28

  1Cov tuabneeg limham ca le tswv,
   tub tsw muaj leejtwg lawv,
  tassws cov ncaaj nceeg muaj lub sab tuab
   ib yaam le tsuv ntxhuav.
  2Thaus muaj kev faav xeeb rua huv lub tebchaws
   mas muaj ntau leej sawv kaav,
  tassws muaj tug kws thoob tswb hab txawj ntse
   mas lub tebchaws yuav nyob ruaj nreeg ntev.
  3Tug tuabneeg pluag kws quab yuam cov pluag
   zoo yaam nkaus le pluav naag
   kws hlub kawg ua rua qoob loos pam taag.
  4Cov kws muab txuj kevcai tso tseg
   yeej qhuas cov tuabneeg limham,
  tassws cov kws tuav rawv txuj kevcai
   kuj tawm tsaam puab.
  5Cov tuabneeg phem tsw to taub
   txujkev ua ncaaj,
  tassws cov kws nrhav Yawmsaub
   mas to taub huvsw.
  6Tug tuabneeg pluag
   kws taug txujkev ncaaj nceeg
  kuj zoo dua tug tuabneeg nplua nuj
   kws ua nkhib nkhaus.
  7Tug kws tuav rawv txuj kevcai
   yog tug tub kws ntse,
  tassws tug kws nrug tug tuabneeg
   tsw tsheej haaj ua phoojywg
   ua rua leej txwv poob ntsej muag.
  8Tug kws sau paaj nyag ntau
   hab nrhav nyaj lug tsaav rua nwg txhaab nyaj,
  tsuas yog nwg khaws ca
   rua lwm tug tau hlub tej pluag xwb.
  9Yog leejtwg tsw quav ntsej txuj kevcai,
   mas nwg tej lug thov
   yog yaam kws Yawmsaub ntxub xwb.
  10Tug kws coj tug ncaaj nceeg
   yuam kev taug txujkev phem,
   nwg yuav poob rua huv nwg lub qhov taub.
  Tassws tug kws tsw tau ua txhum
   yuav tau tej qub txeeg qub teg kws zoo.
  11Tug kws nplua nuj nwg pum tas
   nwg txawj ntse,
  tassws tug pluag kws thoob tswb to nrog
   yeej paub tug nplua nuj zoo le caag.
  12Thaus tug ncaaj nceeg kov yeej,
   muaj kev zoo sab xyiv faab ntau heev,
  tassws thaus tug tuabneeg limham tau fwjchim
   tej tuabneeg kuj moog tswv nraim.
  13Tug kws npog nwg tej kev txhum ca
   yuav tsw vaam meej,
  tassws tug kws leeg lub txem
   hab tso tej kev txhum tseg
   yuav tau kev khuvleej.
  14Tug kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   tsw tu le, yuav tau nyob kaaj sab lug,
  tassws tug kws ua lub sab tawv
   yuav poob rua huv vej sub vej sw.
  15Tug thawj coj limham
   kws kaav tej tuabneeg pluag
  kuj zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav
   nyooj quas lawg
   lossws yaam le tug dais kws dha lug tum.
  16Tug thawj coj kws tsw thoob tswb to nrog
   kuj quab yuam nyaum heev,
  tassws tug kws ntxub tej kws tau
   ntawm kev ua tsw ncaaj
   nwg lub naj lub xyoo yuav ntev moog.
  17Leejtwg tua lwm tug
   es muaj vej sub vej sw lawm
  mas ca nwg tswv moog taag swm neej
   tsw xob kheev leejtwg paab nwg.
  18Tug kws ua lub neej ncaaj
   yuav tau kev cawm dim,
  tassws tug kws ua nkhib nkhaus
   yuav poob qhov taub.
  19Tug kws laij laj yuav muaj mov noj ntau,
   tassws tug kws ua tej num tsw muaj qaabhau
   yuav pluag heev.
  20Tug kws ua ncaaj yuav tau moov zoo ntau,
   tassws tug kws maaj nplua nuj
   yuav tsw dim kev teem txem.
  21Qhov kws saib dej ua ntu saib tuabneeg plhu
   mas tsw zoo,
  tassws tau ib pluag mov xwb
   tes yeej yuav ua tsw ncaaj.
  22Tug kws qa dub maaj nroog nrhav nyaj txag,
   tassws nwg tsw paub tas
   kev txom nyem yuav lug raug nwg.
  23Tug kws qhuab ntuag luas
   mas luas yuav rov hlub nwg
  heev dua tug kws lub qhov ncauj
   qaab zwb nplaig qaab ntse.
  24Tug kws nyag nwg nam nwg txwv
   tej hov txhua chaw
   los tseed has tas, “Tsw txhum,”
  kuj yog nwg nrug tug kws ua kev puam tsuaj
   ua phoojywg.
  25Tug kws sab hlub tshaum
   kuas muaj kev sws caav sws tshe,
  tassws tug kws tso sab rua Yawmsaub
   yuav vaam meej.
  26Tug kws tso sab rua tej kws nwg xaav
   kuj yog ruag,
  tassws tug kws ua lawv le tswvyim
   yuav tau kev cawm dim.
  27Tug kws pub rua tej pluag
   nwg yuav tsw tu pluag,
  tassws tug kws qe muag nti tsw hlub tej pluag
   yuav raug foom tsw zoo heev kawg.
  28Thaus cov tuabneeg limham tau fwjchim
   tej tuabneeg kuj moog tswv nraim,
  tassws thaus puab puam tsuaj taag lawm,
   cov kws ncaaj nceeg yuav fuam vaam coob tuaj.