7

1Con cứq ơi! Cóq mới sanhữ máh santoiq cứq patâp. Chỗi khlĩr máh ranáq cứq ớn mới táq. 2Cóq mới táq puai máh ranáq cứq atỡng, chơ mới bữn tamoong. Cóq mới yống yỗn pacái máh santoiq cứq ớn, samoât mới rabán moat mới tê. 3Cóq mới cupỗt yỗn pacái dũ sadâu tangái máh santoiq cứq atỡng mới; cóq mới chĩc dŏq máh santoiq ki tâng mứt pahỡm mới. 4Cóq mới ayooq ŏ́c rangoaiq samoât mới ayooq amuaq mới tê, cớp cóq mới pasếq ŏ́c rangoaiq samoât mới pasếq yớu ratoi. 5Máh ramứh ki têq rabán mới tỡ yỗn lacuoi cũai canŏ́h radững mới táq ranáq sâuq, cớp yỗn mới vớt tễ mansễm táq ntỡng languat laham cỗ ễ radững mới táq lôih.
6Bữn muoi tangái cứq tamŏ́c toong piang dống cứq; 7chơ cứq hữm máh samiang póng sacũl pỡq tâng rana. Cớp cứq hữm muoi noaq samiang póng tỡ bữn sapúh loâng. 8Án tayáh toâq pỡ canũt rana; cớp bữn muoi noaq mansễm raphếq rathũ ỡt tâng ntốq ki. Samiang ki tayáh cheq dống niang ki 9bo paloŏng sadâu canám pếc. 10Chơ niang toâq ramóh án; niang ki tâc tampâc samoât mansễm chếq tỗ, cớp aloŏh ngê raphếq rathũ án. 11Mansễm nâi la cũai ễr áiq tháng yoc ễ bữn samiang, cớp tỡ bữn dáng casiet loâng; án luloah níc tâng rana. 12Án dốq ỡt crŏ́q bân rana canũt lakễng, tỡ la tâng máh rana, tỡ la tâng dỗng. 13Án palŏ́ng kĩau cớp hũn hĩt samiang póng ki; án nhêng lĩeu-palĩeu cớp pai neq: 14“Tangái nâi cứq dững crơng toâq chiau sang, cớp bữn sâiq tễ crơng chiau sang ki. 15Chơ cứq loŏh acoan mới, cỗ cứq yoc ễ ramóh mới; cớp sanua cứq ramóh. 16Cứq khoiq sữn dŏq ntốq bếq toâq aroâiq busín sa‑ữi santứm tễ cruang Ê-yip-tô. 17Cứq khoiq sữn aroâiq ki cớp chóq siet phuom mứr, trâm, cớp kễq tâng aroâiq ki. 18Pỡq yơ! Chơ hái pruam bũi óh nheq sadâu. Hái bếq parnơi yỗn bũi! 19Cayac cứq tỡ bữn ỡt ndống; án pỡq cruang yơng. 20Án dững práq sa‑ữi, noâng bar tốn nŏ́q án píh chu.”
21Mansễm ki payoc samiang nâi yỗn sapứl tâng santoiq languat laham. 22Bo ki toâp samiang ki puai mansễm ki, ariang ntroŏq tangcáh noau tếc chu ntốq cachĩt, cỡt ariang pỗih pỡq rurôi, chơ pỡq chu ntốq noau sĩ taho, 23toau án chuat loâng. Samiang nâi la ariang chớm pâr chu rêu, ma án tỡ bữn dáng loâng án ntôm pâr chu ntốq cuchĩt.
24Máh con cứq ơi! Sanua cóq anhia tamứng cứq nơ. Cóq anhia noap yỗn samoât lứq tễ santoiq cứq atỡng. 25Chỗi yỗn mansễm paneq bữn riap mứt pahỡm mới; chỗi sarlốq cớp án. 26Án cơi táq yỗn sa‑ữi náq samiang cỡt rúng; cớp cỗ tian án sa‑ữi náq samiang cuchĩt. 27Khân anhia pỡq chu dống án, nâi la machớng anhia pỡq chu prúng sarŏ́ng, la ntốq cũai cuchĩt ỡt.