29

  1Tug kws pheej raug qhuab ntuag
   los tseed kwv cov kwv tawv tsw noog,
  mas ib plag ntshws xwb
   yuav raug kev puag ntsoog khu tsw tau.
  2Thaus cov ncaaj nceeg tau fwjchim
   tej pejxeem xyiv faab,
  tassws thaus cov tuabneeg limham tau kaav,
   tej pejxeem kuj ntsaaj quas lawg.
  3Tug kws nyam tswvyim
   kuj ua rua leej txwv zoo sab,
  tassws tug kws pheej ndav puj muag cev
   kuj yog muab nwg tej nyaj txag
   nchuav pov tseg xwb.
  4Tug vaajntxwv kws kaav ncaaj
   coj lub tebchaws nyob ruaj,
  tug kws quab yuam sau nyaj txag
   kuj ua rua lub tebchaws puam tsuaj.
  5Tug kws ncauj qaab zwb nplaig qaab ntse
   rua kwvtij zej zog
   kuj yog nwg cuab hlua rov maag nwg kwtaw.
  6Tug tuabneeg phem
   nwg maag nwg le kev txhum txuj hlua,
  tassws tug ncaaj nceeg
   hu nkauj xyiv faab hlo.
  7Tug ncaaj nceeg paub tug pluag txujcai,
   tassws tug limham tsw nkaag sab tej nuav.
  8Cov kws pheej thuaj lwm tug
   ua rua lub nroog kub nyab,
  tassws cov kws txawj ntse
   tswj kuas tej kev npau tawg pluj moog.
  9Yog tug ntse nrug tug ruag sws caav sws tshe,
   tug ruag tsuas muaj kws npau tawg
   hab luag xwb, hab tsw muaj kev tug le.
  10Cov kws noj nyoog
   kuj ntxub tug kws dawb huv,
  hab nrhav quas ntshw txuv
   cov ncaaj nceeg txujsa.
  11Tug kws ruag yeej ua nwg kev chim
   tshwm taag nrho lug,
  tassws tug txawj ntse
   tswj tau nwg txujkev npau ca tuabywv.
  12Yog tug thawj ntseeg tej lug daag,
   mas nwg cov tub teg tub taw
   yuav limham taag huvsw.
  13Tug kws pluag hab tug kws quab yuam
   qhov kws sws thooj yog qhov kws
  Yawmsaub pub qhov kaaj
   rua ob tug qhov muag ib yaam nkaus.
  14Yog vaajntxwv tu plaub ncaaj rua cov pluag,
   mas nwg lub zwm txwv
   yuav nyob ruaj khov ib txhws.
  15Raab nplawm hab lu lug qhuab ntuag
   pub tswvyim,
  tassws tug mivnyuas kws muab tso ywj sab
   coj kev txaaj muag rua leej nam.
  16Thaus cov tuabneeg limham tau fwjchim
   tuav daag num,
   muaj tej kev faav xeeb luj quas zug,
  tassws cov ncaaj nceeg yuav pum ntsoov
   puab raug kev puam tsuaj.
  17Ca le nplawm qhuab qha koj tug tub
   nwg txhad ua rua koj nyob sab tug yeeg
   hab ua rua koj zoo sab.
  18Qhovtwg tsw muaj kev qha Vaajtswv tej lug,
   mas tej pejxeem kuj tseg tsw tswj lub sab,
  tassws tug kws tuav rawv txuj kevcai
   mas tau nyob kaaj sab lug.
  19Yog tsuas xuas ncauj has xwb
   mas cob qha tsw tau tug tub qhe,
  txawm yog nwg nkaag sab
   los nwg kuj tsw quav ntsej.
  20Koj pum tug ncauj sai los tsw pum?
   Tseed muaj vaam tug kws ruag
   heev dua le tug ntawd.
  21Tug kws hlub nwg tug tub qhe heev
   txwj thaus yau lug,
  mas thaus kawg yuav pum tas tug tub qhe
   yuav tau nwg tej qub txeeg qub teg.
  22Tug kws npau tawg pheej tshaum
   kuas muaj lug sws caav sws tshe,
  hab tug kws chim taug
   kuj ua hauv paug faav xeeb luj.
  23Kev khaav theeb yuav ua rua
   tug khaav theeb poob qeg,
  tassws tug kws txu fwjchim
   yuav tau koob meej.
  24Tug kws nrug tub saab koom teg
   kuj yog nwg ntxub nwg txujsa,
  nwg tau nov tej lug twv tsawm
   los nwg tsw has daabtsw le.
  25Qhov kws ntshai tuabneeg
   yuav ua rooj hlua rov cuab yug,
  tassws tug kws tso sab rua Yawmsaub
   kuj nyob tso sab plhuav.
  26Tuabneeg coob nrhav kev
   ua kuas tug thawj coj hlub puab,
  tassws Yawmsaub
   yog tug kws txav txem ncaaj rua tuabneeg.
  27Tug tsw ncaaj
   mas cov ncaaj nceeg kuj ntxub kawg le,
  tassws tug ua ncaaj
   mas cov limham kuj ntxub kawg le.