tias koj yog ib tug uas tsis zais tej lus tseemceeb cia, ces koj yuav txajmuag mus li.
11Lo lus zoo uas hais rau lub sijhawm tsimnyog hais zoo ib yam li tej kub uas muab vuam txaij nraug zees rau ntawm lub tais nyiaj.
12Tus neeg uas txaus siab mloog tus neeg uas twb pom dua ua dua los lawm tej lus ntuas, mas muaj nqis dua tej nplhaib lossis tej saw uas tseem kub.
13Tus neeg xa xov uas ncaj ua rau tus txib nws mus lub siab kaj ib yam li haus cov dej txias thaum lub caij sau qoob.
14Cov neeg uas coglus tseg hais tias, yuav muab yam ub yam no rau luag, tiamsis tsis muab, mas zoo ib yam li tauv huab thiab nthwv cua uas tsis muaj nag.
15Ua siab ntev thiaj yuav ntxias tau tej nomtswv thiab tej lus zoo ua rau luag lub siab muag.
16Tsis txhob noj zib ntab ntau dhau, yog noj ntau yuav ua rau koj ntuav. 17Tsis txhob niaj hnub mus cuav zos hauv koj tej phoojywg nruab ze, nyob tsam nws nkees nrog koj nyob thiab ntxub koj.
18Tej lus kom tsis tseeb zoo ib yam li tus qws lossis rab ntaj lossis xib xubvos uas ntse zuag plias.
19Cia siab rau tus neeg tsis ncaj thaum muaj kev ntxhov siab, ces zoo ib yam li tus lov hniav xo mov lossis tus tu taw mus kev.
20Hu nkauj rau tus neeg nyuaj siab mloog, ces zoo ib yam li tug neeg hle ris tsho mus tiv no lossis zoo li nphoo ntsev rau lub qhov txhab.
21Yog koj tus yeebncuab tshaib plab, cia li muab mov rau nws noj; yog nws nqhis dej, cia li muab dej rau nws haus. 22Yog koj ua li ntawd nws yuav txajmuag, tus TSWV thiaj yuav muab nqi zog rau koj.
23Cov cua uas tuaj sab qaumteb tuaj coj nag los li cas tus neeg taugxaiv ua rau muaj kev chim li ntawd.
24Nyob saum rutsev zoo dua li nrog tus pojniam uas yws tau nyob ua ke hauv tsev.
25Xov zoo tuaj lub tebchaws deb tuaj zoo ib yam li koj haus cov dej txias thaum koj nqhis dej qa qhuav qhawv.
26Tus neeg ncaj ncees uas cia tug neeg ua phem coj nws mus ua kev phem kev qias, ces zoo li lub qhovdej txhawv uas nro lossis lub qhovtshij uas muaj tshuaj lom nyob hauv.
27Noj zib ntab ntau yuav tsis zoo rau koj, thiab qhov uas cia luag qhuas koj ntau los yuav tsis zoo ib yam nkaus.
28Yog koj tswj tsis tau koj kev chim, ces koj tsis muaj kev pab ib yam li lub nroog uas tsis muaj ntsayeej thaiv thiab qhib lug rau yeebncuab tuaj tua ntag.