28

  1Mơnuih sat ƀai đuaĭ kơdŏp wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi ôh kiaŏ mă ñu,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng đaŏ kơnang kơ Yahweh jing khĭn kar hăng rơmung dŭl yơh.

  2Tơdang ƀing ană plei amăng sa boh lŏn čar tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna, hơmâo lu mơnuih kiăng kơ jing hĭ pô khua djă̱ akŏ yơh,
   samơ̆ tơdang hơmâo mơnuih thâo hluh thâo pơmĭn jing khua djă̱ akŏ, lŏn čar anŭn ăt či tŏ tơroai dŏ kơjăp mơ̆n.

  3Tơdah sa čô ƀun rin jing hĭ khua djă̱ akŏ laih anŭn kơtư̆ juă mơnuih ƀun rin pơkŏn
   pô anŭn jing hrup hăng ia hơjan kơtang pơrai kih huet hĭ abih gơnam tăm yơh.

  4Ƀing hlơi pô hơngah lui hĭ tơlơi juăt, ƀing gơñu anŭn pơpŭ pơyom kơ mơnuih sat ƀai,
   samơ̆ ƀing hlơi pô djă̱ pioh tơlơi juăt, ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing sat anŭn yơh.

  5Ƀing mơnuih sat ƀai ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi bruă djơ̆ găl,
   samơ̆ ƀing hlơi hơduah sem Yahweh, thâo hluh tơlơi anŭn hlo̱m ƀo̱m yơh.

  6Sa čô mơnuih ƀun rin hơdip hơdơ̆ng djơ̆ hơnơ̆ng
   jing hiam hloh kơ mơnuih pơdrŏng đuaĭ tui hơdră jơlan wĕ wŏ.

  7Hlơi pô djă̱ pioh tơlơi juăt, ñu anŭn jing ană đah rơkơi pơpŭ kơ ama yuakơ ñu thâo răng pơñen yơh,
   samơ̆ hlơi pô ngă gơyut hăng ƀing ră̱ ƀơ̆ng, ñu anŭn pơmlâo hĭ ama ñu yơh.

  8Hlơi pô mă tŭ mŭk dram ñu lu yua mơ̆ng tơlơi pơđĭ kơmlai lu đơi,
   mŭk dram ñu pơkom anŭn mơnuih pơkŏn yơh či mă tŭ jing pô hơmâo pran jua pap kơ mơnuih ƀun rin yơh.

  9Hlơi pô wĕh kơđŏt hĭ tơngia ƀu kiăng hơmư̆ tui tơlơi juăt ôh,
   wơ̆t tơdah tơlơi ñu iâu laĭ, Yahweh ƀu či hơmư̆ ôh yuakơ tơlơi iâu laĭ anŭn jing tơlơi hơƀak drak kơ Ñu.

  10Hlơi pô pleč ƀlŏr kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kiăng kơ dui ba gơ̆ pơ jơlan sat ƀai,
   ñu anŭn či lê̆ amăng čơđo̱ng ñu pô yơh,
   samơ̆ mơnuih hơdip hơdơ̆ng djơ̆ hơnơ̆ng či tŭ mă kŏng ngăn hiam klă yơh.

  11Mơnuih pơdrŏng juăt yap ñu pô jing rơgơi,
   samơ̆ mơnuih ƀun rin jing pô thâo răng pơñen, ñu thâo kơnuih pô pơdrŏng anŭn yơh.

  12Tơdang mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing hĭ khua djă̱ akŏ, ƀing ană plei či hơ̆k mơak prŏng yơh,
   samơ̆ tơdang mơnuih sat ƀai tơgŭ đĭ dưi hĭ, ƀing ană plei đuaĭ kơdŏp hĭ yơh.

  13Hlơi pô pơdŏp hĭ khul tơlơi soh ñu, ñu anŭn ƀu či đĭ kơyar ôh,
   samơ̆ hlơi pô pơhaih laih anŭn hơngah hĭ khul tơlơi soh anŭn, Yahweh či pap brơi kơ ñu yơh.

  14Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh nanao,
   samơ̆ hlơi pô pơkhăng hĭ pran jua ñu pô, ñu anŭn či lê̆ amăng tơlơi rŭng răng yơh.

  15Pô sat ƀai git gai wai lăng ƀing ană plei rin tơnap hăng tơlơi kơtư̆ juă,
   jing kar hăng sa drơi rơmung dŭl pơgrao ƀôdah kar hăng sa drơi tơgâo kiaŏ mă hlô hơmăr yơh.

  16Pô khua djă̱ akŏ kơtư̆ juă sat ƀai kơ ƀing ană plei, ñu anŭn jing pô kơƀah hĭ tơlơi thâo hluh,
   samơ̆ pô khua djă̱ akŏ hơngah ƀu kiăng mă ôh gơnam plŏm ƀlŏr, ñu anŭn či dŏ hơdip sui yơh.

  17Tơdah sa čô mơnuih ruă kơtraŏ yuakơ ñu pơdjai mơnuih,
   brơi bĕ kơ ñu anŭn đuaĭ kơdŏp tơl hrơi ñu djai yơh;
   anăm pơgang brơi kơ ñu ôh.

  18Hlơi pô rơbat amăng tơlơi tơpă sĭt, ñu anŭn či hơdip rơnŭk rơnua yơh;
   samơ̆ hlơi pô hơdip hơdơ̆ng wĕ wŏ, ñu anŭn či lê̆ rơbuh blĭp blăp yơh.

  19Hlơi pô jik jăh čŏh pla amăng đang hơma ñu, či hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai yơh,
   samơ̆ hlơi pô đuaĭ tui hơdôm tơlơi bruă đôč đač, ñu anŭn či jing hĭ ƀun rin biă mă yơh.
  20Mơnuih tŏng ten či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam bă blai mơ̆ng Yahweh,
   samơ̆ hlơi pô gir kiăng kơ pơdrŏng tañ, či tŭ tơlơi Yahweh pơkơhma̱l hĭ ñu yơh.

  21Tơlơi pơrơđah kơ tơlơi phat kơđi be̱r glông jing tơlơi ƀu hiam klă ôh,
   samơ̆ kiăng kơ mă kơnơ̆ng sa čơđeh ƀañ tơpŭng đôč, ăt hơmâo pô phat kơđi či ngă soh tui anŭn mơ̆n.

  22Hlơi pô hơmâo mơta sat ƀai, kluh nao kơ mŭk dram yơh,
   laih anŭn ñu ƀu thâo krăn ôh tơlơi ƀun rin jĕ či truh kơ ñu.

  23Hlơi pô ƀuăh pơtô sa čô mơnuih, tơdơi ñu anŭn či hơmâo tơlơi bơni
   hloh kơ hlơi pô hơmâo bah jơlah kơnơ̆ng pơhiăp kiăng kơ pơhưč plư kơ arăng đôč.

  24Hlơi pô klĕ mă kŏng ngăn amĭ ama ñu,
   laih anŭn laĭ kơ tơlơi ñu ngă anŭn ƀu soh ôh,
   sĭt kơnuih ñu anŭn jing hrup hăng kơnuih ƀing pơrăm pơrai yơh.

  25Mơnuih ten hơnen ba rai tơlơi pơrơjăh,
   samơ̆ hlơi pô đaŏ kơnang amăng Yahweh, či đĭ kơyar yơh.

  26Hlơi pô đaŏ kơnang kơ tơlơi thâo pơmĭn ñu pô, ñu anŭn jing sa čô mlŭk,
   samơ̆ hlơi pô rơbat tui tơlơi djru pơmĭn ƀing rơgơi, ñu anŭn či dŏ rơnŭk rơnua yơh.

  27Hlơi pô pha brơi kơ ƀing mơnuih ƀun rin, ñu anŭn ƀu či kơƀah hơget gĕt ôh,
   samơ̆ hlơi pô hơngah hăng pĭt hĭ mơta ñu kơ ƀing gơ̆, lu mơnuih či hơtŏm păh kơ ñu yơh.

  28Tơdang mơnuih sat ƀai đĭ ngă khua, ƀing ană plei nao đuaĭ kơdŏp,
   samơ̆ tơdang pô sat ƀai anŭn răm rơngiă hĭ laih, lu mơnuih tơpă hơnơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng anih đuaĭ kơdŏp gơñu yơh.