3

Kuinx Mienh Lunx Mienh Nyei Waac

  1Yie nyei dorn aah! Maiv dungx la'kuqv yie njaaux nyei waac.
   Meih nyei hnyouv oix zuqc gan longx yie nyei leiz-latc.
  2meih yiem seix zaangc nyei hnoi-nyieqc caux hnyangx-soux ziouc haih ziangh duqv ndaauv,
   meih yaac haih duqv longx.
  3Maiv dungx guangc hnamv nyei, ziepc zuoqv nyei jauv.
   Oix zuqc zorqv daaih kuangx jienv meih nyei jaang,
   aengx fiev jienv meih nyei hnyouv gu'nyuoz.
  4Hnangv naaic ziux Tin-Hungh caux baamh mienh mangc,
   meih zoux duqv horpc yaac maaih mengh dauh longx.
  5Oix zuqc longc nzengc hnyouv kaux Ziouv,
   maiv dungx kaux ganh haih mengh baeqc.
  6Yiem meih zoux nyei diuh diuh jauv oix zuqc nyiemc ninh,
   ninh ziouc dorh meih yangh horpc nyei jauv-louc.
  7Maiv dungx hnamv ganh maaih cong-mengh,
   oix zuqc taaih Ziouv yaac leih nqoi orqv nyei sic.
  8Hnangv naaic ziouc hnangv longx haic nyei ndie zorc meih wangc siangx,
   sin yaac kuh yiem.
  9Oix zuqc longc meih nyei zinh zoih
   caux meih nyei yietc zungv gaeng-zuangx nyei daauh torngx biouv taaih Ziouv.
  10Hnangv naaic meih nyei lamz ziouc buangv nzengc,
   meih nyei diuv-ongx maaih a'ngunc diuv buangv mienz cuotv.
  11Yie nyei dorn aah! Maiv dungx mangc piex Ziouv mborqv njaaux nyei waac,
   yaac maiv dungx youx ninh gorngv-njaaux,
  12weic zuqc Ziouv hnamv wuov dauh ninh gorngv-njaaux wuov dauh,
   hnangv die gorngv-njaaux ninh a'hneiv nyei dorn.

Cong-Mengh Se Jaaix Haic

  13Duqv cong-mengh yaac duqv bieqc hnyouv nyei mienh,
   za'gengh maaih orn-lorqc,
  14weic zuqc duqv cong-mengh nyei ndaauv-daauh se gauh longx jiex nyaanh,
   ninh duqv nyei leic gauh longx jiex jiem.
  15Cong-mengh gauh jaaix jiex la'bieiv-jaaix.
   Meih oix duqv nyei yietc zungv ga'naaiv,
   maiv maaih yietc nyungc haih beiv duqv ninh.
  16Yiem ninh nyei mbiaauc jieqv buoz maaih siouc nyuonh ndaauv,
   yiem ninh nyei zaaix jieqv buoz maaih zinh zoih caux njang-laangc.
  17Ninh nyei jauv se bun mienh maaih orn-lorqc,
   ninh nyei yietc zungv jauv-louc bun mienh duqv baengh orn.
  18Cong-mengh beiv diuh ziangh maengc nyei ndiangx.
   Haaix dauh nanv jienv ninh, wuov dauh ziouc duqv mienh heuc orn-lorqc.
  19Ziouv longc cong-mengh liepc ndau,
   longc ninh nyei wuonh zaang liepc lungh.
  20Ninh nyei wuonh zaang bun ndau-ndiev nyei wuom mbeux cuotv,
   bun lungh maaih mbiungc-suiv ndiepv njiec.
  21Yie nyei dorn aah! Meih oix zuqc goux jienv cong-mengh caux haih samx duqv cuotv nyei jauv.
   Maiv dungx bun naaiv deix i nyungc leih nqoi meih nyei m'zing-ndaangc.
  22I nyungc ziouc bun meih ziangh duqv maengc ndaauv,
   yaac beiv dangh jaang nzueic nyei ga'naaiv.
  23Meih ziouc baengh orn nyei gan meih nyei jauv yangh,
   meih nyei zaux yaac maiv ndiqv zuqc ndorpc.
  24Meih bueix njiec nyei ziangh hoc maiv dungx gamh nziex,
   meih bueix njiec, meih ziouc m'njormh duqv kuv.
  25Liemh zeih zuqc heiv sic maiv dungx gamh nziex,
   orqv mienh zuqc baaic waaic, maiv dungx gamh nziex.
  26Weic zuqc Ziouv zoux meih kaux nyei dorngx,
   ninh oix goux jienv maiv bun meih nyei zaux caaiv zuqc hlaang hlopv.
  27Meih maaih banh zeic tengx mienh nyei ziangh hoc,
   maiv dungx ngaengc zoux longx nyei sic bun qiemx zuqc tengx nyei mienh.
  28Se gorngv meih ih zanc maaih jienv gaux tengx mienh nyei,
   maiv dungx gorngv mbuox juangc laangz mienh,
   “Mingh aqv, aengx daaih nzunc. Njang hnoi yie m'daaih bun meih.”
  29Maiv dungx daav za'eix hoic juangc laangz mienh,
   ninh yiem meih ga'hlen bungx hnyouv meih.
  30Se gorngv mienh maiv zoux haaix nyungc bun meih
   yaac maiv maaih haaix nyungc gorn-baengx, maiv dungx caux ninh nzaeng.
  31Maiv dungx mueic jieqv mienh doqc mienh,
   maiv dungx ginv ninh nyei haaix diuh jauv.
  32Ziouv youx haic buv longh buv dangv nyei mienh,
   mv baac ninh caux hnyouv zingx nyei mienh zuoqc haic.
  33Ziouv zioux orqv mienh nyei jaa-dingh,
   mv baac Ziouv ceix fuqv bun kuv mienh yiem nyei dorngx.
  34Ninh huotv zoux maux huotv mienh nyei mienh,
   mv baac ninh ceix en bun nyiemc ganh zoux faix nyei mienh.
  35Cong-mengh mienh duqv mienh taaih,
   mv baac mienh hngongx mienh zungv zuqc mienh mangc piex.