3

Qhuab Ntuas tej Tub Hluas

1Metub, koj tsis txhob muab kuv tej lus qhuab qhia tso tseg. Nco ntsoov tej lus uas kuv qhia rau koj lawm. 2Kuv tej lus qhuab qhia yuav ntxiv hnubnyoog rau koj, kom koj muaj sia nyob ntev thiab tau kev kaj siab lug. 3Tsis txhob muab txojkev ua zoo thiab kev ncaj ncees tso tseg. Muab tej ntawd los coj ntawm koj cajdab. Muab tej ntawd sau rau hauv koj lub siab. 4Yog koj ua li no, Vajtswv thiab neeg yuav txaus siab rau koj.
5Cia siab rau tus TSWV kom kawg koj lub siab lub ntsws. Tsis txhob cia siab rau koj tej kev txawj ntse. 6Txhua yam uas koj ua koj yuav tsum nco ntsoov tus TSWV, nws thiaj yuav coj koj taug txojkev uas yog txoj tseeb. 7Tsis txhob xav hais tias koj yog tus ntse tshaj. Cia li hwm tus TSWV thiab tsis txhob mus ua kev txhaum. 8Yog koj ua li no, tej ntawd yuav zoo ib yam li hauv tshuaj kuab muaj tsuas uas kho tau koj tej qhov txhab thiab ua rau koj tej mob zoo zuj zus. 9Koj yuav tsum hwm tus TSWV thiab muab tej qoobloo zoo kawg nkaus uas koj khwv tau hauv koj daim teb coj mus fij rau nws. 10Yog koj ua li ntawd, koj yuav muaj qoobloo puv txhab, thiab koj yuav muaj cawv txib hmab ntau heev tsis muaj hub ntim tas.
11Metub, thaum tus TSWV qhuab ntuas koj, ua tib zoo mloog thiab khaws nkaus nws tej lus rau nruab siab kom koj thiaj paub ceevfaj. 12Tus TSWV qhuab ntuas tus uas nws hlub ib yam li leej txiv qhuab ntuas tus tub uas nws cia siab rau. 13Tus uas muaj tswvyim thiab totaub txhua tsav yam yeej nyob kaj siab lug. 14Lub tswvyim tseemceeb dua nyiaj, nws muaj nqis rau koj tshaj tej kub. 15Lub tswvyim muaj nqis tshaj tej saw kub; tej uas koj ntshaw tsis muaj ib yam dabtsi yuav piv tau lub tswvyim ntawd li. 16Lub tswvyim pab tau rau koj muaj sia nyob ntev, ua rau koj muaj txiag npluanuj thiab muaj koob muaj meej. 17Lub tswvyim muaj peevxwm pab tau koj ua lub neej txaus siab thiab coj koj ua neej tshav ntuj nrig. 18Cov neeg uas muaj tswvyim yeej ua neej nyob kaj siab lug. Lub tswvyim yuav ua rau lawv muaj sia nyob cus plaws.
  19Tus TSWV lub tswvyim tsim lub ntiajteb no;
  nws txojkev txawj ntse muab lub
   ntuj teeb nyob muaj chaw.
  20Nws lub tswvyim ua rau tej dej
   txawj ntws tawm los
  thiab tej huab thiaj ua tau nag los
   rau hauv ntiajteb no.
21Metub, tuav rawv koj lub tswvyim thiab kev txawj ntse cia. Tsis txhob cia tej ntawd khiav tawm ntawm koj mus. 22Tej tswvyim ntawd yuav ua rau koj muaj sia nyob, txaus siab thiab ua neej nyob kaj siab lug. 23Koj yuav taug kev kaj siab lug thiab tsis raug teebmeem ib zaug li. 24Thaum koj mus pw los koj yuav tsis ntshai, thiab koj yuav tau zoo pw tsaug zog ib hmos kaj ntug. 25Koj yuav tsis txhawj txog tej kev puastsuaj uas los ntawm tej neeg siab phem ib yam li cua daj cua dub ntsawj uas koj tsis ras txog. 26Tus TSWV yuav pub koj tau zoo nyob kaj siab lug. Nws yuav tsis cia koj mus mag lub vojhlua.
27Yog muaj tej yam uas koj pab tau lwm tus, cia li pab tsis txhob muab khaws cia. 28Yog koj muaj txawmpeem uas yuav pab tau tej phoojywg zejzog, cia li pab tsis txhob kom nws tos txog tagkis tso. 29Tsis txhob ua ib yam dabtsi rau tej phoojywg zejzog uas nws nyob ntawm koj tog vaj tog tsev tu siab, nws yeej cia siab ntsoov rau koj xwb. 30Tsis txhob nrog leejtwg sib cav tej yam uas tsis muaj qabhau, yog nws tsis tau ua ib qhov phem rau koj. 31Tsis txhob khib tej neeg uas ua phem lossis tsis txhob xyaum ua li lawv ua, 32rau qhov tus TSWV ntxub tej neeg uas ua phem ua qias, tiamsis nws txaus siab rau cov neeg ncaj ncees. 33Tus TSWV foom phem rau tsevneeg uas ua limhiam, tiamsis nws foom koob hmoov rau tsevneeg uas ua ncaj ncees. 34Nws luag cov neeg khavtheeb plig, tiamsis nws hlub cov uas txo hwjchim. 35Cov neeg txawj ntse yuav tau koob meej zoo, tiamsis cov neeg ruam yuav poob ntsejmuag.