8

Tug tswvyim tswm txaj hab nyob ib txhws

  1Ca le noog tswvyim lub suab hu.
   Kev txawj ntse tsw tsaa lub suab hu lov?
  2Tswvyim sawv sau qhov chaw sab
   ntawm ntug kev,
   hab ntawm tej kev tshuam.
  3Tswvyim nyob ntawm ib saab rooj loog
   kws nkaag moog rua huv lub nroog
   hu nrov nrov has tas,
  4“Tuabneeg 'e, kuv hu mej,
   kuv tsaa suab hu ib tsoom tuabneeg.
  5Mej cov tuabneeg tsw thoob tswb 'e,
   ca le kawm kuas paub qaabhau,
  mej cov tuabneeg ruag 'e,
   ca le kawm kuas nkaag sab.
  6Ca le noog los maj, tsua qhov kuv
   yuav has txug tej kws zoo tshaaj plawg,
  hab tej kws raug cai yuav tawm
   huv kuv daim tawv ncauj lug,
  7tsua qhov kuv lub qhov ncauj yuav has
   qhov tseeb xwb,
  kuv daim tawv ncauj ntxub
   tej kev limham kawg le.
  8Txhua lu lug kws kuv lub qhov ncauj has
   puavleej yog lug ncaaj nceeg,
   tsw muaj ib lus daag hab ib lus nkhaus le.
  9Tug kws txawj to taub yuav pum tas
   kuv tej lug puavleej ncaaj,
  tug kws kawm kev txawj ntse yuav pum tas
   kuv tej lug raug cai lawm.
  10Ca le khaws kuv tej lug qhuab qha
   zoo dua le khaws nyaj,
  ca le khaws kev txawj ntse
   zoo dua le khaws cov tseem kub,
  11tsua qhov tswvyim
   zoo dua le npauj nyaj npauj kub,
  hab txhua yaam kws koj ntshaw
   tsw muaj ib yaam zoo cuag le tswvyim.

  12“Kuv yog tswvyim, kuv muaj taab faab,
   hab kuv nrhav tau kev txawj ntse
   hab paub txhwj paub txhua.
  13Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog ntxub txujkev phem.
  Kuv ntxub kev khaav theeb kev muab hlub,
   kev phem kev qas hab lub ncauj ntxeev xaiv.
  14Kuv yog lub chaw sablaaj ntxwg nug
   hab muaj tswvyim,
   kuv thoob tswb to nrog hab muaj zug.
  15Vem muaj kuv, tej vaajntxwv
   txhad kaav tau tebchaws,
  hab tej num tswv
   txhad rhawv tau kevcai ncaaj nceeg.
  16Vem yog muaj kuv, cov thawj
   txhad kaav tau tebchaws,
  hab cov kws muaj meej mom
   txhad kaav tau thoob nplajteb.
  17Kuv hlub cov kws muab sab npuab kuv,
   hab cov kws swv zug nrhav kuv kuj ntswb kuv.
  18Kev muaj txag hab koob meej,
   hab peev nyaj qaab naas nas qaab zeg
   hab kev vaam meej nrug nraim kuv.
  19Tej txaj ntswg kws koj tau ntawm kuv
   zoo dua kub, zoo dua cov tseem kub,
  tej kws koj tau ntawm kuv
   zoo dua cov tseem nyaj.
  20Kuv taug txujkev ncaaj nceeg
   hab moog lawv le txujkev ua ncaaj.
  21Kuv pub nyaj txag rua cov
   kws muab sab npuab kuv,
  hab pub kuas puab
   lub txhaab nyaj puv nkaus.

  22“Thawj ntswg num kws Yawmsaub ua
   yog nwg tau tswm kuv,
   kuv yog thawj yaam kws thau u nwg tswm.
  23Nwg tswm kuv thau u lug lawm,
   thaus chiv keeb nwg tswm kuv
   ua ntej kws tsw tau muaj lub nplajteb.
  24Thaus tsw tau muaj dej havtxwv
   tub yug kuv lawm,
  yog thaus tsw tau muaj tej qhov dej
   kws txhawv ntau.
  25Ua ntej kws tsw tau tswm tej roob
   hab ua ntej kws tsw tau muaj tej pov roob,
   tub yug kuv lawm,
  26yog thaus Yawmsaub tsw tau tswm
   lub nplajteb hab tej laj teb,
   hab tsw tau tswm tej aav huv nplajteb.
  27Thaus nwg tswm lub ntuj kuas nyob ruaj,
   hab thaus nwg kuam ib tug nrwm
   rua dej havtxwv, kuv yeej nyob hov ntawd lawm,
  28yog thaus nwg tswm lub ntuj kuas ruaj khov,
   hab thaus nwg ua kuas dej txhawv
   huv nruab tiv txwv lug,
  29yog thaus nwg kem nrwm rua dej havtxwv,
   dej txhad tsw nyaab dhau
   qhov kws nwg tso cai,
  hab thaus nwg ntsuag pua daim laag zeb
   tag lub nplajteb.
  30Kuv nyob ntawm Yawmsaub ib saab,
   ib yaam nkaus le tug Kws ua tsev
  kuv ua rua nwg muaj kev zoo sab txhua nub,
   kuv xyiv faab rua ntawm nwg xubndag tsw tu le.
  31Kuv xyiv faab rua lub nplajteb kws yog nwg le
   hab xyiv faab rua ib tsoom tuabneeg.

  32“Kuv cov tub 'e mej ca le noog kuv has.
   Cov kws tuav rawv kuv txujkev
   yuav tau nyob kaaj sab lug.
  33Ca le noog lug qhuab qha, ca le txawj ntse,
   hab tsw xob tso tej lug qha pov tseg.
  34Tug kws noog kuv has
   yuav tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws naj nub zuv tog
   ntawm kuv lub rooj loog,
   hab tog ntawm kuv ib saab qhov rooj.
  35Tug kws nrhav tau kuv kuj nrhav tau txujsa,
   hab tau kev hlub ntawm Yawmsaub.
  36Tassws tug kws nplaam kuv lawm,
   nwg ua rua nwg mob xwb,
  txhua tug kws ntxub kuv
   kuj yog nyam kev pluj kev tuag.”