2

Boh Hiăp Rơgơi Dưi Djru Brơi Kơ Hlak Ai Đah Rơkơi

  1Ơ dăm, hơmư̆ bĕ khul boh hiăp kâo
   laih anŭn pơkom pioh hĭ bĕ khul tơlơi pơđar kâo amăng jua pơmĭn ih.
  2Nger tơngia ih bĕ nao kơ boh hiăp rơgơi
   laih anŭn brơi kơ pran jua ih gir thâo hluh kơ tơlơi pơhiăp anŭn.
  3Iâu rai bĕ kơ tơlơi thâo rơđah
   laih anŭn iâu kraih bĕ kơ tơlơi thâo hluh.
  4Hơduah sem bĕ kơ tơlơi anŭn kar hăng hơduah amrăk
   jing hyu hơduah ñu kar hăng hơduah mŭk yom hơgŏm.
  5Tui anŭn, ih či thâo hluh tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh
   laih anŭn hơduah ƀuh tơlơi thâo pơmĭn Ơi Adai yơh.
  6Yahweh yơh jing Pô pha brơi tơlơi rơgơi,
   sĭt mơ̆ng amăng bah Ñu yơh tơlơi thâo pơmĭn laih anŭn tơlơi thâo hluh tơbiă rai.
  7Ñu pioh tơlơi thâo rơđah kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng,
   Ñu jing sa boh khiơl pơgang kơ hlơi pô đuaĭ tui tơlơi tơpă hiam.
  8Ñu răk wai brơi tơlo̱ng mơnuih djơ̆ tơpă
   laih anŭn răng pơgang brơi jơlan ƀing dŏ tŏng ten hăng Ñu.

  9Tơdah ih hơmư̆ kâo, ih či thâo hluh yơh hơget tơlơi jing djơ̆ laih anŭn tơpă hiam
   laih anŭn djơ̆ găl.
   Amăng rĭm anih hơdip ih či thâo krăn hơget hơdră jơlan jing hiam yơh.
  10Ih či thâo tơlơi ngă anŭn yuakơ tơlơi rơgơi či git gai jua pơmĭn ih,
   laih anŭn tơlơi thâo pơmĭn či pơmơak kơ jua bơngăt ih yơh.
  11Tơlơi kơsem răng ăt či pơgang brơi kơ ih,
   laih anŭn tơlơi thâo hluh či gak wai brơi kơ ih mơ̆n.

  12Boh hiăp rơgơi či pơklaih hĭ ih mơ̆ng tơlơi đuaĭ tui khul jơlan ƀing mơnuih sat ƀai,
   jing mơ̆ng tơlơi ngă tui ƀing mơnuih pơhiăp tơlơi pleč ƀlŏr.
  13Ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng khul jơlan tơpă
   kiăng kơ rơbat tui khul jơlan kơnăm mơmŏt.
  14Ƀing gơñu mơak tơdang ƀing gơñu ngă soh
   laih anŭn hơ̆k mơak tơdang ƀing gơñu pleč ƀlŏr sat ƀai.
  15Ƀing gơñu đuaĭ tui khul jơlan rơbat wĕ wŏ,
   laih anŭn jrôk jơlan mơ̆ng khul jơlan tơpă hơnơ̆ng.

  16Boh hiăp rơgơi anŭn yơh či pơklaih hĭ ih mơ̆ng đah kơmơi pyu pơde,
   jing mơ̆ng tơlơi pơhiăp pơhưč plư đah bơnai tă tăn.
  17Ñu pơwơr hĭ tơlơi pơgop ñu ƀuăn laih ƀơi anăp Ơi Adai
   laih anŭn ƀu dŏ tŏng ten hăng rơkơi ñu jing pô pơdŏ hăng ñu čơdơ̆ng mơ̆ng thŭn hlak ai.
  18Tơdah ih đuaĭ tui jơlan nao truh pơ sang ñu
   sĭt ih či trŭn nao pơ anih ƀing djai yơh.
  19Hlơi pô nao pơ ñu ƀu dưi wơ̆t glaĭ ôh,
   laih anŭn kŏn rơbat nao amăng jơlan tơlơi hơdip lơi.

  20Kơđai glaĭ, ih khŏm rơbat ƀơi khul jơlan mơnuih hiam klă
   jing khŏm nao tui nanao khul tơlo̱ng mơnuih tơpă hơnơ̆ng.
  21Mơnuih tơpă hiam či hơdip amăng anih lŏn yơh,
   sĭt mơnuih ƀu ngă soh yơh ăt či dŏ nanao amăng anih lŏn anŭn.
  22Samơ̆ mơnuih sat ƀai Yahweh či puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng anih lŏn anŭn,
   sĭt mơnuih ƀu tŏng ten Yahweh či buč glŏm hĭ mơ̆ng anih anŭn yơh.