8

Boh Hiăp Rơgơi Iâu Mơthưr Kơ Abih Bang Djuai Mơnuih

  1Boh hiăp rơgơi ƀu iâu mơthưr ôh hă?
   Tơlơi thâo rơđah ƀu ur pơyơ̆ng đĭ jua pơhiăp ñu ôh hă?
  2Ƀơi khul pơnăng glông kơtuai jơlan,
   jing ƀơi anih khul jơlan pơbưp yơh, ñu dŏ dơ̆ng.
  3Jĕ amăng ja̱ng mŭt nao pơ plei prŏng,
   jing ƀơi khul bah amăng plei anŭn yơh ñu ur kraih tui anai:
  4“Ơ ƀing mơnuih mơnam, kâo iâu mơthưr kơ ƀing gih yơh;
   kâo pơyơ̆ng đĭ jua pơhiăp kâo kơ abih bang djuai mơnuih.
  5Ơ ƀing mơnuih ƀu thâo phe pho ăh, mă tŭ bĕ tơlơi thâo pơphŭn,
   Ơ ƀing pơtŏ̱ ăh, brơi bĕ kơ jua pơmĭn gih mă tŭ tơlơi thâo hluh.
  6Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ, yuakơ kâo hơmâo khul tơlơi năng lăp kiăng kơ pơhiăp;
   kâo ha̱ tơƀông bah kâo kiăng kơ pơhiăp tơlơi djơ̆.
  7Amăng bah kâo pơhiăp hơdôm tơlơi sĭt,
   yuakơ kâo hơƀak drak kơ tơƀông pơhiăp tơlơi ƀlŏr.
  8Abih bang tơlơi pơhiăp mơ̆ng amăng bah kâo jing tơpă hơnơ̆ng;
   amăng boh hiăp anŭn ƀu hơmâo sa tơlơi jing wĕ wŏ ƀôdah plư pleč ôh.
  9Kơ hlơi pô hơmâo tơlơi thâo rơđah, abih bang boh hiăp anŭn jing djơ̆ tơpă yơh,
   sĭt gơñu jing rơđah rơđo̱ng kơ hlơi pô hơmâo tơlơi thâo krăn.
  10Ruah mă bĕ tơlơi kâo pơtô jing hiam hloh kơ ruah mă amrăk,
   laih anŭn tơlơi thâo krăn pơala kơ mah hiam hloh,
  11sĭt boh hiăp rơgơi jing yom hloh kơ abih bang boh pơtâo yom biă mă;
   ƀu hơmâo tơlơi amoaih kiăng pă ôh dưi pơhơmu hăng boh hiăp rơgơi anŭn.

  12“Kâo yơh, Boh Hiăp Rơgơi, dŏ hrŏm hăng tơlơi răng pơñen;
   tơlơi thâo krăn laih anŭn tơlơi kơsem răng ăt lŏm kơ kâo mơ̆n.
  13Tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh jing tơlơi pơrơmut kơ tơlơi sat.
   Kâo pơrơmut kơ tơlơi pơgao laih anŭn tơlơi ngă ang,
   wơ̆t hăng hơdră jơlan sat ƀai laih anŭn tơlơi pơhiăp pleč ƀlŏr mơ̆n.
  14Tơlơi djru pơmĭn hiam laih anŭn tơlơi thâo rơđah jing anŏ kâo;
   tơlơi thâo hluh laih anŭn tơlơi dưi kơtang lŏm kơ kâo.
  15Yua mơ̆ng kâo yơh pơtao dưi git gai
   laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ dưi pơkra khul tơlơi juăt tơpă djơ̆.
  16Sĭt yua mơ̆ng kâo yơh ƀing khua ba akŏ hăng ƀing kơdrưh kơang dưi git gai,
   jing abih bang ƀing khua thâo phat kơđi găl djơ̆ ƀơi lŏn tơnah yơh.
  17Bơ kơ kâo khăp kơ ƀing hlơi khăp kơ kâo,
   laih anŭn ƀing hlơi pô hơduah sem kâo sĭt či hơduah ƀuh kâo yơh.
  18Kâo hơmâo tơlơi pơdrŏng săh laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom kiăng kơ pha brơi,
   wơ̆t hăng mŭk dram laih anŭn tơlơi đĭ kơyar ƀu thâo abih mơ̆n.
  19Boh čroh kâo jing hiam hloh kơ mah phŭn;
   sĭt gơnam tăm tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pĕ hơpuă kâo jing yom hloh kơ amrăk hiam hloh yơh.
  20Kâo rơbat amăng jơlan tơlơi tơpă hơnơ̆ng,
   kơtuai khul tơlo̱ng tơlơi djơ̆ tơpă,
  21pioh brơi mŭk dram ƀơi ƀing hlơi khăp kơ kâo
   laih anŭn ngă brơi khul gơnam pơkom pioh gơñu bă be̱ng.

  22“Yahweh hơmâo rai kâo ƀơi čơdơ̆ng phŭn amăng bruă mơnuă Ñu,
   hlâo kơ Ñu hrih pơjing abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ñu đưm đă adih;
  23Ñu ruah mă kâo čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk hlŏng lar,
   čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn, hlâo kơ kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă hơmâo rai yơh.
  24Hlak aka ƀu hơmâo khul ia bluh bă blai hăng ia,
   jing tơdang aka ƀu hơmâo ia rơsĭ ôh, Yahweh hơmâo rai kâo laih.
  25Hlâo kơ Ñu pioh khul čư̆ čan ƀơi anih dŏ gơñu,
   jing hlâo kơ hơmâo khul bŏl čư̆, Ñu hơmâo rai kâo laih,
  26anŭn jing hlâo kơ Ñu pơjing rai lŏn tơnah ƀôdah khul đang hơma lŏn tơnah
   ƀôdah ƀruih lŏn amăng lŏn tơnah anai yơh.
  27Tơdang Yahweh pioh khul tal adai amăng anih dŏ gơñu pô,
   tơdang Ñu ča̱r jơlan ƀơi tŏng krah adai hăng ia rơsĭ, kâo dŏ hăng Ñu yơh.
  28Tơdang Ñu pơkô̆ rai kơthul gah ngŏ
   laih anŭn pơkra kơjăp khul phŭn ia rơsĭ, kâo dŏ hăng Ñu mơ̆n.
  29Tơdang Ñu pha brơi guai kơ ia rơsĭ
   kiăng kơ ia ƀu či đuaĭ rơgao hĭ tơlơi Ñu khă pơtă ôh,
   laih anŭn tơdang Ñu treh pioh khul atur lŏn tơnah mơ̆n, kâo dŏ hăng Ñu mơ̆n.
  30Hlak anŭn kâo yơh jing pô dŏ ƀơi djeo Yahweh.
   Ƀơi anih anŭn, kâo bă hăng tơlơi mơak yơh amăng rĭm hrơi,
   hơ̆k mơak nanao ƀơi anăp Ñu,
  31sĭt kâo hơ̆k mơak yuakơ lŏn tơnah hăng abih bang djuai mơnơ̆ng amăng anŭn,
   laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k yuakơ mơnuih mơnam Ñu hrih pơjing yơh.”

  32Boh hiăp rơgơi klah čŭn tui anai, “Hơnŭn yơh ră anai, Ơ ƀing dăm hơi, hơmư̆ kâo bĕ.
   Mơyŭn hiam yơh kơ ƀing hlơi pô djă̱ pioh khul jơlan kâo.
  33Hơmư̆ tui bĕ tơlơi pơtô kâo kiăng kơ jing rơgơi;
   anăm djik djak kơ tơlơi anŭn ôh.
  34Mơyŭn hiam yơh kơ ƀing hlơi hơmư̆ tui kâo,
   jing tơdang krăp lăng rĭm hrơi ƀơi khul bah amăng kâo,
   laih anŭn dŏ tơguan jĕ ƀơi amăng mŭt kâo.
  35Hơnŭn yơh, hlơi pô hơduah ƀuh kâo, ñu anŭn ăt hơduah ƀuh tơlơi hơdip rơnŭk rơno̱m yơh,
   laih anŭn Yahweh či mơak yuakơ pô anŭn yơh.
  36Samơ̆ hlơi pô hơngah ƀu kiăng hơduah sem kâo ôh, ñu anŭn pơrăm hĭ ñu pô yơh,
   sĭt abih bang ƀing hlơi pô pơrơmut kơ kâo, ƀing gơñu anŭn khăp kơ tơlơi djai yơh.”