6

Santoiq Catoaih Cũai Sacũl

1Con cứq ơi! Mới khoiq parkhán ễ tu tang cũai canŏ́h tỡ? Cớp mới khoiq yỗn tếc dŏq culáh tu tang tỡ? 2Cŏh lơ noau cỗp mới cỗ tian tễ santoiq mới bữm; chơ mới chuat tâng rabang la cỗ tễ santoiq mới parkhán. 3Con cứq ơi! Khân ngkíq, mới ỡt tâng talang atĩ cũai ki chơ. Nâi la ranáq mới têq loŏh tễ ŏ́c ki: Cóq mới pỡq ramóh cũai ki chái, cớp sễq án acláh mới. 4Mới chỗi bếq yũah; chỗi canhĩt moat yũah. 5Cóq mới curál yỗn raplũot tễ rabang ki, táq ariang chớm tỡ la yỡt racláh tễ rabang cũai niei prian.

Santoiq Catoaih Cũai Aloah

6Cũai aloah ơi! O lứq mới rien tễ samũiq, chơ tutuaiq yỗn cỡt rangoaiq. 7Samũiq ŏ́q niei ayông, ŏ́q arieih, ŏ́q án ca sốt ndỡm; 8ma catữ phũac án parỗm pachứm dŏq sana toâq catữ sangễt. 9Cũai aloah ơi! Noâng dũn maléq mới bếq anũa níc? Bo léq nŏ́q mới tamỡ? 10Mới pai neq: “Cứq ễ bếq anoang ngkĩng mahỗi sâng; cứq curốq atĩ bếq rlu mahúiq voai.”
11Ma bo mới bếq, ŏ́c cadĩt toâq pỡ mới samoât muoi noaq cũai toâq rapốn.
12Máh cũai hũat cớp cũai loâi, alới mác lứq táq ntỡng lauq. 13Alới cunhĩu moat, avứt ayững tỡ la sadoi chu nâi chu ki; khân mới hữm ngkíq, ki la tếc án ễ phếq mới. 14Alới aloŏh moang ngê sâuq tễ mứt alới dŏq táq ranáq sasrúc tâng dũ ntốq. 15Cỗ ngkíq, ŏ́c túh coat santar sâng toâq pỡ alới, cớp alới cỡt cuchĩt pứt.
16Bữn tapul ramứh Yiang Sursĩ kêt cớp án tỡ ễq hữm, la neq: 17Moat dốq culiau cũai canŏ́h; lieih dốq loai santoiq lauq; atĩ dốq cachĩt cũai tỡ bữn táq lôih ntrớu; 18mứt dốq aloŏh ngê tỡ o; ayững tál lúh ễ táq ranáq sâuq; 19cũai dốq cauq apớt cũai canŏ́h cớp sasrúc sễm ai.

Catoaih Tễ Ranáq Cooc Noau

20Con cứq ơi! Cóq mới táq puai santoiq mpoaq mới patâp; chỗi khlĩr máh ŏ́c mpiq mới atỡng. 21Cóq mới yống níc máh santoiq alới patâp, cớp cayớm dŏq níc tâng mứt mới. 22Bo mới pỡq tâng rana, santoiq alới catoaih têq ayông mới; bo mới bếq, santoiq ki têq kĩaq mới; toâq mới tamỡ, máh santoiq ki têq anhoac mới. 23Ŏ́c alới patâp aclaq poang tâng rana mới pỡq; santoiq alới tĩeih atỡng yỗn mới dáng táq pỡq tâng dỡi tamoong mới. 24Máh santoiq ki têq rabán mới yỗn vớt tễ mansễm táq ranáq sâuq, cớp tễ santoiq lacuoi noau dốq phếq thũ samiang canŏ́h. 25Chỗi yỗn ŏ́c raháp mansễm ki radững mứt pahỡm mới; chỗi yỗn carbéh moat án cỡt rabang cuoiq mới. 26Mansễm chếq tỗ táq yỗn mới cỡt cadĩt. Ma khân mới bếq cớp lacuoi noau, ŏ́c ki la mới chống palỗ miat dỡi tamoong mới.
27Têq noau ĩt rahững ũih, chơ chóq dŏq tâng apơm, ma au án tỡ bữn cat tỡ? 28Têq noau tĩn tâng rahững ũih, ma ayững tỡ bữn paldóng tỡ? 29Cũai aléq bếq cớp lacuoi cũai canŏ́h, án lứq cỡt ariang ki tê. Cũai aléq táq ngkíq, án roap ŏ́c bap ntâng lứq. 30Máh cũai tỡ bữn kêt cũai tutuoiq cỗ án panhieih; 31ma khân noau bữn cỗp án, ki án cóq tu tapul trỗ, tam án cóq pứt dũ ramứh án bữn. 32Samiang aléq ma cooc lacuoi noau, ki án cỡt ariang pai án ŏ́q sarnớm; cớp án chống pupứt bữm dỡi tamoong án. 33Chớc án lứq cỡt ralíh, cớp noau lứq toân catũng án; chơ án cỡt casiet níc. 34Cayac mansễm ki cỡt nsóq lứq cỗ án kiar lacuoi án; ngkíq yuaq án carláh dỡq tỡ bữn sarũiq táq aléq noâng. 35Án tỡ bữn ĩt práq noau chỡng mứt pahỡm án, tỡ la roap crơng mpon sa‑ữi máh léq, yuaq máh crơng ki tỡ têq táq yỗn mứt án pứt nsóq.