29

  1Hlơi pô ăt dŏ khăng akŏ tơdơi kơ hơmư̆ lu tơlơi ƀuăh pơtô laih
   ñu anŭn či răm rơngiă hĭ blĭp blăp mơtam yơh, ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang kiăng kơ pơkra glaĭ ñu dơ̆ng tah.

  2Tơdang ƀing tơpă hơnơ̆ng hơmâo tơlơi dưi, ƀing ană plei hơ̆k mơak yơh,
   samơ̆ tơdang mơnuih sat ƀai git gai, ƀing ană plei pơkrao yuakơ tơlơi tơnap tap yơh.

  3Hlơi pô khăp kơ boh hiăp rơgơi, ñu anŭn pơmơak kơ ama ñu,
   samơ̆ hlơi pô ngă gơyut đih hrŏm hăng ƀing rĭh răm, ñu anŭn pơrai hĭ dram gơnam ñu yơh.

  4Pơtao kơnang ngă djơ̆ tơpă kơ ƀing ană plei ñu yơh, ngă kơ lŏn čar ñu dŏ kơjăp,
   samơ̆ hlơi pô ten hơnen hăng juăt mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr, ñu anŭn pơrai hĭ lŏn čar ñu yơh.

  5Hlơi pô pơhiăp pơhưč plư kơ pô re̱ng gah ñu,
   ñu anŭn hlak ƀač čơđo̱ng ƀơi tơkai ñu pô yơh.

  6Bơ kơ mơnuih sat ƀai, tơlơi soh ñu yơh jing kar hăng čơđo̱ng ƀač kơ ñu pô,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng dưi adoh mơak mơai yuakơ kơ rơngai yơh.

  7Mơnuih tơpă hơnơ̆ng pơmĭn ƀlơ̆ng brơi tơlơi găl djơ̆ kơ ƀing mơnuih ƀun rin,
   samơ̆ mơnuih sat ƀai ƀu thâo pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing gơñu ôh.

  8Ƀing mơnuih djik djak pơčôih abih sa boh plei kiăng kơ ƀrŭk hil,
   samơ̆ ƀing mơnuih rơgơi pơhrŏ hĭ tơlơi hil yơh.

  9Tơdah mơnuih rơgơi djă̱ kơđi nao pơ anih phat kơđi hrŏm hăng mơnuih mlŭk,
   ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh yuakơ mơnuih mlŭk anŭn kơnơ̆ng hil nač klao djik đôč.

  10Ƀing mơnuih juăt khăp tuh drah arăng, ƀing gơñu anŭn pơrơmut kơ mơnuih kơnuih tơpă sĭt
   laih anŭn hơduah sem kiăng pơdjai hĭ mơnuih tơpă hơnơ̆ng yơh.

  11Mơnuih mlŭk pơrơđah tơbiă abih tơlơi hil nač ñu,
   samơ̆ mơnuih rơgơi pơhrŏ pơkhư̆ hĭ tơlơi hil ñu pô.

  12Tơdang pô khua djă̱ akŏ pơđi̱ng tơngia hơmư̆ tui tơlơi ƀlŏr,
   ñu anŭn kơnơ̆ng hơmâo ƀing ding kơna sat ƀai đôč yơh.
  13Mơnuih ƀun rin laih anŭn mơnuih kơtư̆ juă ñu hơmâo hrŏm tơlơi anai:
   Yahweh pha brơi tơlơi hơdip kơ abih dua gơñu.
  14Tơdang sa čô pơtao juăt pơgăl pơgang brơi kơ mơnuih ƀun rin,
   tơlơi git gai wai lăng ñu či dŏ kơjăp sui biă mă yơh.

  15Gai hơnuăt yua kiăng kơ pơtơpă sa čô čơđai, tơlơi pơkra anŭn pha brơi tơlơi rơgơi kơ čơđai anŭn,
   samơ̆ tơdah lui brơi čơđai ngă tui hăng pô ñu kiăng, ñu anŭn či pơmlâo hĭ amĭ ñu yơh.
  16Tơdang tơlơi dưi ƀing mơnuih sat ƀai đĭ kơyar, tơlơi soh hăng kơnŭk kơna ăt đĭ kơyar mơ̆n,
   samơ̆ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či ƀuh ƀing gơñu lê̆ rơbuh yơh.
  17Pơkhư̆ pơtô bĕ ană ih, tui anŭn ñu či brơi kơ ih dŏ rơnŭk rơno̱m yơh,
   laih anŭn či ba rai tơlơi mơak mơai kơ jua bơngăt ih.

  18Lŏn čar pă ƀu tŭ ôh kơ Yahweh kơčrâo brơi jơlan, čar anŭn ƀing ană plei ƀu hơmâo tơlơi tŏ tơroai ôh,
   samơ̆ mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô djă̱ pioh tơlơi juăt kơnŭk kơna.

  19Sa čô khua ƀu dưi pơtô pơkra ding kơna kơnơ̆ng hăng boh hiăp đôč ôh,
   yuakơ wơ̆t tơdah ding kơna anŭn thâo hluh, ñu ƀu či ngă tui ôh.

  20Ih ƀuh mơ̆ mơnuih ječ ameč pơhiăp ƀu pơmĭn hlâo ôh?
   Mơnuih ƀu thâo phe pho jing pô dưi ngă hiam hloh kơ ñu.

  21Hlơi pô pha brơi kơ ding kơna ñu hơget tơlơi gơ̆ kiăng čơdơ̆ng mơ̆ng čơđai,
   ƀơi hơnăl tuč ding kơna anŭn či ba rai tơlơi rơngot hơning kơ pô anŭn yơh.

  22Sa čô mơnuih hil pơtơgŭ đĭ tơlơi pơkăh pơpha,
   sĭt mơnuih hơtai tañ pơiă hlơr pơrŭng lu mơta tơlơi yơh.

  23Tơlơi pơgao ang sa čô mơnuih či pơtrŭn hĭ ñu pô,
   samơ̆ hlơi pô hơmâo pran jua luă gŭ, či hơmâo tơlơi pơpŭ pơyom yơh.

  24Hlơi pô djru pơpha hrŏm gơnam klĕ hăng mơnuih klĕ dŏp, jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu pô yơh,
   wơ̆t tơdah ñu ƀuăn rơ̆ng kiăng ră ruai tơlơi tơpă, samơ̆ ñu ƀu khĭn pơrơđah tơbiă tơlơi tơpă anŭn ôh.

  25Pô ƀlơ̆ng bơngơ̆t huĭ pơpŭ kơ tơlơi mơnuih mơnam pơmĭn kơ ñu pô, jing čơđo̱ng ƀač kơ ñu pô yơh,
   samơ̆ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yahweh, ñu anŭn Yahweh răng pơgang brơi yơh.
  26Lu mơnuih hơduah rơkâo tơlơi gŭm djru mơ̆ng khua djă̱ akŏ,
   samơ̆ tơlơi ngă djơ̆ găl tơbiă rai mơ̆ng Yahweh yơh.

  27Mơnuih tơpă hơnơ̆ng hơƀak drak kơ mơnuih ƀu djơ̆ tơpă,
   laih anŭn kar kaĭ mơ̆n, mơnuih sat ƀai anŭn hơƀak drak kơ mơnuih tơpă hiam anŭn yơh.