5

Tsis Txhob Ua Kev Nkauj Kev Nraug

1Metub, ua tib zoo mloog kuv lub tswvyim thiab kuv tej kev txawj ntse. 2Koj thiaj yuav paub coj koj tus cwjpwm zoo, thiab tej lus uas koj hais yuav qhia hais tias koj yog tus muaj kev txawj ntse. 3Luag tej pojniam lub qhovncauj hais lus mos lus muag qab zib ib yam li zib ntab thiab nwj nplua ib yam li pleev roj txiv ntoo, 4tiamsis tom qab ntawd nws tsis muab dabtsi rau koj li, tsuas yog muab kev iab kev daw thiab kev mob kev nkeeg rau koj xwb. 5Txojkev uas nws taug yog kev tuag; nws yuav coj koj mus rau hauv tubtuag teb. 6Nws tsis taug txojkev uas muaj txojsia; tiamsis nws lam ua neej xwb, nws twb tsis paub hais tias yuav muaj xwm dabtsi tshwm los rau nws li.
7Metub, nimno koj cia li mloog kuv hais thiab tsis txhob muab kuv tej lus ib los tso povtseg li. 8Cia li khiav tawm ntawm tej pojniam uas hais tas los no! Tsis txhob mus ze ntawm nws lub qhovrooj hlo li! 9Yog koj ua tsis zoo, lwm tus yuav tau txais koj lub koob meej, thiab koj yuav tuag thaum koj tseem hluas rau tej neeg uas tsis muaj kev hlub txhais tes, 10thiab luag tej yuav tuaj txeeb koj tej qhov txhia chaw, thiab tej uas koj khwv tau los yuav poob mus ua luag tug. 11Koj yuav pw quaj da luam saum lub txaj uas yog txojkev tuag; kas yuav muab koj cev nqaij noj tas, 12ces koj yuav hais tias, “Vim li cas kuv yuav tsis mloog luag tej lus qhuab qhia? Vim li cas kuv tsis cia luag qhuab ntuas kuv? 13Kuv tsis mloog tej lus uas kuv tus xibhwb qhia. Kuv tsis quavntsej tej lus qhia ntawd li. 14Thiab tib pliag ntshis xwb kuv cia li raug kev txajmuag tabmeeg tej neeg sawvdaws.”
15Koj yuav tsum ncaj ncees rau koj tus pojniam thiab hlub nws tib leeg xwb. 16Tej menyuam uas koj mus tham lwm tus pojniam muaj yuav tsis zoo rau koj. 17Tsimnyog cia koj tej menyuam ntawd loj hlob los pab koj, tsis yog tso rau luag qhua. 18Koj cia li txaus siab rau koj tus pojniam thiab nrhiav kev zoo siab nrog tus hluas nkauj uas koj yuav thaum koj tseem hluas. 19Nws zoo nkauj thiab ntxim hlub ib yam li tus xyuas muaslwj. Cia nws lub xubntiag ua chaw sov siab rau koj, cia nws txojkev hlub nyob puagncig koj. 20Metub, vim li cas koj mus hlub dua lwm tus pojniam lawm? Vim li cas koj mus nyiam lwm tus pojniam lub xubntiag? 21Tus TSWV pom txhua yam uas koj ua. Koj mus qhov twg los nws yeej saib ntsoov koj. 22Tus neeg siab phem txojkev txhaum yog lub vojhlua ntag. Nws txojkev txhaum ua lub vas rov khwb nws. 23Nws tuag, rau qhov nws tswj tsis tau nws lub siab. Nws txojkev ruam yuav xa nws mus rau hauv nws lub qhov ntxa.