8

Lub Tswvyim uas Zoo Kawg Nkaus

  1Cia li mloog! Lub tswvyim tabtom hu.
  Txojkev totaub tabtom tsa nws lub suab hu.
  2Lub tswvyim yeej sawv nres nroos
   saum tej ncov roob uas nyob ze
  rau ntawm tej ntug kev thiab ntawm tej kev tshuam.
  3Lub tswvyim tuaj ntawm tej ncaujke
   uas mus rau hauv nroog,
  thiab sawv ntawm tej roojvag ib sab hu hais tias,
  4“Neeg, kuv twb hu nej lawm;
  kuv hu txhua tus uas nyob hauv ntiajteb no huv tibsi.
  5Nej tseem yog menyuam mos xwb los?
   Cia li kawm ua li tej laus ua.
  Nej yog neeg ruam los? Cia li kawm kom ntse los mas.
  6Ua tib zoo mloog kuv tej lus uas
   zoo tshaj plaws no;
  txhua yam uas kuv qhia nej yeej yog yam tseeb xwb.
  7Yam uas kuv hais yog qhov tseeb; kuv ntxub
   tej lus dag kawg li.
  8Txhua yam uas kuv hais puavleej yog lus tseeb;
  tsis muaj ib los twg yog lus dag lossis yuam kev li.
  9Tus neeg uas txawj ntse,
   nws totaub tej lus no zoo;
  thiab txhua yam yoojyim rau tus uas
   txawj ntse.
  10Khaws kuv tej lus qhuab ntuas cia
   zoo dua li khaws tej nyiaj txiag;
  khaws tej kev txawj ntse cia zoo dua
   khaws tej tseem kub.

11“Kuv yog lub tswvyim, kuv zoo dua
   tej hlaws muaj nqis;
  txhua yam uas nej xav yuav yeej piv tsis tau kuv li.
  12Kuv yog lub tswvyim, thiab kuv
   muaj kev txawj ntse heev;
  kuv muaj kev txawj ntse thiab paub txiav txim.
  13Kev uas hwm tus TSWV yog ntxub txojkev phem kev qias;
  kuv ntxub txojkev khavtheeb, txojkev limhiam,
  txojkev phem qias thiab tej lus dag kawg li.
  14Kuv twb npaj tau tswvyim thiab
   yuav siv tej tswvyim ntawd tawm ntag.
  Kuv yog tus thoob tsib to nrog, thiab
   kuv yog tus muaj zog nchav.
  15Kuv pab tej vajntxwv tswj teb kav
  chaw thiab pab tej nomtswv rhawv
   kevcai tswjhwm ncaj ncees.
  16Txhua tus nomtswv uas kav hauv lub
   ntiajteb no, kuv yog tus uas pab lawv,
  tej coj plaub tsaws ntug thiab tej
   nomtswv qib siab los ib yam nkaus.
  17Kuv hlub cov uas hlub kuv;
  yog leejtwg nrhiav kuv yeej yuav ntsib kuv.
  18Nyiaj txiag thiab meejmom,
  kev npluanuj thiab kev vammeej kuv
   puavleej muaj.
  19Tej uas koj tau ntawm kuv los zoo
  dua tej tseem kub thiab zoo dua tej tseem nyiaj.
  20Kuv taug kev ncaj ncees;
   kuv ua raws li txojkev tseeb,
  21kuv muab kuv tej nyiaj txiag rau tus
  uas hlub kuv, lawv tej tsevneeg muaj
   nyiaj muaj txiaj nplua mias.

  22“Tus TSWV xub tsim kuv ua ntej
   dua ib puas tsav yam huv tibsi,
  kuv yog tes haujlwm uas nws xub ua
   puag thaum ub los lawm.
  23Nws yeej tsim kuv puag thaum chivkeeb,
  kuv yeej nyob puag thaum tsis tau
   tsim lub ntiajteb no los lawm.
  24Kuv tseem xub nyob dua thaum tsis
   tau muaj hiavtxwv thiab qhovdej txhawv.
  25Kuv tseem xub nyob dua tej roob
  thiab ua ntej tej pov roob nyob muaj chaw,
  26ua ntej Vajtswv tsim lub ntiajteb
  thiab tej tiaj nrag lossis thawj phoovtes av.
  27Thaum Vajtswv muab lub ntuj mus
  tso nyob muaj chaw, kuv twb yeej nyob ntawd lawm,
  thaum nws nthuav lub ntuj kom tus
   npoo ntuj mus hla dej hiavtxwv,
  28thaum nws muab tej huab mus tso rau saum nruab ntug,
   thaum nws qhib tej qhovdej hiavtxwv,
  29thiab hais kom tej hiavtxwv tsuas
   ntws txij tej ciam uas nws kom tseg.
  Thaum nws puab tej cag ntiajteb
   kuv twb yeej nyob ntawd lawm.
  30Kuv yeej nyob rawv ntawm nws ib
   sab ib yam li tus kws tsa tsev ntag,
  kuv yog tus uas niaj hnub ua rau nws
   zoo siab thiab nrog nws nyob sov siab so,
  31kuv zoo siab rau lub ntiajteb thiab
   txaus siab rau tej neeg txhua haiv.

  32“Cov metub hluas, nimno nej cia li
   mloog kuv hais.
  Ua li kuv hais, nej thiaj yuav tau zoo
   nyob kaj siab lug.
  33Cia li mloog tej lus uas kuv qhia
   nej no.
  Tsis txhob muab tso tseg, nej thiaj yuav txawj ntse.
  34Tus neeg uas mloog kuv tej lus,
   tus neeg uas niaj hnub tuaj sawv
  ntawm kuv lub qhovrooj tos yuav los
   hauv kuv lub tsev, yuav tau nyob kaj siab lug.
  35Tus neeg uas nrhiav kuv yog nws
   nrhiav txojsia ntag,
  thiab tus TSWV yuav txaus siab
   rau nws.
  36Tus neeg uas tsis los nrhiav kuv,
   tus ntawd, nws rov txov nws txojsia.
  Leejtwg ntxub kuv, ces yog nws nyiam txojkev tuag.”