31

Klei Kčĕ kơ Sa Čô Mtao

1Klei mtao Y-Lemuêl blŭ; klei bi hriêng amĭ ñu bi hriăm ñu.

  2Ya kâo srăng lač kơ ih, Ơ anak êkei kâo?
   Ya kâo srăng lač kơ ih, Ơ anak êkei mơ̆ng tian prôč kâo pô?
   Ya kâo srăng lač kơ ih, Ơ anak êkei kâo, pô kâo wah lač akâo?
  3Đăm bi luč ôh klei mơai ih hŏng phung mniê,
   amâodah ngă mbĭt hŏng phung bi rai hĕ phung mtao.
  4Ơ Y-Lemuêl, amâo jăk ôh kơ phung mtao mnăm kpiê,
   kăn jăk rei kơ phung khua kiă kriê duah kpiê ktang,
  5huĭdah êjai mnăm diñu wơr bĭt klei mtă,
   leh anăn bi msoh klei phat kđi kơ phung knap mñai.
  6Brei kpiê ktang kơ phung dơ̆ng djiê leh,
   leh anăn kpiê kơ phung mâo klei ênguôt snăk.
  7Brei diñu mnăm leh anăn wơr bĭt hĕ klei diñu ƀun ƀin,
   leh anăn amâo lŏ hdơr ôh kơ klei knap diñu.
  8Ha ƀăng êgei ih blŭ brei kơ mnuih kmlô,
   čiăng ngă klei djŏ kơ phung amâo mâo pô đru ôh.
  9Ha ƀăng êgei ih blŭ kđi hŏng klei kpă
   mgang klei djŏ kơ phung knap mñai leh anăn ƀun ƀin.

Sa Čô Mniê Năng Mpŭ

  10Hlei dưi duah sa čô mniê năng mpŭ?
   Ñu jing yuôm hĭn kơ boh tâo mngač.
  11Ai tiê ung ñu knang kơ ñu,
   leh anăn gơ̆ amâo srăng kƀah boh mnga ôh.
  12Ñu ngă jăk kơ gơ̆, amâo djŏ klei jhat ôh,
   jih jang hruê ñu dôk hdĭp.
  13Ñu duah mrai mlâo biăp leh anăn mrai kbuă,
   leh anăn kriăng mă bruă hŏng kngan.
  14Ñu jing msĕ si kŭmpăn phung mblei mnia,
   ba mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ñu mơ̆ng kbưi.
  15Ñu kgŭ pĭt êjai adiê ăt dôk mmăt,
   leh anăn brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung hlăm sang ñu,
   leh anăn bi mbha mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung dĭng buăl mniê ñu.
  16Ñu dlăng kơ sa boh hma leh anăn blei hma anăn;
   hŏng boh mnga mơ̆ng bruă ñu ngă, ñu pla đang boh kriăk ƀâo.
  17Ñu hyuă kơiêng leh anăn kriăng mă bruă,
   păl ñu ktang dưi ngă bruă.
  18Ñu ƀuh mnơ̆ng ñu čhĭ mâo klei tŭ dưn,
   ñu amâo bi mdjiê ôh pui kđen ñu êjai mlam.
  19Ñu êwei mrai,
   leh anăn mñam čhiăm.
  20Ñu brei mnơ̆ng pap kơ phung knap mñai,
   leh anăn ñu yơr brei mơh kơ phung ƀun ƀin.
  21Ñu amâo huĭ ôh kơ pliêr ngă kơ phung hlăm sang ñu,
   kyuadah jih jang digơ̆ hơô leh čhiăm ao mlâo biăp.
  22Ñu ngă lu blah abăn,
   čhiăm ao ñu hơô ngă leh hŏng kbuă điêt aruăt leh anăn hŏng čhiăm hrah piơk.
  23Arăng thâo kral ung ñu ti ƀăng jang ƀuôn,
   tơdah gơ̆ dôk gŭ mbĭt hŏng phung khua mduôn hlăm čar.
  24Ñu mñam ao, čhĭ ao anăn,
   leh anăn ñu čhĭ hdrăng kơiêng kơ pô mnia.
  25Ñu mâo klei ktang leh anăn klei arăng mpŭ;
   leh anăn dưi tlao amâo huĭ ôh kơ klei truh hruê êdei.
  26Ñu ha ƀăng êgei ñu blŭ hŏng klei thâo mĭn,
   leh anăn ñu mtô hŏng klei êmhač.
  27Ñu răng kriê kơ phung hlăm sang ñu,
   leh anăn ñu amâo alah ôh.
  28Phung anak ñu kgŭ leh anăn hưn klei digơ̆ hdơr knga,
   wăt ung ñu msĕ mơh bi mni kơ ñu lač:
  29“Mâo lu phung mniê ngă jăk snăk năng mpŭ,
   ƀiădah ih êgao hĭn kơ jih jang diñu.”
  30Klei kƀăt jing klei mplư, leh anăn klei siam dưi luč;
   ƀiădah sa čô mniê thâo huĭ mpŭ kơ Yêhôwa srăng mâo klei bi mni.
  31Brei kơ ñu klei mưn năng kơ bruă kngan ñu ngă,
   leh anăn brei bruă ñu bi mni kơ ñu ti ƀăng jang ti anăp phung ƀuôn sang.