31

Le^mu^en Gorngv Nyei Waac

1Naaiv se Le^mu^en Hungh douc nyei waac, se ninh nyei maa njaaux ninh wuov deix waac.
  2“O yie nyei dorn aah! O yie yungz nyei dorn aah!
   Yie laengz ngaengc waac duqv daaih nyei dorn aah!
   Yie oix zuqc njaaux haaix nyungc meih?
  3Maiv dungx zorqv meih nyei qaqv bun nzengc m'sieqv dorn,
   maiv dungx bun naaiv nyungc jauv hoic hungh diex zuqc baaic.
  4“O Le^mu^en aah! Hungh diex maiv horpc zuqc,
   hungh diex maiv horpc zuqc hopv a'ngunc diuv.
   Zoux hlo gunv wuov dauh maiv horpc zuqc maaih hnyouv oix hopv diuv-kuv.
  5Nziex hopv liuz ziouc la'kuqv leiz-latc,
   yaac bun zuqc kouv nyei yietc zungv mienh horpc zuqc duqv nyei leiz pien mingh.
  6Bun diuv-kuv aav lamh daic nyei mienh hopv,
   bun a'ngunc diuv hnyouv nzauh kouv nyei mienh.
  7Bun ninh mbuo hopv ziouc la'kuqv jomc nyei jauv,
   maiv aengx jangx ninh mbuo nyei kouv naanc.
  8“Oix zuqc tengx hngongx, maiv haih gorngv waac nyei mienh gorngv,
   yaac beu jienv yietc zungv doh naanc nyei mienh horpc zuqc duqv nyei leiz.
  9Oix zuqc tengx gorngv yaac baengh fim nyei dunx sic.
   Oix zuqc beu jienv jomc nyei mienh caux dangx-donx mienh horpc zuqc duqv nyei leiz.”

Ceng Ziangh Horngh Nyei Auv

  10Haaix dauh haih lorz duqv ziangh horngh nyei auv?
   Ziangh horngh nyei auv gauh jaaix jiex la'bieiv-jaaix.
  11Ninh nyei nqox kaux duqv zuqc ninh,
   yaac maiv ndortv buonv aqv.
  12Ninh yietc seix zoux longx bun ninh nyei nqox,
   yietc liuz maiv zoux haaix nyungc hoic.
  13Ninh lorz ba'gi yungh biei caux la'maah,
   a'hneiv longc buoz zoux gong.
  14Ninh hnangv zoux saeng-eix nyei nzangv nor,
   wuonc ninh nyei nyanc hopv yiem go nyei daaih.
  15Lungh maiv gaengh njang ninh jiez sin daaih
   mbenc nyanc hopv bun hmuangv doic,
   yaac paaiv gong bun ninh nyei m'sieqv bou.
  16Ninh samx mangc lingh deic yaac maaiz daaih.
   Ninh longc ganh nyei buoz zornc daaih nyei nyaanh zoux huingx zuangx a'ngunc biouv.
  17Ninh cuotv qaqv zoux gong jienh,
   yaac bun ninh nyei buoz henv.
  18Ninh hiuv duqv ninh zoux daaih nyei huox maaih jaax-zinh,
   ninh lungh muonz buov dang zoux gong lauh nyei.
  19Ninh weic ganh baeng suix
   yaac weic ganh ndatv ndie.
  20Ninh cuotv fim nzie mienh jomc mienh,
   yaac sung buoz tengx dangx-donx mienh.
  21Duih sorng nyei ziangh hoc ninh maiv nzauh ninh nyei biauv zong mienh,
   weic zuqc ninh nyei ziangh biauv mienh maaih lui-siouv zuqv.
  22Ninh zoux dimc coux nyei ndie,
   yaac longc la'maah ndie-muonc caux setv luoqc nyei ndie zoux ganh nyei lui-houx.
  23Ninh nyei nqox caux buonv-deic mienh gox zueiz zingh gaengh nyei ziangh hoc,
   zuangx mienh hiuv duqv ninh nyei nqox.
  24Ninh longc la'maah ndie-muonc zoux lui-houx maaic,
   yaac fungx la'sin maaic bun saeng-eix mienh.
  25Ninh maaih qaqv yaac duqv mienh taaih,
   ninh yaac jatv hoz nqaang nyei hnoi-nyieqc.
  26Ninh nyei nzuih gorngv cong-mengh waac.
   Ninh yaac longc suonc nyei hnyouv njaaux.
  27Ninh zaangv longx ninh nyei jaa-dingh,
   maiv qopv jienv buoz yiem.
  28Ninh nyei fu'jueiv jiez daaih gorngv ninh maaih fuqv,
  ninh nyei nqox yaac ceng ninh gorngv,
  29“Maaih ziangh horngh nyei m'sieqv dorn camv nyei,
   mv baac meih gauh ziangh horngh jiex.”
  30Mienh maaih yuoqc fei mv baac haih jaav nyei.
   Nzueic nyei jauv yaac haih jiex.
   Mv baac taaih Ziouv nyei m'sieqv dorn puix duqv ceng.
  31Tov bun ninh duqv zingh nyeic ziux ninh nyei buoz zoux nyei gong,
   yaac bun ninh zoux nyei gong yiem wuov zingh gaengh duqv mienh ceng.