25

Tipv Deix Saa^lo^morn Nyei Cong-Mengh Waac

1Yiem naaiv mingh yaac benx Saa^lo^morn nyei cong-mengh waac, dongh Yu^ndaa hungh, He^se^ki^yaa, nyei mienh ceu daaih.
  2Zorqv sic gem jienv benx Tin-Hungh nyei njang-laangc,
   mv baac hungh diex nyei njang-laangc se ninh zorqv sic zaah cuotv daaih.
  3Lungh ndongc haaix hlang, ndau ndongc haaix ndo,
   hungh diex nyei hnyouv yaac hnangv wuov nor zaah maiv toux.
  4Zorqv cuotv nyaanh nqaiv,
   nyaanh zaangc ziouc duqv nyaanh daav cuotv ga'naaiv.
  5Zorqv nqoi yiem hungh diex nyei nza'hmien nyei orqv mienh,
   ninh nyei hungh weic ziouc bangc baengh fim nyei jauv liepc gorn-ndoqv wuonv.
  6Yiem hungh diex nyei nza'hmien maiv dungx taaih ganh hlo,
   fai souv jienv zoux hlo nyei mienh nyei dorngx,
  7weic zuqc maaih mienh gorngv, “Faaux naaiv oc,”
   se gauh longx dorng jienv zoux hlo nyei mienh zuqc mienh heuc meih tuix njiec.
  8Meih nyei m'zing buatc nyei
   maiv dungx siepv-siepv nyei
   dorh mingh wuov sic dorngh.
  Nziex maaih ganh nyei juangc laangz mienh daaih bun meih zuqc nyaiv,
   setv mueiz meih hnangv haaix nor zoux?
  9Se gorngv meih caux dauh juangc laangz mienh nzaeng,
   oix zuqc caux ninh mbenc sung,
   yaac maiv dungx dorh ninh gem jienv nyei sic mingh gorngv.
  10Nziex muangx haiz nyei mienh bun meih zuqc nyaiv.
   Meih waaic nyei mengh dauh yaac maiv haih longx aqv.
  11Gorngv yietc joux waac puix duqv horpc ziangh hoc,
   se hnangv norm longc jiem zoux daaih nyei biouv lorqc jienv nyaanh lorqc.
  12Cong-mengh mienh kuinx maaih m'normh oix muangx nyei mienh
   se hnangv jiem-buoz-ndoqv-nzaeng fai zien jiem zoux daaih nyei siou-setv.
  13Ziepc zuoqv nyei douc fienx mienh
   bun paaiv ninh wuov deix ziouv nyei hnyouv fingv,
   hnangv siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc maaih sorng tengx laangh.
  14Mienh bungx waac-maux gorngv oix fungx zingh nyeic mv baac maiv fungx,
   se hnangv maaih mbuonx maaih nziaaux yaac maiv maaih mbiungc.
  15Longc noic yuoqc duqv zoux hlo nyei mienh.
   Gorngv waac suonc zungv haih bun ninh nyei hnyouv mau njiec.
  16Se gorngv meih duqv mueiz-dorngh oix zuqc nyanc horpc.
   Nyanc camv jiex jaax nor, nziex haih lov cuotv.
  17Meih oix zuqc lauh lauh mingh nzunc meih nyei juangc laangz mienh nyei biauv hnangv.
   Maiv zei aeqv, nziex meih bun ninh haiz kouv ninh ziouc nzorng meih aqv.
  18Zoux jaav zorng-zengx hoic juangc laangz mienh wuov dauh
   se hnangv mborqv jaax nyei ndiangx-ndonx
   fai nzuqc ndaauv fai forng-cang laic.
  19Zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc kaux maiv ziepc zuoqv nyei mienh
   se hnangv nyaah nquaqv fai zaux waaic.
  20Haaix dauh baaux nzung bun hnyouv mun hnyouv nzauh nyei mienh muangx,
   se hnangv juangv nyei hnoi jaiv lui,
   yaac hnangv zorqv wuom-sui dox njiec zuqc mun nyei dorngx.
  21Se gorngv meih nyei win-wangv hnyouv sie, oix zuqc bun hnaangx ninh nyanc.
   Se gorngv ninh jaang nqaatv, oix zuqc bun wuom ninh hopv.
  22Meih hnangv naaiv zoux ninh ziouc nyaiv aqv,
   Ziouv yaac oix bun zingh nyeic meih.
  23Baqv bung nyei nziaaux dorh mbiungc daaih,
   mienh gorngv waac-huv yaac cuoqv mienh qiex jiez.
  24Yiem biauv-ngorh gu'nguaaic nyei gorqv
   corc gauh longx caux zanc-zanc nzaeng jaax nyei m'sieqv dorn juangc biauv yiem.
  25Maaih longx nyei fienx yiem go nyei deic-bung daaih,
   se hnangv jaang nqaatv nyei ziangh hoc hopv wuom-namx nor.
  26Kuv mienh nyiemc suei bun orqv mienh
   se hnangv njoqc nyei wuom-nyuonh fai laih hlopv nyei wuom-zingv.
  27Nyanc mueiz-dorngh camv se maiv yaauc.
   Lorz mienh taaih ganh yaac maiv benx.
  28Mienh maiv haih gunv maiv duqv ganh,
   se hnangv mbaang waaic nyei zingh maiv maaih zingh laatc.