9

Kev txawj ntse hab kev ruag

  1Tswvyim tub ua nwg lub tsev,
   nwg tsaa xyaa tug ncej.
  2Nwg tub tua nwg tej tsaj hab tub tov cawv txwv maab lawm
   hab tub rau zaub mov rua sau rooj lawm.
  3Nwg khaiv nwg cov nkauj qhev moog
   tuaj sau tej chaw sab huv lub nroog hu nrov has tas,
  4“Leejtwg ruag qhwv ca le nkaag lug
   rua ntawm nuav.”
   Tswvyim has rua cov tsw thoob tswb has tas,
  5“Ca le lug, nrug kuv noj mov
   hab haus cov cawv txwv maab
   kws kuv muab tov lawm.
  6Ca le muab txujkev ruag pov tseg
   txhad muaj txujsa nyob,
   ca le taug txujkev txawj ntse.”

  7Tug kws ntuag tej tuabneeg thuaj luas,
   yuav raug tshev,
  tug kws qhuab ntuag tej tuabneeg limham,
   yuav raug lu lug phem.
  8Tsw xob qhuab ntuag tug kws thuaj luas
   vem nwg yuav ntxub koj,
  qhuab ntuag tug txawj ntse
   mas nwg yuav nyam koj.
  9Yog qhuab qha tug kws txawj ntse
   mas nwg yuav ntse tuaj,
  yog qha tug ncaaj nceeg
   mas nwg yuav kawm paub ntau dua tuaj.
  10Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub hauv paug tswvyim,
  qhov kws paub Vaajtswv tug dawb huv
   yog kev txawj ntse.
  11Vem yog muaj tswvyim,
   yuav muaj lub caij nyoog ntxwv rua koj,
   hab yuav tsaav koj nyob ntev naj ntau xyoo.
  12Yog koj ntse mas kuj yog koj ntse paab koj,
   yog koj thuaj luag koj yuav thev koj ib leeg xwb.

  13Txujkev ruag zoo yaam nkaus le
   tug quaspuj ncauj ntau,
   nwg kwv tawv kwv cov tsw paub txaaj muag.
  14Nwg nyob tsawg ntawm nwg lub qhov rooj
   hab nyob sau tej chaw sab huv lub nroog.
  15Nwg hu rua cov kws dua kev tuaj moog,
   yog cov kws luas taug luas kev xwb,
  16hu has tas, “Leejtwg ruag qhwv
   ca le nkaag lug rua ntawm nuav.”
   Nwg has rua cov kws tsw thoob tswb has tas,
  17“Tej dej kws moog nyag lug haus qaab zwb,
   hab cov mov kws noj nraim quas nkoog
   kuj qaab heev.”
  18Tassws puab tsw paub tas
   muaj tuabneeg tuag huv qhov chaw ntawd,
  hab nwg cov qhua tub poob tub kawg
   rua huv tub tuag teb lawm.