7

Kuinx Mienh Simv Nqoi Hienx Nqox Nyei Auv

  1Yie nyei dorn aac, meih oix zuqc ei jienv yie nyei waac,
   oix zuqc zorqv yie hatc nyei waac siou jienv meih nyei hnyouv.
  2Oix zuqc ei jienv yie hatc nyei waac ziouc duqv maengc ziangh,
   goux longx yie njaaux nyei waac hnangv goux longx ganh nyei m'zing nor,
  3zorqv daaih ndoh jienv meih nyei buoz-ndoqv,
   aengx fiev jienv meih nyei hnyouv gu'nyuoz.
  4Oix zuqc gorngv mbuox cong-mengh, “Meih zoux yie nyei dorc,”
   yaac heuc mengh baeqc nyei jauv zoux meih nyei loz-gaeng doic.
  5Naaiv deix i nyungc ziouc tengx meih simv ndutv hienx nqox nyei auv,
   yaac biaux ndutv nzuih mbiaangc, buangh liouh nyei m'sieqv dorn.
  6Yie yiem yie nyei biauv nyei fong muonh,
   mangc cuotv laan jienv nyei piaeng nyei kuotv.
  7Yie buatc yiem maiv hiuv haaix nyungc nyei zuangx mienh gu'nyuoz,
   yiem mienh lunx mienh mbu'ndongx,
   maaih dauh mienh lunx mienh hnamv duqv hngongx haic.
  8Ninh gan jauv mingh taux bieqc wuov dauh m'sieqv dorn nyei biauv nyei jauv-caax,
   aengx yangh wuov diuh jauv mingh wuov dauh nyei biauv
  9doix lungh maanz-hmuangx, nziemx-yaangh,
   taux lungh muonz zanc hmuangx nyei ziangh hoc.
  10Mangc maah! Maaih dauh m'sieqv dorn daaih buangh ninh,
   ninh zorng sin hnangv maaic sin nyei m'sieqv dorn yaac maaih guv guaix nyei hnyouv.
  11Ninh liaa haic, maiv hiuv duqv nyaiv,
   ninh nyei zaux kungx oix mingh, maiv yiem dingc biauv.
  12Aav dangh yiem jaai-horngc, aav dangh yiem domh zuangx zaamc,
   yiem norm-norm jauv-caax ninh bingx jienv zuov.
  13Ninh zorqv jienv wuov dauh mienh lunx mienh zom ninh,
   caux ninh gorngv yaac maiv hiuv duqv nyaiv. Ninh gorngv,
  14“Yie fongc horc ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv,
   ih hnoi yie yaac jaauv sung yie laengz jiex nyei ngaengc waac,
  15yie ziouc cuotv daaih lorz meih,
   qaqv lorz meih, ziouc lorz buatc aqv.
  16Yie longc yiem I^yipv daaih nyei ziex setv la'maah ndie-muonc,
   dimc ziangx yie nyei coux.
  17Yie longc ⟨mu^yorc,⟩⟨mu^yorc,⟩
   caux jieh louh ndopv bun yie nyei coux ndaang.
  18Daaih maah! Yie mbuo ziangh muonz hnamv taux beuv, yaac hnamv taux lungh ndorm.
   Yie mbuo haih njien-youh nyei laanh hnamv laanh,
  19weic zuqc yie nyei nqox maiv yiem biauv.
   Ninh cuotv jauv mingh go.
  20Ninh dorh yietc mbuoqc nyaanh mingh.
   Taux hlaax-junh ninh cingx nzuonx.”
  21Naaiv dauh hienx nqox nyei auv longc waac-gaam yuoqc ninh,
   longc nzuih mbiaangc baeng ninh mingh.
  22Wuov dauh mienh lunx mienh liemh zeih gan jienv ninh mingh aqv,
   hnangv ngongh gouv mingh zuqc daix daic,
  hnangv njaih zuqc hlaang hlopv jienv zietc nyei,
   23zuov taux forng-cang buonv bieqc ninh nyei hlan,
  fai hnangv norm norqc siepv-siepv nyei ndaix bieqc mungz gu'nyuoz.
   Ninh liemh maiv hiuv duqv ganh oix zuqc hoic maengc.
  24Dorn aah! Ih zanc oix zuqc muangx yie maah!
   Oix zuqc longc hnyouv muangx yie nyei nzuih gorngv nyei waac.
  25Maiv dungx bun meih nyei hnyouv huin mingh wuov dauh m'sieqv dorn nyei jauv,
   maiv dungx bieqc ninh nduov nyei jauv-louc.
  26Zuqc wuov dauh m'sieqv dorn hoic nyei mienh maiv zeiz zoqc,
   zuqc ninh daix daic nyei mienh za'gengh camv! haic.
  27Ninh nyei biauv yiem mingh yiemh gen nyei jauv,
   se dorh mienh njiec zuqc daic nyei mienh yiem nyei dorngx.