7

1Anak kâo, djă pioh klei kâo blŭ,
   leh anăn mă pioh hlăm ai tiê ih klei kâo mtă.
  2Gưt bĕ klei kâo mtă leh anăn ih srăng dôk hdĭp,
   mă pioh bĕ klei kâo mtă jing msĕ si asăr ală ih.
  3Kă digơ̆ ti kđiêng ih,
   čih pioh digơ̆ ti mdhă ai tiê ih.
  4Lač bĕ kơ klei knhâo, “Ih jing amai kâo,”
   leh anăn pia klei thâo mĭn jing mah jiăng ih
  5čiăng kơ diñu mgang ih kơ mniê knhông,
   kơ mniê tă tăn blŭ klei myâo mă.
  6Sa hruê, kâo dôk ti ƀăng bhă điêt sang kâo,
   kâo dôk dlăng mơ̆ng anôk anăn.
  7Kâo dôk dlăng kơ phung mluk,
   kâo ƀuh hlăm phung hlăk ai,
   sa čô êkei amâo mâo klei thâo mĭn ôh.
  8Ñu êbat ti kiêng êlan giăm sang mniê knhông anăn dôk,
   leh anăn ñu êbat êlan nao phă sang mniê anăn.
  9Êjai mmăt wai băk, êjai tlam mmăt,
   êjai mmăt mlam dơ̆ng truh,
  10Hlăk anăn, sa čô mniê kbiă bi tuôm hŏng ñu,
   mniê anăn hơô čhiăm ao msĕ si sa čô mniê knhông mâo ai tiê mnêč.
  11Ñu kreh blŭ kraih leh anăn amâo thâo hêñ ôh,
   ñu amâo thâo dôk hlăm sang ñu pô ôh;
  12tăp năng hlăm êlan dơ̆ng, tăp năng hlăm anôk sang mnia,
   leh anăn ñu dôk kăp arăng ti jih jang kiêng êlan.
  13Mniê anăn djă kơ̆ng ñu leh anăn čŭm ñu,
   leh anăn hŏng klei jhŏng lač kơ ñu:
  14“Kâo myơr leh mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang,
   leh anăn hruê anei kâo bi liê leh ênoh kâo ƀuăn.
  15Snăn kâo kbiă čiăng bi tuôm hŏng ih,
   čiăng duah ih, leh anăn kâo ƀuh ih yơh!
  16Kâo mprăp leh jhưng pĭt kâo hŏng abăn siam
   ngă hŏng mrai kbuă mơ̆ng čar Êjip.
  17Kâo krih leh jhưng pĭt kâo hŏng mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   êa drao phĭ, alôê, leh anăn hŏng sinamôn.
  18Hriê bĕ, brei drei bi hrăp drei pô hŏng klei khăp tơl aguah;
   brei drei bi mơak kơ drei pô hŏng klei khăp!
  19Kyuadah ung kâo amâo dôk ti sang ôh,
   ñu đuĕ hiu leh kơ anôk kbưi.
  20Ñu mă ba kdŭng prăk mbĭt hŏng ñu leh,
   ñu srăng lŏ wĭt tơdah mlan pŭr.”
  21Ñu mplư gơ̆ hŏng lu klei blŭ siam,
   ñu mtrŭt gơ̆ hŏng klei blŭ myâo mă.
  22Bhiâo riâo rit gơ̆ tui hlue ñu,
   msĕ si êmô nao kơ anôk arăng čuh,
  msĕ si sa čô mnuih khŏ arăng kă nao kơ klei bi kmhal,
   23tơl sa aruăt ƀrăm tlŏ tiê ñu,
  msĕ si čĭm ruăt djŏ ñuăl,
   gơ̆ amâo thâo ôh klei anăn srăng bi luč klei hdĭp gơ̆.
  24Ară anei Ơ phung anak êkei kâo, dôk hmư̆ kâo bĕ,
   leh anăn mđing knga kơ klei kâo blŭ.
  25Đăm brei ai tiê ih weh phă êlan sa čô mniê msĕ snăn ôh;
   đăm klah đuĕ tui êlan ñu êbat ôh.
  26Kyuadah ñu bi lĕ leh lu mnuih,
   sĭt nik phung ñu bi mdjiê leh jing lu êdi.
  27Sang ñu jing êlan nao kơ Ƀuôn Phung Djiê,
   ñu trŭn phă adŭ klei djiê.