28

1Mnuih ƀai đuĕ wăt tơdah amâo mâo pô tiŏ ñu ôh,
   ƀiădah phung kpă dôk jhŏng msĕ si êmông gu.
  2Hlăm čar mâo klei bi kdơ̆ng mâo lu phung khua kiă kriê mdê mdê,
   ƀiădah hŏng mnuih thâo mĭn leh anăn thâo săng čar srăng dôk kjăp sui.
  3Sa čô ƀun ƀin ktư̆ juă phung ƀun ƀin
   jing msĕ si êa hjan ktang bi rai jih mnơ̆ng pla.
  4Phung amâo gưt klei bhiăn ôh bi mni kơ phung ƀai,
   ƀiădah phung tui hlue klei bhiăn bi kdơ̆ng hŏng anăn.
  5Phung ƀai amâo thâo săng ôh klei djŏ,
   ƀiădah phung duah Yêhôwa thâo săng jih.
  6Mnuih ƀun ƀin êbat hlăm klei ênuah ênô
   jing jăk hĭn kơ pô mdrŏng êbat hlăm êlan soh.
  7Hlei pô djă pioh klei bhiăn jing sa čô anak thâo mĭn,
   ƀiădah hlei pô bi mguôp hŏng phung pliă plia bi hêñ ama ñu.
  8Hlei pô bi mđĭ klei mdrŏng ñu hŏng klei ƀơ̆ng mnga êgao hnơ̆ng,
   prăk anăn srăng lĕ kơ hlei pô pap kơ phung ƀun ƀin.
  9Hlei pô kăt ƀăng knga ñu amâo čiăng hmư̆ klei bhiăn ôh,
   wăt klei ñu wah lač jing klei Yêhôwa bi êmut kheh.
  10Hlei pô bi klah đuĕ mnuih kpă brei tui êlan soh
   srăng lĕ hlăm ƀăng ñu pô klei leh,
   ƀiădah phung amâo mâo soh ôh srăng dưn mnơ̆ng jăk.
  11Mnuih mdrŏng yap ñu pô jing mnuih thâo mĭn,
   ƀiădah mnuih ƀun ƀin mâo klei thâo săng srăng thâo sĭt si anăn jing.
  12Tơdah phung kpă dưi, mâo klei hơ̆k mơak prŏng snăk,
   ƀiădah tơdah phung ƀai dưi jih jang mnuih đuĕ dăp.
  13Hlei pô mdăp klei soh ñu amâo srăng mâo klei đĭ kyar ôh,
   ƀiădah hlei pô hưn leh anăn lui klei soh anăn srăng mâo klei pap.
  14Jăk mơak yơh hlei pô huĭ mpŭ kơ Yêhôwa nanao,
   ƀiădah hlei pô bi khăng ai tiê ñu srăng mâo klei knap mñai.
  15Sa čô mnuih ƀai kiă kriê phung ƀuôn sang ƀun ƀin
   jing msĕ si sa drei êmông gu dôk gruh amâodah sa drei kgâo dôk tiŏ.
  16Sa čô khua kiă kriê jing pô ktư̆ juă kƀah klei thâo săng,
   ƀiădah hlei pô bi êmut kơ klei ƀơ̆ng đĭ hŏng klei soh srăng dôk hdĭp sui.
  17Sa čô mnuih tuh êrah mnuih mkăn srăng đuĕ nanao tơl djiê;
   đăm brei arăng kơ̆ng ñu ôh.
  18Hlei pô êbat hlăm klei ênuah ênô srăng mâo klei bi mtlaih,
   ƀiădah pô tui hlue êlan wê srăng lĕ bhiâo riâo rit.
  19Hlei pô ngă hma srăng mâo djăp mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   ƀiădah hlei pô tui tiŏ klei hơăi mang srăng jing ƀun ƀin.
  20Mnuih sĭt suôr srăng bŏ hŏng klei jăk jĭn,
   ƀiădah hlei pô ruăt čiăng jing mdrŏng amâo srăng tlaih kơ klei bi kmhal ôh.
  21Amâo jăk ôh dlăng mnuih mdê mdê,
   ƀiădah wăt knŏng čiăng mâo sa klŏ kpŭng ăt arăng dưi ngă soh mơh.
  22Sa čô klih ruăt čiăng jing mdrŏng,
   ñu amâo thâo ôh klei kƀah srăng truh kơ ñu.
  23Hlei pô ƀuah arăng, êdei srăng mâo klei pap lu hĭn
   kơ pô blŭ klei myâo mă.
  24Hlei pô tlĕ dŏ amĭ ama ñu,
   leh anăn lač, “Klei anăn amâo soh ôh,”
   jing ƀĭng găp hŏng pô bi rai.
  25Hlei pô kčưn kơ dŏ dô arăng mčhur klei bi mneh msao,
   ƀiădah hlei pô knang kơ Yêhôwa srăng đĭ kyar.
  26Hlei pô knang kơ klei mĭn ñu pô jing mnuih mluk,
   ƀiădah hlei pô êbat hlăm klei thâo mĭn srăng mâo klei êđăp ênang.
  27Hlei pô brei kơ phung ƀun ƀin amâo srăng kƀah ôh,
   ƀiădah hlei pô amâo thâo pap kơ digơ̆ srăng mâo klei tăm pah lu.
  28Tơdah phung ƀai đĭ kiă kriê, jih jang mnuih đuĕ dăp,
   ƀiădah tơdah diñu djiê, phung kpă ênô jing lar.