7

Tug quaspuj thaab hluas nraug

  1Kuv tub 'e, koj ca le khaws kuv tej lug ca,
   hab muab tej kws kuv qha ceev rua huv koj lub sab.
  2Ca le tuav rawv kuv tej lug nkaw
   txhad muaj txujsa nyob,
  ca le tuav kuv tej lug qha ca zoo cuag nkaus le
   koj tsom kwm koj lub ntsab muag.
  3Muab khi rua ntawm koj ntiv teg,
   hab muab sau ca rua huv koj lub sab.
  4Ca le has rua tswvyim tas,
   “Koj yog kuv tug muam hlub,”
  hab hu kev txawj ntse tas
   yog koj tug kwvluag zoo,
  5sub tug tswvyim hov txhad tsom kwm koj
   dim tug quaspuj plhu tuab,
  yog tug puj cov zej cov zog
   ncauj qaab zwb nplaig qaab ntse.

  6Kuv nyob huv kuv tsev ntawm qhov rais
   xauj cov kem qhov rais moog rua saab nrau.
  7Kuv pum cov tuabneeg ruag.
   Kuv saib ntsoov cov tub hluas hov
   mas muaj ib tug tsw thoob tswb to nrog
  8taug kev tuaj ze ntawm kev tshuam
   kws tug puj hov nyob,
  hab taug txuj kws moog rua huv
   tug puj hov tsev,
  9yog lub swjhawm yuav tsaus ntuj
   hab tsaus ntuj zuag,
   hab thaus tsaus ntuj ndais dub dub le lawm.
  10Na cav, muaj ib tug puj ntswb nwg
   naav tsoog yaam nkaus le tug puj muag cev,
   nwg lub sab ntxeev ntxag.
  11Nwg muaj plhu ntxag kwv tawv kwv cov,
   nwg kwtaw nyob tsw tswm huv tsev le,
  12ib plag nyob tom kev ib plag nyob tom tshaav puam,
   nwg tog quas nrhw txhua txuj hauv kev.
  13Nwg khawm nkaus tug hluas hov
   hab muab nwj kag,
  nwg has rua tug hluas
   tsw paub txaaj muag le has tas,
  14“Kuv tua tsaj xyeem,
   hab nub nua kuv pauj yeem lawm.
  15Kuv txhad le tawm tuaj nrhav koj,
   muaj sab nrhav mas kuv ntswb koj lawm.
  16Kuv tub muab ntaub pua
   kuv lub txaaj pw du quas lug lawm,
  yog muab cov ntaub maag Iyi
   kws txaij nraug zeeg zoo nkauj pua.
  17Kuv tub muab roj tsw qaab
   hab roj ntoo alau‑es hab moov ntoo tuv
   txhawb kuv lub txaaj tsw qaab quas ntxag le.
  18Moog ca ib pw ua ke pov khawv
   ib mos kaaj ntug,
  ca ib ua kuas txaus sab txaus ntsws
   ntawm txujkev sws nyam,
  19tsua qhov kuv tug quasyawg tsw nyob tsev,
   nwg moog kev deb le lawm.
  20Nwg coj ib naas nyaj moog lawm,
   hli nraa nwg le rov qaab lug.”

  21Tug puj hov ua lug mog lug muas
   haub ntxag tug hluas ntawd,
   nwg tej lug qaab zwb yuam tau tug tub hluas.
  22Nwg txhad lawv lag tug puj hov
   moog taamswm, yaam nkaus le
   tug txwv nyuj kws moog rua lub chaw tua,
  yaam nkaus le tug muas lwj
   dha moog maag hlua,
  23moog txug thaus luas raab xub
   chob nkaus rua nruab plawv.
  Yaam le tug noog pluav moog maag tswg,
   tug hluas hov tsw paub tas
   tub moog txug qhov chaw tuag lawm.

  24Kuv cov tub 'e, mej ca le noog kuv has,
   ua tuab zoo noog tej lug kws kuv qhov ncauj has.
  25Tsw xob qaug sab lawv tug puj hov,
   hab tsw xob tig moog taug nwg txujkev,
  26tsua qhov nwg tub txuv tau ntau tug lawm,
   cov kws nwg muab tua pov tseg coob kawg le.
  27Nwg lub tsev yog txujkev
   kws moog rua huv tub tuag teb,
  hab yog txuj kws nqeg moog
   rua huv qhov ntxaa.