5

Oix Zuqc Simv Nqoi Hienx Nyei Jauv

  1Yie nyei dorn aah! Oix zuqc longc hnyouv zipv yie cong-mengh nyei waac,
   baeng m'normh muangx yie bieqc hnyouv nyei waac.
  2Hnangv naaic meih haih ei jienv guai nyei jauv,
   meih nyei nzuih meix beu jienv wuonh zaang.
  3Weic zuqc hienx nqox nyei m'sieqv dorn nyei nzuih meix ndiepv jienv mueiz-dorngh.
   Ninh nyei waac gauh mbiaangc ga'lanv youh,
  4mv baac setv mueiz ninh ndongc yangh meuz im,
   yaac laic hnangv i maengx nzuqc laic.
  5Ninh nyei zaux njiec mingh zuqc daic,
   ninh nyei zaux-mbiec hungx jienv yiemh gen mingh.
  6Ninh yaac maiv hengx lorz duqv maengc ziangh nyei jauv.
   Ninh nyei jauv youh mingh youh daaih, ninh ganh yaac maiv hiuv.
  7Yie nyei dorn aah! Ih zanc muangx yie maah!
   Maiv dungx bungx ndortv yie nyei nzuih gorngv nyei waac.
  8Meih nyei jauv oix zuqc leih go naaiv dauh m'sieqv dorn,
   maiv dungx mingh nitv fatv ninh nyei biauv nyei gaengh.
  9Nziex meih zorqv meih nyei njang-laangc jiu bun ganh dauh,
   zorqv meih nyei hnyangx-soux bun maiv korv-lienh nyei mienh.
  10Nziex maiv hiuv nyei mienh nyanc nzengc meih nyei qaqv,
   meih laauh luic duqv daaih nyei yaac bieqc ganh fingx mienh nyei biauv.
  11Taux meih nyei setv mueiz hnoi,
   orv caux sin yuqc nzengc, meih ziouc njunh jienv yiem.
  12Meih ziouc gorngv, “Zinh ndaangc yie nzorng haic mborqv njaaux nyei jauv,
   yie nyei hnyouv yaac mangc piex gorngv-njaaux nyei waac.
  13Yie maiv muangx yie nyei fin-saeng nyei waac
   yaac maiv bungx m'normh muangx njaaux yie wuov deix.
  14Yie yiem gapv zunv nyei zuangx mienh mbu'ndongx
   aav lamh zuqc baaic waaic.”
  15Meih oix zuqc hopv ganh nyei siou wuom-kuotv nyei wuom,
   hopv ganh nyei wuom-zingv nyei wuom-daaih.
  16Meih nyei wuom-zingv mienz cuotv ga'nyiec,
   meih nyei ndoqv liouc njiec jaai-horngc se horpc nyei fai?
  17Kungx oix zuqc weic meih ganh nduqc dauh hnangv,
   maiv dungx bun ga'nyiec nyei mienh juangc jienv longc.
  18Tov bun meih nyei wuom-zingv duqv fuqv,
   yaac a'hneiv meih lunx nyei ziangh hoc duqv daaih nyei auv.
  19Ninh se nzueic haic, ziangh duqv sung nyei m'sieqv dorn.
   Ninh nyei nyorx zanc-zanc bun meih buangv hnyouv.
   Ninh hnamv haic ziouc bun meih njien-youh taux daauh.
  20Yie nyei dorn aah! Meih fungc oix zuqc bun hienx nqox nyei m'sieqv dorn wakv meih?
   Weic haaix diuc qam jienv buangh liouh nyei auv?
  21Weic zuqc Ziouv nyei m'zing mangc jienv mienh nyei jauv,
   ninh zaah mangc mienh nyei yietc zungv jauv-louc.
  22Orqv mienh zoux nyei orqv sic hlopv zuqc ninh,
   ninh nyei zuiz hnangv hlaang nor ndoh jienv ninh.
  23Ninh maiv longc mienh njaaux nyei waac ziouc zuqc daic.
   Laaix ninh ba'laqc hngongx, ninh zuqc mingh dorngc jauv.